19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/615/2008
 
Předkladatel: Horák Petr, Ing., 1. zástupce starosty

Úprava směrné části ÚPn č. U 0642 - na pozemcích č. parc. 1792/18, 1792/32 k. ú. Hlubočepy ze stávajícího kódu míry využití "C" na "F"

Úprava ÚPn je navržena z důvodu záměru stavby "Administrativní komplexu - EUFI PARK" na pozemcích, situovaných mezi komunikací K Barrandovu a obytnou zástavbou Slivence
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s úpravou směrné části ÚPn - úpravou míry využití území ze stávajícího kódu "C" na "F" na pozemcích č. parc. 1792/18, 1792/32 k. ú. Hlubočepy, dle studie"Administrativní komplex -- EUFI PARK",zprac. v adt. 11/2007
II.
Ukládá
1. Čechové Evě, Ing.arch., vedoucí odboru
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k úpravě ÚPn č. U 0642 pořizovateli, MHMP OÚP a žadateli
Termín plnění: 20.06.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: A. Kohout