6. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 21.02.2012  jako řádné
číslo usnesení 6/204/2012
 
Předkladatel: Klíma Radek, MUDr., starosta MČ P5

Stanovisko MČ Praha 5 k společnému jednání o návrzích celoměstsky významných změn III (CVZ III) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn)

Rada městské části Praha 5
I.
Žádá
1.

k návrhu změny ÚPn č. Z 2746/00 - aktualizace kategorií záplavového území - návrh opatření, které povede ke snížení stupně ochrany a umožní využít území západní části Císařské louky pro sport a rekreaci a nábřeží Vltavy podél Strakonické ulice v úseku Císařská louka pro bydlení. 


Tuto připomínku považuje MČ Praha 5 za zásadní

II.
Bere na vědomí
1.

návrh změny  ÚPn č. Z 2748/00 - aktualizace hranice zastavěného území hl. m. Prahy k 1. 1. 2011 a návrh změny  ÚPn č. Z 2750/00 - vymezení VPS retenčních nádrží a vodních děl

III.
Ukládá
1. Lacinové Eleně, Ing.arch., pověřené vedením odboru ZOJ Kancelář architekta MČ P5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k společnému jednání o návrzích změn ÚPn CVZ III pořizovateli ÚPn a jeho změn, MHMP OÚP
Termín plnění: 24.02.2012
			Poměr hlasování: 9/0/0