2. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.12.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/23/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Nedvěd Jaroslav, člen rady

NP - Nádražní 24, č. p. 1301, Praha 5 - k. ú. Smíchov, bývalý nájemce EVW , spol. s r.o., IČ 48038423, (od 14.05.2010 přejmenováno na NORBIPRESS, spol. s r.o.) žádost o schválení úhrady dluhu formou splátek

Bývalý nájemce NP Nádražní 24, č. p. 1301, Praha 5 - k. ú. Smíchov, společnost EVW s. r. o., IČ 48038423 (od 14.05.2010 přejmenováno na NORBIPRESS, spol. s r.o.) požádal o schválení vyrovnání dlužné částky formou splátkového kalendáře
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Neschvaluje
1. uzavření Dohody o splátkovém kalendáři s dlužníkem EVW, spol. s r.o., IČ 48038423, (od 14.05.2010 přejmenováno na NORBIPRESS, spol. s r.o.) kdy základní dlužná částka 372. 262,- Kč by byla splacena ve 14-ti rovnoměrných splátkách po 26.590 Kč měsíčně (s poslední splátkou ve 14. měsíci tedy ve výši 26.592 Kč), a to vždy do 20. dne v měsíci na účet MČ Praha 5 č. 27-6614550207/0100, VS 9130109010, počínaje měsícem po uzavření takovéto dohody. Přiznané úroky z prodlení dle rozsudku soudu by byly dlužníkem uhrazeny dle jejich konkrétní výše 15. splátkou po splacení základního dluhu 372.262,- Kč. V případě nedodržení některé splátky by se stal splatným celý dluh
II.
Schvaluje
1. podání exekučního návrhu dle pravomocného rozsudku (spisová značka: 28 C 77/2010-9 ze dne 24.05.2010)
2. udělení plné moci k podání exekučního návrhu dle bodu II. odst. 1 tohoto usnesení JUDr. Iljovi Lamprechtovi, se sídlem Holečkova 10, Praha 5
III.
Ukládá
1. Nedvědovi Jaroslavu, členu rady
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky dle usnesení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 26.01.2011
			Usnesení bylo schváleno 37 hlasy		


			            2     . zasedání ZMČ P5 dne 16. 12. 2010       
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 35 - SCHVÁLENO           
             16.12.2010 15:07:47             
       24. NP - Nádražní 24, č. p. 1301, Praha 5        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nepřítomen  
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 37 (82%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 2 (4%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení