Vodní hospodářství

Název Zveřejněno od Zveřejněno do
Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla 05.01.2012
Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek 05.01.2012
Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod 05.01.2012
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla 05.01.2012
Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje 05.01.2012
Ohlášení vodních děl pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel 05.01.2012
Spojená žádost - domovní ČOV vypouští do vod podzemních - domácnosti 05.01.2012
Spojená žádost - domovní ČOV vypouští do vod povrchových - domácnosti 05.01.2012
Spojená žádost - studna nebo jiné vodní dílo - domácnosti 05.01.2012
Ohlášení 05.01.2012
Oznámení o užívání stavby vodního díla 05.01.2012
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla 05.01.2012
Žádost o vyjádření 05.01.2012
Žádost o udělení souhlasu 05.01.2012
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky 05.01.2012
Žádost o povolení k užívání vodních děl 05.01.2012
Žádost o stavební povolení k domovní ČOV, studni nebo jinému vodnímu dílu - domácnosti 05.01.2012
Žádost o stavební povolení k vodním dílům 05.01.2012
Žádost o povolení k některým činnostem 05.01.2012
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních - domácnosti 05.01.2012
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových - domácnosti 04.01.2012
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 04.01.2012
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových 04.01.2012
Žádost o povolení k odběru podzemních vod - domácnosti 04.01.2012
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami 04.01.2012
Žádost o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu 04.01.2012