2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/46/2013
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů

Předkládám k projednání žádost o vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů dle ust. § 715 obč. zák.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vydání souhlasu s dohodou o výměně bytů mezi ... , ... , Praha 5, k. ú. Košíře (obecní-priv. B) a ... , ... , Praha 5, k. ú. Smíchov (obecní-k ponechání v majetku MČ) za podmínky uhrazení dlužného nájemného a poplatků z prodlení v aktuální výši vztahujícím se k bytu na adrese ... , Praha 5, k. ú. Košíře do 28. 2. 2013

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 01.02.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0