44. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 13.11.2012  jako řádné
číslo usnesení 44/1637/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na pronájem volného bytu

Předkládám k projednání návrh na pronájem volného bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1, standard na adrese Na Bělidle 297/36, Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... ... (zařazeni do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu ze sociálních důvodů), na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 119 Kč/m2/měs., s notářským zápisem o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu, bez úhrady kauce

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. informovat žadatele o usnesení RMČ
Termín plnění: 23.11.2012
			Poměr hlasování: 5/0/0