36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 06.08.2013  jako řádné
číslo usnesení 36/1235/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Dny evropského dědictví 2013 - dohody o provedení práce, pronájmy prostor pro koncerty a taneční vystoupení

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na uzavření DPP na provedení koncertu v kostele sv. Václava, koncertu na Bertramce a provedení přednášky o historii a funkci varhan s jejich prohlídkou a ukázkami. Dále předkládám návrh na pronájem prostor pro provedení 2 koncertů v rámci kulturní akce Dny evropského dědictví 2013 (kostel sv. Václava, Bertramka) a pro provedení tanečního vystoupení (kostel Sacré Coeur). Finanční krytí z rozpočtu podkap. 0640 kultura
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dohody o provedení práce s Petrem Čechem na provedení varhanního koncertu s doprovodem houslí v kostele sv. Václava na Smíchově v rámci Dnů evropského dědictví 2013 za celkovou částku 14.000 Kč

2.

uzavření dohody o provedení práce s Petrem Sejpalem na provedení pěveckého vystoupení s klavírním doprovodem na Bertramce v rámci Dnů evropského dědictví 2013 za celkovou částku 16.000 Kč

3.

uzavření dohody o provedení práce s Václavem Válou, varhaníkem kostela sv. Václava, na provedení přednášky o historii a funkci varhan spojených s jejich prohlídkou a ukázkami za celkovou částku 3.000 Kč

4.

přesun finančních prostředků v celkové výši 33.000 Kč z rozpočtu podkap. 0640 kultura, § 3319, pol. 5169 nákup ostatních služeb na podkap. 0626, § 3319, pol. 5021 ostatní osobní výdaje (pro potřeby výplaty DPP) 

5.

pronájem kostela sv. Václava za částku 4.000 Kč na provedení varhanního koncertu s houslovým vystoupením, pronájem Bertramky na pěvecké vystoupení s klavírním doprovodem za částku 5.000 Kč a pronájem kostela Sacré Coeur pro taneční vystoupení ZUŠ Na Popelce za částku 18.150 Kč s DPH 

6.

přesun finančních prostředků v celkové výši 27.200 Kč v rámci podkap. 0640 kultura a § 3319, z pol. 5169 nákup ostatních služeb na pol. 5164 nájemné

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit přesun fin. prostředků dle bodu I.4. a dle bodu I.6.
Termín plnění: 05.09.2013
2. Kulíškové Kateřině, Mgr.
2.1. ve spolupráci s KTA (odd. personální a mzdové) zajistit uzavření dohod o provedení práce s Petrem Čechem na provedení varhanního koncertu s houslemi, Petrem Sejpalem na provedení pěveckého vystoupení s klavírním doprovodem a Václavem Válou na provedení přednášky o historii a funkci varhan s ukázkami
Termín plnění: 13.09.2013
2.2. zajistit objednávky na pronájem prostor kostela sv. Václava, Bertramky a kostela Sacré Coeur pro konání koncertů a tanečního vystoupení v rámci EHD 2013
Termín plnění: 30.08.2013
2.3. zajistit proplacení DPP po jejich splnění a proplacení pronájmů kostelů a Bertramky na základě fakturace
Termín plnění: 11.10.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0