12. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 26.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 12/417/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domech č. p. 1844 a 1845 Švédská č. o. 35 a 37 k. ú. Smíchov

Prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 1844, 1845 a podílu na pozemcích parc. č. 3363, 3362 (zastavěná plocha) , vymezeného prohlášením vlastníka, vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu dle Zásad pro prodej bytů schválených ZMČ P5 28. 6. 2011, č. usn. 8/23/2011
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s realizací prodeje bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 1844, 1845 a podílu na pozemcích parc. č. 3363, 3362  (zastavěná plocha), vymezeného prohlášením vlastníka , vše k. ú. Smíchov  oprávněnému nájemci bytu dle zák 72/1994 Sb. a "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5  28. 6. 2011, č.usn 8/23/2011 takto:bytová jednotka č.: ... datum převzetí závazné nabídky: 22. 1. 2013
datum akceptace nabídky: 20. 2. 2013
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemku: 236/16140
velikost bytu: 1+1  23,6 m2
kupující: ... celková kupní cena: 424.000 Kč

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit prodej b. j. 1845/04 k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci, ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 5
Termín plnění: 18.04.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomni při hlasování: JUDr. N. Kratochvílová