2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/49/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty

Prodloužení podnájemní smlouvy na jedno parkovací stání v OC Nový Smíchov pro Hygienickou stanici hl. m. Prahy

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku č. 6 k podnájemní smlouvě č. 24/0/OOA/07 ze dne 27. 06. 2007, ve znění pozdějších dodatků uzavřené s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, se sídlem Praha 1, Rytířská 12, kterým se prodlouží doba podnájmu jednoho parkovacího stání do 31. 12. 2013, za podnájemné ve výši 10.500Kč/rok + DPH s tím, že ostatní ujednání se nemění

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zajistit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 28.02.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0