2. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.12.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/24/2010
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Marinov Angel MUDr., člen rady

Finanční příspěvek Městské knihovně v Praze na provoz tří poboček na území MČ Praha 5

Zastupitelstvu MČ Praha 5 předkládám žádost Městské knihovny v Praze o finanční příspěvek v celkové výši 150 tisíc Kč na částečné pokrytí provozních nákladů roku 2010 tří poboček na území MČ Praha 5: Wassermannova 16/926, Musílkova 62/335 a Musílkova 68/325 zaměřených především na děti, mládež a seniory. Každá ze tří poboček obdrží 50 tisíc Kč. Finanční krytí v rozpočtu podkap. 0604 kultura
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. poskytnutí fin. prostředků v celkové výši 150 tisíc Kč Městské knihovně v Praze na částečné krytí provozních nákladů r. 2010 tří poboček na území MČ Praha 5 (Wassermannova 16/926, Musílkova 62/335, Musílkova 68/325)
2. návrh darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Městskou knihovnou v Praze
3. finanční krytí z rozpočtu podkap. 0604 kultura, § 3314, pol.5339 neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím
II.
Ukládá
1. Marinovovi Angelu MUDr., členu rady
1.1. ve spolupráci s OŠK zajistit uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a Městskou knihovnou v Praze
Termín plnění: 23.12.2010
1.2. ve spolupráci s OŠK a OEK zajistit proplacení fin. prostředků ve výši 150 tisíc Kč Městské knihovně v Praze
Termín plnění: 31.12.2010
1.3. ve spolupráci s OŠK zajistit předložení vyúčtování poskytnutých fin. prostředků odboru školství a kultury dle darovací smlouvy
Termín plnění: 31.01.2011
			Usnesení bylo schváleno 40 hlasy		


			      2     . zasedání ZMČ P5 dne 16. 12. 2010       
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO           
             16.12.2010 15:10:10             
        25. Finanční příspěvek Městské knihovně        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Pro     
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Pro     
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Pro     
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nepřítomen  
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Pro     
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Nehlasoval  
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 40 (89%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení