58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1960/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti na rok 2013

Na základě žádosti odboru bytů a privatizace je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013. Po této úpravě plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti nezmění, tj. 219.392,8 tis.Kč.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013 takto:


stř.9043 (OBP) - jedná se o přesun finančních prostředků ve výši 3.000 tis. Kč, z toho z položky odhady, znalecké posudky (SU 518, AU 0006) ve výši 200 tis. Kč, odměna za privatizaci (SU 518, AU 0009) ve výši 800 tis. Kč, tvorba rezerv (SU 555, AU 0089) ve výši 2.000 tis.Kč a přesun na položku daň z převodu nemovitosti (SU 538, AU 0027) ve výši 3.000 tis. Kč

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení úpravy plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013 dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 06.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0