35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1209/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1342/20 v k. ú. Jinonice ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc. č. 3859 v k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy

Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

se směnou pozemku parc. č. 1342/20 o výměře 830 m2 v  k. ú. Jinonice ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc. č. 3859 o výměře cca 680 m2 v k. ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy, a to z důvodu záporného stanoviska ODP a ZOJ KA

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko ke směně pozemků
Termín plnění: 15.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0