36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1234/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Financování akce "MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení"

Radě MČ Prah a5 předkládám návrh na financování akce "MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení", jejíž realizace byla schválena usnesením RMČ č. 29/1025/2013 ze dne 21.6.2013
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

finanční krytí akce MŠ Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613 - Dokončení výměny oken budovy MŠ a oprava venkovních sociálních zařízení" ve výši 1.411.342,40 vč. DPH z podkapitoly 0440, § 3111,  položka 5171 opravy a udržování

2.

rozpočtové opatření spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 258.200 Kč v rámci podkapitoly 0440 školství, z § 3113, položka 5171 opravy a udržování na § 3111, položka 5171 opravy a udržování

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení rozpočtového opatření dle bodu I.2.
Termín plnění: 20.08.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0