35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1210/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Žádost o stanovisko ke směně pozemku parc. č. 111/3 v k.ú. Střešovice za část pozemku parc. č. 3859 v k.ú. Smíchov

Důvodem žádosti je napravení vadného stavu
Rada městské části Praha 5
I.
Nesouhlasí
1.

s navrhovanou směnou  pozemku  parc.č. 111/3 v k. ú. Střešovice o výměře 194 m2 ve vlastnictví žadatelů za část pozemku parc.č. 3859 v k. ú. Smíchov o výměře 500 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu záporného stanoviska ODP a ZOJ KA 

II.
Ukládá
1. Staňkové Daně, pověřené vedením OMA a vedením odd. správy a evidence nemovitostí
1.1. sdělit SVM MHMP stanovisko k navrhované směně pozemků
Termín plnění: 15.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0