Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

15. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 16.04.2013  jako řádné
číslo usnesení 15/565/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Zrušení příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Smíchov, Praha 5, Kartouzská 204/6, IČ 00639567 ke dni 30. 6. 2013

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na zrušení příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Smíchov, Praha 5, Kartouzská 204/6, IČ 00639567 ke dni 30. 6. 2013
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se zrušením příspěvkové organizace Zdravotnické zařízení Smíchov ke dni 30. 6. 2013 a přechodem majetku, práv a závazků na zřizovatele městskou část Praha 5.
Jedná se o následující:
a) finanční prostředky na účtech ZZ Smíchov - KB běžný a FKSP, ČSOB spořicí a běžný dle zůstatků ke dni zrušení ZZ Smíchov
b) pohledávky ke dni zrušení ZZ Smíchov - příloha č. 1
c) ztráta z minulých let

2.

s vyřízením ztráty z minulých let převodem prostředků z fondu odměn do fondu rezerv a rozvoje zřizovatele a následnou úhradou ztráty z prostředků tohoto fondu

3.

se zánikem dodavatelských smluv uzavřených ZZ Smíchov

4.

se zrušením výše specifikovaný účtů ZZ Smíchov a převedením finančních prostředků na těchto účtech ke dni zrušení ZZ Smíchov na účty MČ Praha 5:
- č. ú. 2000857329/0800 prostředky z fondu odměn
č. ú. 69024-2000857329/0800 - ostatní finanční prostředky z hospodářské činnosti

5.

se zrušením registrace na MHMP, v živnostenském rejstříku a výmazem IČ na statistickém úřadě

II.
Bere na vědomí
1.

převzetí budovy č. p. 305 Vrchlického a pozemky č. p. 1379/1, 1380, 1381/1, 1382, 2014/3, 2014/4 k.ú Košíře zapsané na LV 1217 na základě předávacího protokolu a
převzetí budovy č.p. 204 Kartouzská 6 a pozemky č. p. 3066/2, 3066/3, 3066/4, 3067, 3068, 3070 a 3112/2 k. ú. Smíchov zapsané na LV 2787 na základě předávacího protokolu

2.

odprodej movitého majetku a likvidaci nepotřebného movitého majetku umístěného v ZZ Smíchov na základě usnesení RMČ č. 44/1663/2012 ze dne 13. 11. 2012 a 49/1872/2012
ze dne 11. 12. 2012

3.

zajištění archivace a skartace zdravotnické dokumentace, účetních a mzdových dokladů na základě usnesení RMČ č. 44/1663/2012 ze dne 13. 11. 2012 a na zákládě usnesení ZMČ Praha 5

4.

přechod nájemních smluv s obchodní společností Nato Praha s. r. o. a fyzickou osobou - podnikatelem, Pavlem Hurtem na MČ Praha 5 prostřednictvím dodatků ke smlouvám dle usnesení RMČ č. 10/369/2013 ze dne 12. 3. 2013

5.

dodatek ke smlouvě o postoupení pohledávky ze dne 6. 12. 2012 mezi ZZ Smíchov a JUDr. Richardem Syslem, advokátem -  příloha č. 2

6.

provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků dle zákona o účetnictví ke dni skončení ZZ Smíchov

III.
Ukládá
1. Kukrlemu Marku, členu rady MČ P5
1.1. předložit materiál do finančního výboru
Termín plnění: 30.04.2013
1.2. předložit materiál do Zastupitelstva MČ Praha 5
Termín plnění: 17.05.2013
1.3. zajistit realizaci RMČ udělených souhlasů
Termín plnění: 30.06.2013
1.4. zrušení účtů a převod finančních prostředků na účet MČ Praha 5 prostřednictvím pověřeného vedením ZZ Smíchov Ing. Hulíka
Termín plnění: 30.06.2013
1.5. zrušení registrace v živnostenském rejstříku a výmazem IČ na statistickém úřadě prostřednictvím pověřeného vedením ZZ Smíchov Ing. Hulíka
Termín plnění: 30.06.2013
2. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
2.1. zajistit provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků dle zákona o účetnictví ke dni skončení ZZ Smíchov
Termín plnění: 30.06.2013
2.2. vyřízení ztráty způsobem uvedeným v čl. I/2 a zrušení registrace na MHMP
Termín plnění: 30.06.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout