13. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 02.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 13/482/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádosti o přechod nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o přechod nájmu bytu dle ust. § 706 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

že byly splněny podmínky § 706 obč. zák. a že nájem bytu 4+1 na adrese ... , Praha 5, k.ů. Smíchov, přešel z I ... (syn) s tím, že nájemní smlouva k bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s účinností od data podpisu

2.

že byly splněny podmínky § 706 obč. zák. a že nájem bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k. ú. Smíchov, přešel z ... (syn) a že nájemní smlouva k bytu bude uzavřena na dobu neurčitou od data podpisu s ...

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 26.04.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0