44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1649/2012
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., zástupce starosty MČ P5

Finanční příspěvek Základní organizaci Poštovka - Pegas na pořádání fotovýstavy "Senioři na výletě" dne 11. 12. 2012 v KK Poštovka

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Základní organizaci Poštovka - Pegas na pořádání fotovýstavy "Senioři na výletě" dne 11. 12. 2012 v KK Poštovka
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na pořádání fotovýstavy "Senioři na výletě" dne 11. 12. 2012 v KK Poštovka

2.

finanční krytí ve výši 5.000 Kč bude převedena z podkap. 0539,
§ 4399, položka 5229 ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím na § 4399, položka 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením

3.

darovací smlouvu mezi MČ Praha 5 a ZO Poštovka - Pegas

II.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I.2
Termín plnění: 20.11.2012
2. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
2.1. zajistit uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a ZO Poštovka - Pegas
Termín plnění: 30.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0