2. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 15.01.2013  jako řádné
číslo usnesení 2/41/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta

Rozpočet městské části Praha 5 na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

s návrhem rozpočtu městské části Praha 5 na rok 2013 v těchto objemech:


příjmy ve výši  581.550,8 tis. Kč


výdaje ve výši 712.458,3 tis. Kč


plánovaný schodek ve výši 130.907,5 tis. Kč


který je kryt třídou 8 (financování) ve výši 130.907,5 tis. Kč


s realizací jednotlivých akcí, investičních záměrů a oprav uvedených v důvodové zprávě

2.

se strukturou rozpočtu městské části Praha 5 v členění dle tabulek č. 1 - 34 v příloze důvodové zprávy 

3.

s poskytnutím neinvestičních příspěvků třetím osobám z rozpočtu městské části Praha 5 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

4.

s tím, že rozpočet městské části Praha 5 na rok 2013 se započtením třídy 8 - financování na straně příjmů ve výši 130.907,5 tis. Kč je vyrovnaný dle tabulek č. 1 (příjmy) a č. 3 (výdaje)

5.

se zapojením dalších finančních zdrojů na rok 2013 takto:


1. volné finanční prostředky soustředěné na základním běžném účtu městské části Praha 5 ve výši 37.919,2 tis.Kč zapojit do rozpočtu městské části Praha 5 roku 2013 na krytí plánovaných výdajů městské části, z důvodu radikálního snížení dotačního transferu z rozpočtu hl. m. Prahy a SR pro rok 2013 (snížení o 23.338 tis.Kč)


2. finanční prostředky z Fondu rezerv a rozvoje MČ Praha 5 zapojit do rozpočtu na rok 2013 v celkové výši 70.000 tis.Kč na krytí plánovaných investičních projektů v roce 2013


V případě poskytnutí účelových investičních transferů z jiných rozpočtů, budou finanční prostředky vráceny zpět do Fondu rezerv a rozvoje ve výši přiděleného transferu

6.

se závazným ukazatelem pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s. ve výši plánovaných finančních prostředků v částce 2.735 tis.Kč pro zajištění provozu Informačního centra v roce 2013

7.

s poskytováním příspěvků na provoz příspěvkových organizací dle tabulky č. 14, 18, 22 a stanovuje je jako závazný ukazatel pro hospodaření

8.

s plánem odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací městské části Praha 5 na rok 2013 dle tabulky č. 5

9.

s finančním plánem zdaňované činnosti městské části Praha 5 na rok 2013 dle tabulek č. 6 a č.7

10.

s rozpočtovým výhledem městské části Praha 5 do roku 2018 dle tabulky č. 8

11.

se zmocněním Rady městské části Praha 5 na základě § 94, odst. 2, písm.h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, k provádění rozpočtových opatření do výše 5 mil. Kč pro každé jednotlivé rozpočtové opatření a k provádění úprav rozpočtu (zvýšení, snížení), při poskytování účelových transferů ze státního rozpočtu, z rozpočtu EU a z rozpočtu hlavního města Prahy, do výše příslušných rozhodnutí

12.

se zmocněním Rady městské části Praha 5 k provádění úprav závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací městské části Praha 5 v roce 2013 a závazných ukazatelů pro hospodaření Informačního centra Praha 5, o. p. s.

II.
Schvaluje
1.

text návrhu rozpočtu ke zveřejnění na úřední desce

III.
Ukládá
1. Zelenému Miroslavu, Ing., starostovi MČ P5
1.1. podepsat text návrhu rozpočtu ke zveřejnění na úřední desce
Termín plnění: 16.01.2013
1.2. předložit rozpočet městské části Praha 5 na rok 2013 a rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018 ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 5
Termín plnění: 07.02.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0