6. zasedání Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5

konané dne 02.04.2014  jako řádné
číslo usnesení 6/1/2014
 
Předkladatel: Havlíček Patrik, Mgr., člen zastupitelstva, předseda Výboru majetku a privatizace

SVM MHMP žádá o stanovisko k prodeji či pronájmu části pozemku parc. č. 468, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl. m. Prahy

SVM MHMP požádal o stanovisko k výše uvedenému záměru.
Usnesení a zápisy ze zasedání výboru majetku a privatizace městské části Praha 5
I.
Doporučuje RMČ
1.

nesouhlasit s prodejem části pozemku parc.č. 468, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl.m.Prahy,  ...  podílovým spoluvlastníkům sousedního pozemku, z důvodu negativních stanovisek Odboru dopravy a ZOJ KA ÚMČ Praha 5

2.

souhlasit s pronájmem části pozemku parc.č. 468, k.ú. Radlice z vlastnictví obce hl.m.Prahy,  ...  podílovým spoluvlastníkům sousedního pozemku

			Usnesení bylo schváleno 6/0/0 hlasy