27. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.07.2012  jako řádné
číslo usnesení 27/1065/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Oznámení o prodeji části podniku na základě Smlouvy o prodeji části podniku mezi Janem Kohoutem a Tomášem Spálenkou, NP Plzeňská 129a/948, k. ú. Košíře, Praha 5

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

Smlouvu o prodeji části podniku k NP ev. č. 901 (prodejna maso-uzeniny) a k NP ev. č. 905 (šatna) sjednanou  k datu
30. 6. 2012 mezi nájemcem Janem Kohoutem, IČ 88357864, jako prodávajícím a Tomášem Spálenkou, IČ 66042933, jako kupujícím 

II.
Schvaluje
1.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 094800901 ve znění pozdějších dodatků, kterým se provede změna nájemce NP (ev. č. 901) - prodejny masa a uzenin o výměře 59,0 m2, v přízemí nemovitosti č. p. 948, k. ú., Plzeňská 129a, k. ú. Košíře, Praha 5 z fyzické osoby Jan Kohout, IČ 88357864, na fyzickou osobu Tomáš Spálenka, IČ 66042933, a kterým se od 1. 7. 2012 sjednává k měsíčnímu nájemnému DPH   

2.

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 094800905 ze dne
1. 4. 2004 ve znění pozdějších dodatků, kterým se provede změna nájemce NP (ev. č. 905) - šatna o výměře 5,0 m2, v přízemí nemovitosti č. p. 948, k. ú., Plzeňská 129a, k. ú. Košíře, Praha 5 z fyzické osoby Jan Kohout, IČ 88357864, na fyzickou osobu Tomáš Spálenka, IČ 66042933, a kterým se od 1. 7. 2012 sjednává k měsíčnímu nájemnému DPH   

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k uzavření Dodatků k NS na NP (901 a 905) Plzeňská 129a/948 s Tomášem Spálenkou
Termín plnění: 31.08.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0