6. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 6/4/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko k úplatnému převodu, event. pronájmu pozemku parc. č. 863/50 o výměře 13 m2 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy

Pozemek je zastavěn stavbou bývalé trafostanice ve vlastnictví žadatele
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit s úplatným převodem pozemku parc.č. 863/50 o výměře 13m2 v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy z důvodu záporného stanoviska ODP

2.

souhlasit s pronájmem pozemku parc.č. 863/50 o výměře 13m2 v k.ú.Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy                       

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0hlasy