Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Často kladené otázky šipka doprava Často kladené otázky - odbor územního rozhodování

 
 
 

Často kladené otázky - odbor územního rozhodování

Plánování

Co je územní plánování? Územní plánování je soustavnou činností, která komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace a koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Je konformní s principy trvale udržitelného rozvoje. Cíle a úkoly územního plánování stanoví stavební zákon - zákon č. 50/1976 ...
Publikováno: 28.11.2002, přečteno: 18781x

Územní plán pro hlavní město

Jaký je platný územní plán pro hlavní město Prahu? Územní plán sídelního útvaru hl.m.Prahy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 10/05 ze dne 9.9.1999.Jeho závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 32/1999 Sb.. HMP o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy s ...
Publikováno: 28.11.2002, přečteno: 25205x

Kde je územ. plán části Praha5?

Kde je možno se na Úřadu MČ Praha 5 podrobně seznámit s územním plánem včetně odborného výkladu? Občané mají možnost se podrobně seznámit s územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy, v rozsahu území Prahy 5 , na pracovišti odboru územního plánu a rozvoje Úřadu MČ Praha 5, Náměstí 14. října č. 4, 4. patro, místnost č. 431, v úředních ...
Publikováno: 28.11.2002, přečteno: 19187x

Vyhláška

Která vyhláška stanoví závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy a popisuje funkční využití území, které je vyznačeno na hlavním výkresu - č. 4 "Plánu využití ploch"? Závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy stanoví vyhláška č. 32/1999 Sb. HMP, schválena Radou Zastupitelstva hl.m.Prahy dne 26.10.1999, s ...
Publikováno: 28.11.2002, přečteno: 20792x

Změna územního plánu

Co je změna územního plánu? Změna územního plánu je z obecného hlediska změnou závazné části územně plánovací dokumentace, jejíž postup je stanoven stavebním zákonem v § 30 a 31. Pro provádění změn územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy je stanoven postup provádění změn územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy v usnesení Rady ...
Publikováno: 28.11.2002, přečteno: 20911x

Žádost o změnu územního plánu

Jakým způsobem může občan, fyzická a právnická osoba, požádat o změnu územního plánu? Fyzické a právnické osoby mohou podávat návrhy na pořízení změn pouze prostřednictvím městských částí, jejichž území se návrh změn týká. Na ÚMČ Praha 5 je příslušný pro vyřizování doporučení MČ Praha 5 odbor územního plánu a rozvoje. Dle ...
Publikováno: 28.11.2002, přečteno: 21786x

Návrh změny územního plánu

Co musí obsahovat návrh změny územního plánu předkládaný MČ Praha 5? Podání návrhu změny musí mít následující náležitosti: - Předmět navrhované iniciace změny územního plánu, tj. výstižný popis navrhované změny / změna funkčního, nebo prostorového uspořádání území, či popis navrhované změny včetně navrhovaných bilancí - ...
Publikováno: 28.11.2002, přečteno: 14848x

Typy změn územního plánu

Jaké typy změn územního plánu nelze navrhovat? Nelze navrhovat změnu funkčního využití území, které je nezastavitelné, s funkčním využitím zeleň a je součástí územního systému ekologické stability, na území zastavitelné. Pro tento případ platí řešení dle zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny § 59 odst. 2/.: - Vyžaduje-li ...
Publikováno: 28.11.2002, přečteno: 14717x

Veřejné projednání změn územního plánu

Jaké veřejné projednání změn územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy probíhá v současné době? V závěru roku došlo k organizačním změnám a nový útvar pro pořizování změn územního plánu se nyní nazývá Hlavní město Praha, Útvar pořizování podkladů a dokumentací (dále jen ÚPPD). Počátkem března letošního roku oznámil nový ...
Publikováno: 28.11.2002, přečteno: 14327x
Vytisknout