Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

4. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 22.01.2014  jako řádné
číslo usnesení 4/103/2014
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Záměr založit komunální akciovou společnost

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se založením akciové společnosti s firmou Komunální služby MČ Praha 5, a. s. pro zajištění provádění následujících činností: správy majetku MČ Praha 5, úklidu, údržby a čištění chodníků a komunikací na území MČ Praha 5, údržby zeleně, zajišťování svozu odpadků a údržby odpadkových košů a ostatních činností souvisejících se správou veřejných prostranství na území MČ Praha 5

2.

s převedením následujících činností: správy majetku MČ Praha 5, úklidu, údržby a čištění chodníků a komunikací na území MČ Praha 5, údržby zeleně, zajišťování svozu odpadků a údržby odpadkových košů a ostatních činností souvisejících se správou veřejných prostranství na území MČ Praha 5 na akciovou společnost Komunální služby MČ Praha 5, a. s., a to postupně ve vazbě na ukončování jednotlivých dodavatelských smluv tak, aby nejpozději k 1. 1. 2015 byla prostřednictvím společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s. zajišťována veškerá převáděná činnost dle tohoto odstavce zabezpečovaná doposud externími dodavateli

3.

se zněním stanov akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s.

4.

s výší základního kapitálu akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s., který byl stanoven na částku 40.000.00 Kč

5.

s výší peněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s. v částce 40.000.000 Kč a financováním této částky z výsledku hospodaření minulých účetních období

6.

s úpravou rozpočtu MČ na rok 2014 spočívající ve zvýšení objemu rozpočtu v příjmové části na položce 4131 (Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti) ve výši 40.000.000 Kč a ve výdajové části rozpočtu na podkapitole 0853, § 3699 (Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje), pol. 5213 (Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám) ve výši 40.000.000 Kč za účelem uvedeným v předchozím odstavci;

7.

s převodem částky specifikované v předchozích dvou odstavcích na bankovní účet zřízený pro složení základního kapitálu akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s.

8.

se zpracováním „Implementačního plánu založení a zahájení činnosti komunální akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s. 100% vlastněné MČ Praha 5 zabezpečující správu nemovitého majetku a správu a údržbu veřejných ploch“ v termínu do 31. 5. 2014, který bude obsahovat zejména


a) Finální potřebnou výši základního kapitálu, která vyplyne z podrobně zpracovaných investičních potřeb a potřeb provozního financování;


b) Definici konkrétního technického a technologického vybavení včetně očekávaných nákladů na jejich pořízení v návaznosti na míru obsluhy a rozsah poskytovaných služeb a strategickou investici do provozních prostor;


c) Podrobnou organizační strukturu, roční plán personálních nákladů a identifikaci klíčových procesů Komunální služby MČ Praha 5, a. s.


d) Střednědobý podnikatelský plán nákladů a výnosů a nezbytně související organizační změny v činnosti úřadu MČ P5;


e) Kvantifikaci úspor proti současnému stavu správy nemovitého majetku a správy a údržby veřejných ploch a návratnost projektu

9.

s postupem, že podle výsledků Implementačního plánu (bod 8.) bude provedeno rozhodnutí Zastupitelstva MČ P5 o zvýšení (dofinancování) základního kapitálu Komunální služby MČ Praha 5, a. s. 

10.

se zmocněním RMČ provádět úpravy struktury finančního plánu zdaňované činnosti při zachování celkového objemu nákladů a výnosů

11.

s pověřením starosty MČ Praha 5 Ing. Miroslava Zeleného ke všem úkonům souvisejícím se založením a vznikem akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s.

12.

s ustanovením starosty MČ Praha 5 Ing. Miroslava Zeleného, jako správce vkladu akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s.

II.
Ukládá
1. Kukrlemu Marku, členu rady MČ P5
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení záměr založit akciovou společnost s firmou Komunální služby MČ Praha 5, a. s. pro zajištění provádění následujících činností: správy majetku MČ Praha 5, úklidu, údržby a čištění chodníků a komunikací na území MČ Praha 5, údržby zeleně, zajišťování svozu odpadků a údržby odpadkových košů a ostatních činností souvisejících se správou veřejných prostranství na území MČ Praha 5 a záměr vložit do základního kapitálu této akciové společnosti peněžitý vklad ve výši 40.000.000 Kč;
Termín plnění: 30.01.2014
1.2. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení záměr převedení následujících činností: správy majetku MČ Praha 5, úklidu, údržby a čištění chodníků a komunikací na území MČ Praha 5, údržby zeleně, zajišťování svozu odpadků a údržby odpadkových košů a ostatních činností souvisejících se správou veřejných prostranství na území MČ Praha 5 na akciovou společnost Komunální služby MČ Praha 5, a.s., a to postupně ve vazbě na ukončování jednotlivých dodavatelských smluv tak, aby nejpozději k 1. 1. 2015 byla prostřednictvím společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a.s. zajišťována veškerá převáděná činnost dle tohoto odstavce zabezpečovaná doposud externími dodavateli
Termín plnění: 30.01.2014
1.3. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 ke schválení záměr zpracování Implementační plánu založení a zahájení činnosti komunální akciové společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a.s. 100% vlastněné MČ Praha 5 zabezpečující správu nemovitého majetku a správu a údržbu veřejných ploch
Termín plnění: 30.01.2014
1.4. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 návrh členů dozorčí rady společnosti Komunální služby MČ Praha 5, a. s.
Termín plnění: 30.01.2014
2. Zelenému Miroslavu, Ing., starostovi MČ P5
2.1. zajistit provedení rozpočtového opatření uvedeného v článku I odstavci 5 a zajistit převod finančních prostředků dle článku I odst. 6;
Termín plnění: 28.02.2014
2.2. zajistit zadání a zpracování Implementačního plánu dle článku I odst. 8 do 31. 5. 2014;
Termín plnění: 31.05.2014
2.3. předložit Radě MČ P5 na základě Implementačního plánu do 15. 6. 2014 návrh na zvýšení (dofinancování) základního kapitálu Komunální služby MČ Praha 5, a.s. dle článku I odst. 9;
Termín plnění: 15.06.2014
2.4. spolupracovat s představenstvem Komunální služby MČ Praha 5, a. s. a výkonným managementem na zahájení činnosti tak, aby tato společnost začala prakticky fungovat ihned po svém založení s postupným přebíráním jednotlivých aktivit ve II. pololetí r. 2014 tak, aby veškeré převedené aktivity byly komplexně realizovány v maximálním možném rozsahu počínaje r. 2015.
Termín plnění: 15.06.2014
			Poměr hlasování: 4/0/2
PhDr. M. Ulrichová - Hakenová a M. Šesták se při hlasování zdrželi		


					
Vytisknout