21. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 05.06.2012  jako řádné
číslo usnesení 21/804/2012
 
Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., zástupce starosty MČ P5

Záměr prodeje b. j. 276/04 v domě č. p. 276 Lidická č. o. 36, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci

Zrušení části usnesení RMČ č. 20/681/2010 ze dne 27. 5. 2010, týkající se záměru prodeje b. j. 276/04 a nový záměr prodeje b. j. 276/04 včetně podílu o velikosti 638/6813 na společných částech domu č. p. 276, pozemku parc. č. 294 (zastavěná plocha), a pozemku parc. č. 295 (související plocha), vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se zrušením části usnesení RMČ č.  20/681/2010 ze dne
27. 5. 2010, týkající se záměru prodeje b. j. ... v domě
č. p. 276 Lidická č. o. 36, k. ú. Smíchov 

2.

se zahájením realizace záměru prodeje  b. j.  ... včetně podílu o velikosti 638/6813 na společných částech domu č. p. 276,  pozemku parc. č. 294 (zastavěná plocha), a pozemku parc. č. 295 (související plocha), vše k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci bytu za cenu dle aktualizovaného znaleckého posudku v souladu se záměrem schváleným ZMČ 18/35/2009 z 9. 9. 2009

II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit RMČ ke schválení záměr prodeje b. j. 276/04, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci s cenou dle aktuálního znaleckého posudku
Termín plnění: 31.07.2012
			Poměr hlasování: 8/0/0