35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1215/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Pozemek parc. č. 289, k. ú. Smíchov - ukončení nájemního vztahu s firmou Depekalk

Rada městské části Praha 5
I.
Neschvaluje
1.

prodloužení nájemního vztahu s firmou Depekalk
IČ 12603899, zastoupené Ing. Petrem Dedkem, bytem Výhledová 549/5, Praha 5 - výrobny klíčů - umístěné na pozemku parc. č. 289, k. ú. Smíchov, ve vnitrobloku domu č. p. 316, Štefánikova 8 

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. informovat Ing. Petra Dedka o stanovisku RMČ P5 a zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 23.08.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0