35. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 30.07.2013  jako řádné
číslo usnesení 35/1219/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Obecně závazná vyhláška "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy"

Vyjádření k návrhu přijetí obecně závazné vyhlášky "O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy".
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zařazení vyspecifikovaných ploch k zapracování do obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“  včetně ploch na území MČ Praha 5, na kterých by byl volný pohyb psů povolen. Zmíněné plochy jsou podrobně specifikovány v příloze tohoto usnesení.

II.
Ukládá
1. Pokornému Lukášovi, Bc., pověřenému vedením Kanceláře starosty
1.1. zaslat usnesení RMČ včetně specifikace ploch určených pro volný pohyb psů městské části Praha 4, která zajistí předání usnesení od všech městských částí radnímu MHMP Mgr. L. Manhartovi
Termín plnění: 30.08.2013
			Poměr hlasování: 5/0/1
M. Šesták  se při hlasování zdržel