35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1220/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Žádost o prominutí poloviny dluhu a příslušenství firmy FOXCOM CZECH, a. s. za pronájem pozemku parc. č. 31, k. ú. Smíchov a o ukončení nájemní smlouvy č. 4/0/ZOOA/10 ze dne 2. 2. 2010

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s prominutím poloviny dlužného nájmu a celého příslušenství ve výši 90.250 Kč + 24.627,33 Kč, t.j. celkem 114.877,33 Kč, z důvodu nemožnosti užívání pozemku

II.
Schvaluje
1.

ukončení nájemní smlouvy č. 4/0/ZOOA/10 ze dne 2. 2. 2010 dohodou, z důvodu nepovolení instalace reklamního zařízení na tomto pozemku

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. vyzvat firmu FOXCOM CZECH, a. s. k vypracování "Dohody o ukončení nájemní smlouvy" a následnému předložení MČ-5 a dále zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 30.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0