Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Rada šipka doprava Usnesení rady

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2070/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s návrhem rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2014 v těchto objemech:


 příjmy ve výši 644.431 tis.Kč  


 výdaje ve výši 917.856,9 tis. Kč


plánovaný schodek ve výši 273.425,9 tis. Kč,


který je kryt třídou 8 (financování) ve výši 273.425,9 tis. Kč


s realizací jednotlivých akcí, investičních záměrů a oprav uvedených v důvodové zprávě

2.

se strukturou rozpočtu městské části Praha 5 v členění dle tabulek č. 1 - 30 v příloze důvodové zprávy

3.

s tím, že  rozpočet městské části Praha 5 na rok 2014 se započtením třídy 8 - financování na straně příjmů ve výši 273.425,9 tis. Kč  je vyrovnaný dle tabulky č. 1 (příjmy) a č. 3 (výdaje)

4.

 se zapojením dalších finančních zdrojů na rok 2014 takto:


 1. volné finanční prostředky soustředěné na základním běžném účtu městské části Praha 5 ve výši 23.180,2 tis. Kč zapojit do rozpočtu městské části Praha 5 roku 2014 na krytí plánovaných výdajů městské části , v důsledku dofinancování plánovaného objemu realizace investičních prostředků v roce 2014


2. finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje městské části  Praha 5 zapojit do rozpočtu na rok 2014 v celkové výši 122.417 tis. Kč na krytí plánovaných investičních projektů v roce 2014.


V případě poskytnutí účelových investičních transferů z jiných rozpočtů, budou finanční prostředky vráceny zpět do Fondu rezerv a rozvoje ve výši přiděleného transferu


3. na dočasné krytí příspěvku na výkon státní správy z vlastních prostředků do doby schválení Zákona o státním rozpočtu a přerozdělení dotačních titulů v rámci souhrnných dotačních vztahů zapojit do rozpočtu částku ve výši návrhu   46.587 tis. Kč


4. zapojit do rozpočtu nedočerpané finanční prostředky z r. 2013 na realizaci projektu e-Government OPP Praha Konkurence schopnost v celkové výši 19.613,4 tis.Kč (dotace ve výši 14.725,5 tis.Kč,  spoluúčast MČ 4.887,9 tis.Kč)


5. zapojit do rozpočtu nedočerpané finanční prostředky z r. 2013 z 50 % odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve výši 3.670,5 tis.Kč účelově určených na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti sportu


6. zapojit do rozpočtu nevyčerpané prostředky z r. 2013 ve výši 409,7 tis.Kč - Operační program Praha - Adaptabilita - ZŠ waldorfská, Praha 5, přijatý dar od Nadace ČEZ ve výši 156,1 tis.Kč. a poslední splátku návratné finanční výpomoci od MČ Lipence ve výši 300 tis.Kč


7. zapojit do rozpočtu finanční prostředky (zůstatek peněžních prostředků na účtu Sociálního fondu) ve výši 2.092,0 tis.Kč  


8. zapojit do rozpočtu nerozdělený výsledek hospodaření min. let ve výši 55.000 tis. Kč


 

5.

se závazným ukazatelem pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s. ve výši plánovaných finančních prostředků v částce 2.735 tis.Kč pro zajištění provozu Informačního centra v roce 2014

6.

A/ s poskytováním příspěvků na provoz příspěvkových organizací dle tabulky č. 14, 17 a 20 a stanovuje je jako závazný ukazatel pro hospodaření


B/ s použitím části příspěvku na provoz poskytovaného příspěvkovým organizací na platy a související odvody, a to v maximální výši 20 % ročního příspěvku

7.

s plánem odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 5 na rok 2014 dle tabulky č.5

8.

s finančním plánem zdaňované činnosti městské části Praha 5 na rok 2014 dle tabulky č. 6 a 7

9.

s rozpočtovým výhledem městské části Praha 5 do roku 2019 dle tabulky č. 8

10.

se zmocněním Rady městské části Praha 5 na základě § 94, odst. 2, písm.a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření do výše 5 mil. Kč pro každé jednotlivé rozpočtové opatření a k provádění úprav rozpočtu (zvýšení, snížení), při poskytování účelových transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu EU a z rozpočtu hlavního města Prahy, do výše příslušných rozhodnutí

11.

se zmocněním Rady městské části Praha 5 k provádění úprav závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 5 v roce 2014 a závazných ukazatelů pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s.

12.

s úpravou návrhů dotačních transferů v rámci souhrnných dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městské části, v případě, že dojde k  úpravě původně navrhované výše na zasedání ZHMP dne 12. 12. 2013 a její zapracování do návrhu rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2014, před projednáním v ZMČ Praha 5

13.

se zmocněním Rady MČ Praha 5 Zastupitelstvem MČ Praha 5 k aktualizaci struktury rozpočtu a finančního plánu na rok 2014 a provádění rozpočtových opatření v souvislosti s organizačními změnami Úřadu MČ Praha 5

II.
Schvaluje
1.

text návrhu rozpočtu městské části Praha 5 ke zveřejnění na úřední desce

III.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu, Ing., starostovi MČ P5
1.1. podepsat text návrhu rozpočtu ke zveřejnění na úřední desce
Termín plnění: 07.01.2014
1.2. předložit rozpočet městské části Praha 5 na rok 2014 a rozpočtový výhled na roky 2015 - 2019 ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 5
Termín plnění: 30.01.2014
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout