3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 24.01.2012  jako řádné
číslo usnesení 3/89/2012
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady MČ P5

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 4904/2, k. ú. Smíchov - firmě Yaro, s. r. o. pro účely využití MŠ Nikolajka

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4904/2, k. ú. Smíchov o rozloze 27x1,5 m - tedy 40,5m2 pro MŠ Nikolajka, jako zelenou plochu, pro pobyt dětí venku, za cenu 85 Kč/m2/rok, tj. 3.443 Kč/rok

2.

záměr pronájmu části pozemku parc. č. 4904/2, k. ú. Smíchov o rozloze cca 11x6 m - tedy 66m2 pro MŠ Nikolajka, k možnému parkování rodičů, za cenu 120 Kč/m2/rok, tj. 7.920 Kč/rok

II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z usnesení RMČ
Termín plnění: 29.02.2012
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: Ing. Zelený, 1. zást. starosty