35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1213/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1119 k. ú. Smíchov

Úprava míry využití území všeobecně smíšené (SV) z kódu G na kód S s koeficientem podlažních ploch KPP = 5 a koeficientem zeleně KZ = 0 pro pozemek č parc. 653, v ostatní ploše je ponechán kód G
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s návrhem na úpravu ÚP SÚ HMP č. U 1119 k. ú. Smíchov, na pozemku parc. č. 653 k. ú. Smíchov, který spočívá v úpravě míry využití území všeobecně smíšené (SV) z kódu "G" na kód "S" se stanoveným koeficientem podlažních  ploch KPP = 5 a koeficientem zeleně KZ = 0

II.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k návrhu úpravy ÚP SÚ HMP č. U 1119 v k. ú. Smíchov pořizovateli, MHMP OÚP
Termín plnění: 09.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0