Zápisy z jednání komise sociálně zdravotnické 2005

Zápis č. 1 sociálně zdravotní komise konané dne 6.1.2005

Zápis č.1 sociálně zdravotní komise konané dne 6.1.2005

Přítomni:  Mgr. L.Vávrová, Mgr.D.Hovorka, B.Altner, J.Matoušková, R.Peterková,

                 Mgr.M.Bosáková, MUDr.J.Knobloch, Mgr.A.Sedlačíková, Mgr.E.Švecová

Omluveni: Doc.E.Jelínková, bc.D.Stecher

Program:            1) zahájení

                        2) odsouhlasení programu

                        3) byty DSP

                        4) finanční podpora – IC Zahrada a Střediska rané péče

                        5) MŠ Lohnického – osobní asistence  

                        6) Centrum pro zdrav.postižené

                        7) finanční příspěvek STROM

                        8) informace o LSPP

                        9) různé

ad 1)    Jednání komise zahájila Mgr.L.Vávrová

ad 2)            Odsouhlasení programu

ad 3)            Usnesení:

a)      Komise bere na vědomí seznam žadatelů o byty v DPS Zubatého

b)      Komise navrhuje na umístění do uvolněného bytu v DPS Zubatého FECHTNEROVOU Annu, jako náhradníka ŠEBOROVOU Zdeňku.

hlasování: 8/0/0

ad 4)    a) Vedoucí |OSZ informoval komisi o sociální situaci rodin, pro které žádá IC Zahrada

            poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů za pobyt dítěte v denním stacionáři.

Usnesení:

Komise doporučuje vyplacení jednorázové dávky sociální péče podle § 23

            vyhl. 182/1991 Sb. pro Janu CHALUPECKOU ve výši 10.000,-Kč pro rok 2005, jako

            příspěvek na úhradu pobytu v Integračním centru Zahrada v Praze 3. Příspěvek

            ostatním dvěma žadatelům nedoporučuje z důvodů uspokojivé finanční situace rodiny.

hlasování: 8/0/0

            b) Komise projednala možnosti podpory pro Středisko rané péče Praha v souvislosti

            s péčí poskytovanou |Františku Viktoru Veselému z MČ Praha 5.

Usnesení:

Komise doporučuje v případě Františka Viktora Veselého příspěvek pro Středisko rané  

péče Praha ve výši 3.000,-Kč.

hlasování: 8/0/0

ad 5)    Komise byla informována o žádosti ředitelky MŠ Lohnického 851 o finanční

příspěvek na osobního asistenta pro dítě Karla Dražského.

Usnesení: Komise doporučuje znovu kontaktovat matku Karla Dražského, provést

            sociální šetření v rodině a vyhodnotit spolupráci rodiny s MŠ. Po přezkoumání

            vrátit zpět ke schválení sociálně zdravotní komisi v únoru 2005.

hlasování: 8/0/0

ad 6)            Usnesení: Komise bere na vědomí informaci Mgr.Vávrové o práci Centra pro

           zdravotně postižené.

hlasování: 8/0/0

ad 7)            Usnesení: komise doporučuje informovat se u Klubu rodičů a přátel postižených dětí

            STROM na konkrétní potřebu kompenzačních pomůcek, které by následně MČ P-5

            mohla zakoupit a poskytnout jako věcný dar.

hlasování: 8/0/0

ad 8)            Mgr.Vávrová informovala komisi o zabezpečení LSPP na Praze 5 od 3.1.2005

            Usnesení:

Komise souhlasí s řešením přemístění LSPP do FN Motol pro MČ Praha 5 a podporuje

            rozhodnutí financovat pediatry z FN Motol pro zajištění dětské LSPP pro MČ P-5. 

            Rozhodně nesouhlasí s přístupem pediatrů z MČ P-5, kteří odmítli sloužit LSPP

            v Motole.

hlasování: 7/0/1

ad 9)    a) Informace MUDr.Konblocha o změnách v práci Lékařské posudkové komise

                v r.2005

            b) informace Mgr.Sedlačíkové o práci poradny pro občany

            c) Informace Mgr.Bosákové o stavebních úpravách v DSP zubatého a o uvolnění

                služebního bytu po bývalém správci objektu.

Zapsala: I.Kosová                                                         Mgr.Lucie V á v r o v á

                                                                                       předsedkyně KoSz

Ověřila: Mgr.L.Vávrová

Příští schůze je 3.2.2005 v 15.00 hod Štefánikova 15

Publikováno: 24.01.2005, přečteno: 11758x, autor: Iva Kosová