Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Často kladené otázky šipka doprava Často kladené otázky - odbor ochrany životního prostředí

 
 
 

Často kladené otázky - odbor ochrany životního prostředí

Seznam nejčastěji kladených dotazů ze strany veřejnosti a odpovědi na ně

 

Odbor ochrany životního prostředí 

Sídlo odboru:            nám. 14. října 4, P 5, 3. patro
Vedoucí odboru:       Ing. Miroslav Kučera

-        ODDĚLENÍ  OCHRANY  PŘÍRODY  A  KRAJINY - Ing. Eva Havránková, vedoucí odd.

-        ODDĚLENÍ  VODNÍHO  A  ODPADOVÉHO  HOSPODÁŘSTVÍ - Ing. Vladimíra Tobolková, vedoucí odd.

 

Seznam použitých zkratek:

-     AOPK - Agentura ochrany přírody a krajiny
-     ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav
-     ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí
-     ČSOP - Český svaz ochránců přírody
-     DDM - Dům dětí a mládeže
-     DOP MHMP - Odbor dopravy MHMP
-     HZS – Hasičský záchranný sbor
-     KN - Katastr nemovitostí
-     MČ P ... - Městská část Praha ...
-     MHMP - Magistrát hlavního města Prahy
-     MHS - Městská hygienická stanice pro P 5 a P 13
-     MP - Městská policie
-     MVS - Městská veterinární správa
-     MŽP - Ministerstvo životního prostředí
-     NPP - Národní přírodní památka
-     OD - Odd. dopravy
-     OŽP ÚMČ P 5 - Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ P 5
-     OEK - Odbor ekonomický
-     OIM MHMP - Odbor infrastruktury města MHMP
-     OOM MHMP - Odbor obecního majetku MHMP
-     OOS - Odbor občansko správní
-     OVÝ - Odbor výstavby
-     OŽP MHMP - Odbor životního prostředí MHMP
-     PČR - Policie ČR
-     PS a. s. - Pražské služby
-     PP - Přírodní památka
-     PR - Přírodní rezervace
-     PV s. p. - Povodní Vltavy s. p.
-     PVK a. s. - Pražské vodovody a kanalizace a. s.
-     SB - Správa budov
-     SD - Sběrný dvůr
-     TSK - Technická správa komunikací
-     ÚMČ P 5 - Úřad městské části Praha 5
-     ZPF - Zemědělský půdní fond 

 

Nejčastěji se ptáte:

 

*     Která jsou chráněná území v MČ P 5?

 • PP Vidoule
 • PP Skalka
 • PP Kalvárie Motol
 • PP Ctirad
 • PP Motolský ordovik
 • PP Pod školou
 • PP Železniční zářez
 • PR Prokopské údolí
 • NPP Barrandovské skály

 

*     Jaké jsou přírodní parky v MČ P 5?

 • Prokopské a Dalejské údolí (část v MČ P 13)
 • Košíře - Motol

 

*     Chci se stát strážcem přírody, kde se mohu přihlásit?

 • OŽP MHMP, Řásnovka 8, P 1, tel.: 236 00 2376, 236 00 2428.

 

*     Co mám udělat, chci-li pokácet strom, nebo keř?

Ke kácení stromů a keřů rostoucích mimo les je třeba povolení vydané formou rozhodnutí na základě předložené zdůvodněné žádosti vlastníka pozemku (uživatele pozemku se souhlasem vlastníka), doplněné výpisem z KN a plánkem kácených dřevin, výčtem dřevin s uvedením druhu dřeviny a obvodu kmene ve 130 cm výšky, u keřů - plochy.

 

*     Mohu kácet dřeviny bez povolení?

Bez povolení může kácet dřeviny pouze fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku a obvod kmene stromu je menší než 80 cm ve výšce 13O cm od úpatí stromu a souvislá plocha keřového porostu je menší než 40 m2. Nebo strom v havarijním stavu (pouze se oznámí).

Právnická osoba žádá o kácení vždy bez ohledu na parametry dřevin!

 

*     Kdo vydává povolení ke kácení dřevin?

Povolení ke kácení vydává:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 115.

 

*     Kam se mohu obrátit, potřebuji-li dendrologické posouzení stavu dřevin?

Posouzení provádějí soudní znalci, seznamy jsou vyvěšeny u soudů a uvedeny ve Zlatých stránkách.

 

*     Mám podezření že došlo k nepovolenému kácení dřevin.

V tom případě věc ohlašte, s uvedením přesné adresy na:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 115,
 • pro rychlý zásah můžete volat i MP, tel.: 156.

 

*     Kdo povoluje kácení v lese a kdo zajišťuje hospodaření v lese?

Hospodaření v lesích patřících hl. m. Praze zajišťuje útvar MHMP - Odbor městské zeleně.

 • Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, P 10, tel.: 272 650 659.

Kácení  v lesích povoluje:

 • OŽP MHMP, Řásnovka 8, P 1, tel.: 236 00 4235.

 

*     Kam se obrátit když jsou porušována ustanovení zákona o lesích?

Porušení zákonem stanovených povinností (provádění činností v lese nepovolených nebo zakázaných) fyzickými osobami, podnikateli a vlastníky řeší (v rozsahu přenesených působností):

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 212.

 

*     Mohu vysazovat dřeviny na veřejných prostranstvích?

Lze jen se souhlasem vlastníka (správce) pozemku, možno projednat prostřednictvím:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 115.

 

*     Kdy mohu kácet dřeviny?

Kácení se povoluje v době vegetačního klidu není-li jiný vážný důvod, od 1. října do 31. března.

 

*     Kam nahlásit poškozování chráněných rostlin a živočichů?

Možno hlásit:

 • PČR, tel.: 158,
 • MP, tel.: 156,
 • ČIŽP, Kodaňská 10, P 10, tel.: 271 740 864,
 • OŽP MHMP, Řásnovka 8, P 1, tel.: 236 00 1111,
 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 255, 115.

 

*     Je nutné povolení k prořezávání dřevin?

Povolení se nevydává, vlastník (správce) nemovitosti musí provést odborný zásah, nebo zajistit odbornou firmu na provedení prací, aby nedošlo k poškození dřevin.

 

*     Kdo řeší spory mezi sousedy z důvodu nevhodného umístění dřevin, ořezání větví přečnívajících na pozemek souseda?

Toto neřeší OŽP ÚMČ P 5, nýbrž:

 • OOS ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P5

 

*     Kdy je třeba žádat o vynětí půdy ze ZPF?

O vynětí se žádá pouze jde-li o půdu, která je součástí ZPF a je odnímána pro stavby nebytového charakteru. Souhlas s vynětím půdy ze ZPF lze vydat na základě zdůvodněné žádosti vlastníka pozemku nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka, doložené výpisem z KN, výpočtem odvodu za odnětí, snímkem pozemkové mapy a bilancí ornice.

Souhlas vydá:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 212 (u pozemků o rozloze do l ha pro MČ P 5 a MČ Slivenec),
 • OŽP MHMP, Řásnovka 8, P 1, tel.: 236 00 1111 (u pozemků o rozloze od l ha do l0 ha),
 • MŽP, Vršovická 65, P 10, tel.: 267 121 111 (u pozemků nad 10 ha).

 

*     Kdo vydá rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze ZPF?

Vydá po nabytí právní moci stavebního povolení:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 212.

 

*     Kde se žádá o změnu kultury pozemku, který je součástí ZPF?

Změnu pozemku na zahradu či sad vyřizuje:

 • OVÝ ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 271.

 

*     Komu hlásím znehodnocování ZPF (nesejmutí ornice před zahájením stavby, zavážení odpadem, atd.)?

Nutno oznámit:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.:  257 000 212.

 

*     Kdo ustanovuje lesní stráž?

Lesní stráží může být ustanovena fyzická osoba starší 21 let, která je občanem České republiky, nebyla trestána pro úmyslný trestní čin, má způsobilost k právním úkonům, je zdravotně způsobilá, prokázala znalost práv a povinností lesní stráže a složila předepsaný slib.

Pro fyzické osoby bydlící na území MČ P 5, které byly vybrány pro výkon lesní stráže vydává osvědčení:

 • OŽP MHMP, Řásnovka 8, P 1, tel.: 236 00 4352.

 

*     Kdo řeší porušování legislativních předpisů pro nakládání s odpady právnickými a fyzickými osobami, oprávněnými k podnikání?

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. l4. října 4, P 5, tel.: 257 000 185,
 • OŽP MHMP, Řásnovka 8, P 1, tel.: 236 00 4432.

 

*     Co mám dělat, když jsem svědkem odkládání odpadu mimo místa k tomu určená?

Zapište SPZ automobilu, barvu a typ vozidla, čas, datum, event. uveďte svědka.

Pro okamžitý zásah volejte:

 • MP, tel.: 156.

 

*     Kde se dozvím o sídle zařízení vhodných k odstranění nebo využití vyprodukovaných odpadů?

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 185,
 • OŽP MHMP, Řásnovka 8, P 1, tel.: 236 00 4432.

 

*     Co dělat, jste-li svědkem odkládání autovraků?

Zapište SPZ automobilu, barvu a typ vozidla, čas, datum, event. uveďte svědka.

Pro okamžitý zásah volejte:

 • MP, tel.: 156, 257 000 877.

 

*     Kde se dovím aktuální stav znečištění ovzduší?

Na přímé telefonní lince:

 • ČHMÚ, tel.: 14110.

 

*     Kde se mohu seznámit s orientačními hodnotami znečištění ovzduší v zájmové lokalitě?

Výsledky modelového hodnocení kvality ovzduší v mapové a textové podobě najděte na:

 • OŽP MHMP - odd. ochrany ovzduší, Řásnovka 8, P 1.

 

*     Kde získám informace o poplatcích za zdroje znečištění ovzduší sloužící k podnikání?

 • Za malé zdroje (do 200 kW) na OŽP ÚMČ P 5, tel.: 257 000 318,
 • za střední zdroje (200 - 500 kW) na OŽP MHMP, tel.: 236 00 4367,
 • za velké zdroje (nad 500 kW) na ČIŽP, tel.: 266 79 3321.

 

*     Na koho se obrátit, když mne obtěžuje nadměrná prašnost a hlučnost ze stavební činnosti?

 • OVÝ ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 271.

Ten pak prošetří dodržování podmínek stavebního povolení.

 

*     Kam volat, když mě obtěžuje nadměrné kouření z komína stacionárního zdroje?

 • OŽP ÚMČ P 5 - odd. ochrany přírody a krajiny, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 318.

Ten zjistí komu kontrola zdroje přísluší a věc řeší, nebo postoupí k došetření příslušnému kontrolnímu orgánu.

 

*     Jak se bránit v případě obtěžování okolí pálením věcí na otevřeném ohni?

 • Na soukromých pozemcích - pouze po linii soukromého práva - může se domáhat nápravy soukromoprávní žalobou u příslušného soudu. Pro nedostatek legislativy obec ani MČ nemá kompetence vstupovat do těchto sporů.
 • Na veřejném prostranství - zavolat na OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 318 -  provozování otevřeného ohně je možné pouze za souhlasu vlastníka - obce, který musí stanovit místo, čas a zajistit požárně-bezpečnostní dohled.

 

*     Jak se chovat při smogové situaci?

Při výskytu smogu (mimořádné znečištění ovzduší za nepříznivých meteorologických podmínek) se v ovzduší nahromadí škodlivé látky, které při koncentracích mnohonásobně převyšujících přípustné hodnoty působící po delší dobu mohou mít nepříznivé účinky na lidský organizmus.

I. stupeň znečištění - bez omezení

II. stupeň znečištění - omezit fyzickou aktivitu a pobyt venku

III. a IV. stupeň znečištění - omezit fyzickou aktivitu a pobyt venku, vyvarovat se námahy, omezit větrání místností

Stupeň znečištění sdělí:

 • ČHMÚ, tel.: 14110.

 

*     Jak chránit své okolí před zhoršováním kvality ovzduší?

 • nerozdělávat otevřené ohně
 • nespalovat odpadky v kamnech ani na volném prostranství, zvláště plasty, laky, dřevotřísky apod.
 • snižte vytápění obytných místností na 18 oC
 • omezit jízdy autem

 

*     Kde mohu požádat o finanční příspěvek na přeměnu vytápění?

Informace a tiskopisy možno získat v:

 • Informačním středisku ÚMČ P 5, Štefánikova 15 (přízemí), P 5.

Vyplněnou žádost pak zašlete na:

 • OIM MHMP, Mariánské nám. 2, P 1.

 

*     Kam volat v případě havárie vody?

V případě prasklého vodovodního potrubí se obraťte na:

 • PVK a. s., Národní 13, P 1, tel.: 221 095 111.

V případě havárie, která může závažně zhoršit nebo ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod se obraťte na:

 • HZS, tel.: 222 199 111, 251 171 266,
 • PČR, tel.: 158,
 • PV s. p., tel.: 257 099 111, 257 329 425,  602 449 876,
 • Operační středisko krizového štábu hl. m. Prahy, tel.: 222 022 201.

V případě úniku závadných látek do kanalizace nebo jiné technické ohrožení stokové sítě vč. přípojek (ucpávky, vzdouvání hladiny odpadních vod nad terén, havárie na stavební nebo  strojní části, omezení kapacity stokového systému) se obraťte na:

 • PVK a. s., Národní 13, tel.: 267 310 543.

 

*     Co dělat při zjištění vypouštění odpadních vod do volné přírody?

Zavolat na:

 • HZS, tel.: 222 199 111, 251 171 266,
 • PČR, tel.: 158,
 • PV s. p., tel.: 257 099 111, 257 329 425,  602 449 876,
 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, tel.: 257 000 185,
 • OŽP MHMP, Řásnovka 8, P 1, tel.: 603 504 621.

 

*     Co mám udělat, když uvidím, že někdo zjevně týrá nějaké zvíře (psa, kočku, atd.)?

Ten, kdo zjistí týrání zvířete, volá:

 • MP, tel.: 156,
 • PČR, tel.: 158,
 • MVS, Na Kozačce 3, P 2, tel.: 222 513 281,
 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 212.

Věc řeší OŽP ÚMČ P5 na základě podkladů předaných výše uvedenými orgány, nebo občany. Vyžaduje se vždy posudek MVS.

 

*     Co mám dělat, když najdu opuštěnou, nemocnou kočku?

Odchyt a kastraci nemocných koček z veřejných prostranství zajišťuje prostřednictvím Magistrátního útulku pro psi a kočky v Troji:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 212.

 

*     Co mám dělat, když najdu opuštěného, nebo evidentně zatoulaného psa?

Toulavé psy odchytí:

 • Magistrátní útulek pro psy Troja, V zámcích 56, P 8, tel.: 233 554 790.

možno hlásit též na:

 • MP, tel.: 156,
 • PČR, tel.: 158,
 • OŽP ÚMČ P5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 212.

 

*     Kde je nejbližší útulek pro psy?

 • Psí domov Troja, V zámcích 56, P 8, tel.: 233 554 790,
 • pí Kladivová, Útulek pro psy, P4 - Komořany, U Soutoku 10, tel.: 271740307, 603/932930

 

*     Kdo řeší poplatky za psa, případně žádosti o snížení, či prominutí poplatků?

Přihlašování psů a výběr poplatků provádí:

 • OEK ÚMČ P 5, Štefánikova 15, P 5, tel.: 257 000 351.

 

*     Co mám udělat, když mě pokousal cizí pes?

Každý kdo byl pokousán, (poraněn) psem, nebo jiným zvířetem musí ve vlastním zájmu okamžitě prokazatelně zjistit, zda byl pes očkován a adresu majitele psa. V pochybnostech - nutno se obrátit na ošetřujícího lékaře.

 

*     Kdo řeší stížnosti na majitele psa?

Stížnosti na majitele psa (zvířete) jde-li o obtěžování nebo napadení člověka, řeší (jde o porušení obč. zák § 120):

 • OOS ÚMČ P 5, Štefánikova 15, P 5

 

*     Je očkování psů povinné?

Proti vzteklině je povinné podle zák. č. 166/1999 Sb., veterinární zákon $ 4, odst. 1, písm. f, ve stáří 3 - 6 měsíců, poté 1 x za rok.

 

*     Jaké jsou povinnosti majitele psa?

 • uklidit psí exkrementy svého psa
 • nenechat pobíhat psa bez náhubku
 • mít zaplacený poplatek
 • nevodit psa na dětská hřiště a sportoviště

 

*     Kdo řeší stížnosti na znečištěné společné prostory domů zvířaty a ptactvem?

Stížnosti na znečištěné společné prostory domů zvířaty a ptactvem, které má za následek množení hmyzu a hlodavců řeší:

 • MHS, Štefánikova 17, P 5, tel.: 257 000 820.

 

*     Co bych měl udělat, když najdu mrtvé zvíře?

Uhynulé zvíře možno nahlásit prostřednictvím:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 212.

 

*     Co bych měl udělat, když najdu poraněné zvíře?

Poraněného zvířete se ujme:

 • Společnost pro handicapovaná zvířata Prokopského a Dalejského údolí, tel.: 602 205 070.

 

*     Kam mám ohlásit výskyt roje včel, nebo vos?

Roj včel odchytí:

 • HZS, tel.: 222 199 111,
 • Český svaz včelařů, Křemencova 8, P 1, tel.: 224 934 082.

 

*     Kdo vydává povolení k chovu zvířat?

Povolení k chovu zvířat vydává:

 • MHS, Na Kozačce 3, P 2,  tel.: 222 513 281.

 

*     Chci chovat legálně zakoupené či pořízené nebezpečné, exotické nebo ohrožené druhy zvířat (šelmy, opice, hady, ptáky, apod.). Na koho se mohu obrátit?

Obraťte se na:

 • OŽP MHMP, Řásnovka 8, P 1, tel.: 236 00 4249.

 

*     Co mám udělat, když se mi ztratí, nebo zatoulá pes?

Obraťte se na:

 • útulek MHMP Trója, V Zámcích 56, P 8, tel.: 228 554 242,  283 850 334,
 • útulek pí Kladivové, U Soutoku 10, P 4, tel.: 271 740 307, 603 932 930.

 

*     Kdo vydává rybářské lístky?

Rybářské lístky vydá (prodlouží) po zaplacení příslušného poplatku:

 • OŽP ÚMČ P 5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 212.

 

*     Kdo vydá lovecký lístek?

Lovecký lístek vydá na základě žádosti, dokladu o zkouškách z myslivosti a zaplacení příslušného poplatku:

 • OŽP ÚMČ P5, nám. 14. října 4, P 5, tel.: 257 000 212.

 

*     Mohu se stát příslušníkem rybářské stráže?

Ano, pokud Vás navrhne uživatel rybníků a rybářských revírů, provádí:

 • OŽP MHMP, Řásnovka 8, P 1.

 

*     Je rybářská stráž oprávněna zadržet osobu přistiženou při neoprávněném chytání ryb?

Ano, rybářská stráž je oprávněna zjistit totožnost, odebrat rybářské náčiní a úlovky, nelze-li zjistit totožnost, je oprávněna osobu předvést na PČR, nebo MP. Přistižená osoba je povinna uposlechnout.

 

 

 

Publikováno: 08.10.2015, přečteno: 14075x, autor: root
Vytisknout
Dny Prahy 5 Měření hluku Vyhledávání volebních okrsků Dopravní omezení a uzavírky Ekonomika městské části Podnikatel roku Prahy 5 Participativni rozpočet Místní agenda 21 Metropolitní plán Zápis dětí do mateřských škol SPORT CITIZENS P5 Facebook Zóny placeného stání Motolské údolí Na Pláni Místní akční plán Nahlaste nepořádek! Rezervační systém Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Interaktivní mapa obchodů a služeb Prodej nemovitého majetku Pronájem bytů Pronájem nebytů