47. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 29.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 47/1802/2012
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., 1. zástupce starosty MČ P5

Stanovisko MČ Praha 5 k Návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚPn - CVZ IV

Zásadní připomínky MČ Praha 5 k návrhu zadání změn ÚPn CVZ IV
Přizván JUDr. Tomáš Homola, předseda Komise územního rozvoje
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh zadání změn CVZ IV č.


Z 2760/00 (Golfové křiště Motol)


Z 2761/00 (Radlice-areál oddechu Na Rovinách)


Z 2763/00 (Motol-sport)


Z 2766/00 (Smíchov-polyfunkční využití)


Z 2767/00 (Hlubočepy-polyfunkční využití)


Z 2768/00 (Smíchov-Drtinova)


Z 2771/00 (Smíchov-přístav Smíchov)


Z 2773/00 (Komunikace Na Pomezí))


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní 

2.

návrh zadání změny CVZ IV č.


Z 2765/00 (Jinonice-obytná zástavba s podílem rekreačních ploch) v západní části území (pozemky č. parc. 1346/1, 1346/2, 1346/3, 1346/4, 1346/5, 1346/6, 1346/7, 1346/8, 1346/9, 1346/10, 1346/11, 1346/12, 1346/13, 1346/14, 1347, 1348, 1356/1, 1356/2, 1359/2, 1359/3, 1359/4, 1359/5, 1359/6, 1360, 1361/1, 1361/2, 1375/1, 1375/4, 1375/5, 1375/6, 1375/7k.ú. Jinonice) a


vyhrazuje si právo vyjádřit nesouhlas se změnou ve východní části území (pozemky č. parc. 1394/1, 1396/1, 1397, 1398/1, 1398/2, 1399, 1400, 1401 k. ú. Jinonice) v dalším stupni projednání změny


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

3.

připomínky k návrhu zadání změny č. Z 2832/00 - změna textové části ÚPn (přílohy č. 1 OOP č. 6/2009) uvedené v příloze


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

II.
Žádá
1.

úpravu návrhu zadání změny č. Z 2762/00 (Rozšíření ploch pro rekreaci - Motol), spočívající v úpravě rozsahu území dle přiloženého zákresu


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

2.

úpravu návrhu zadání změny č. Z 2772/00 (Smíchov - východ), spočívající v úpravě rozsahu území dle přiloženého zákresu,
případně


doporučuje změnu č. Z 2772/00 (po požadované úpravě) sloučit se změnou Z 2771/00


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

III.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k Návrhu zadání celoměstsky významných změn ÚPn - CVZ IV pořizovateli MHMP OÚP
Termín plnění: 29.11.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0