36. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 09.10.2012  jako řádné
číslo usnesení 36/1497/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu

Předkládám k projednání návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu ze dne
1. 7. 2002 (rozšíření bytu do půdního prostoru) na adrese ... , bytem na uvedené adrese, dle přílohy tohoto materiálu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu dle přílohy tohoto materiálu
Termín plnění: 31.10.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0