Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Vysvětlení několika nepochopitelných skutečností týkajících se postupu MČ Praha 5

Vážený pane starosto,

obdržel jsem kopii trestního oznámení podaného Ing. Beckem v záležitosti privatizace domu U Mrázovky 13 i kompletní složku materiálů, kterou k této záležitosti zpracoval místostarosta Ing. Horák. Nechci nikterak zasahovat do konání orgánů činných v trestním řízení, přes to žádám o vysvětlení několika nepochopitelných skutečností týkajících se postupu MČ Praha 5:

1. Byla pí Kodačová v roce 2002 dlužníkem na nájemném? Pokud ano:

  • Z jakého důvodu byla dlužníkem?
  • Jakým způsobem a kdy s ní byla tato záležitost uzavřena?

2. Proč byla s panem Tomášem sepsána nová nájemní smlouva s účinností ke dni 1.12.2002 a nebyl proveden přechod nájmu ke dni 7.8.2002? K tomu:

  • Kdo tedy byl nájemcem bytu (a platil nájemné) v mezidobí?
  • Proč v případě sepisování nové nájemní smlouvy na zřejmě uvolněný byt nebylo postupováno při výběru nájemce dle platných pravidel?

3. Byl předmětem prodeje i pozemek pod garáží, kterou vlastní p. Tomáš? Pokud ano:

  • Platil p. Tomáš za nájem pozemku nájemné?
  • Proč část pozemku nebyla nabídnuta k prodeji p. Tomášovi?

4. Kdo podal žádost o odkup celého domu, pí Kordačová, nebo právnická osoba jí založená?

            V Praze dne 23.10.2003

                                                                                                RNDr. Milan Macek, CSc.

Odpověď

Vážený pane kolego,

odpovídám na Vaši interpelaci a sděluji následující:

k bodu 1)

Jak bylo zjištěno u správce domu, kterým je ACCT, byla paní Kordačová dlužníkem na nájemném v lednu, březnu, dubnu a květnu roku 2000. Dlužné částky uhradila za leden v dubnu, ostatní dlužné částky v říjnu vše v  roce 2000 po zaslání upomínky. U společnosti ACCT ani na bytovém odboru ÚMČ Praha 5 se nepodařilo zjistit, co bylo příčinou vzniku dluhu na nájemném a službách.

K bodu 2)

S panem Tomášem byla nájemní smlouva podepsaná 6. 11. 2002. V této smlouvě je uvedeno, že nabývá účinnosti od 1. 12. 2002. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Podepsání nájemní smlouvy předcházelo projednání v RMČ, které se uskutečnilo 15. 10.  2002. Pan Tomáš požádal o převod nájmu po Kamile Tomášové dne 30. 9. 2002. K tiskopisu žádosti připojil jednoduchý průvodní dopis a potvrzení o úmrtí paní K. Tomášové (+ 7. 8. 2002).            I když je nájemní smlouva uzavřena od 1. 12. 2002, byl podle názoru OSB nájemcem předmětného bytu pan Tomáš. Převod nájmu nastává přímo ze zákona ve smyslu ustanovení  § 706 obč. zákoníku. Některé úřady nevydávají právnímu nástupci původního nájemce novou nájemní smlouvu a věc řeší dodatkem k dosavadní nájemní smlouvě. Tento postup je dosti nepraktický pro nového nájemce bytu, neboť se  prokazuje nájemní smlouvou, která zní na jiné jméno, než jeho. Z tohoto důvodu je u  MČ Praha 5 zavedeno, že se nájemní smlouva vyhotoví na jméno a příjmení toho občana, který převod k nájmu k bytu získal. Tak tomu bylo i v případě pana Tomáše. Předmětný byt nebyl uvolněný, proto že v něm byla pozůstalost po zemřelé paní K. Tomášové.  Podle zápisů v evidenčním listě, který vede ACCT, byl pan Tomáš v bytě hlášen od 1. 11. 1999.  Z tohoto důvodu nemohl OSB ÚMČ Praha 5 naložit s bytem jako uvolněným, ale byl nucen vést řízení o převodu nájmu. Dne  15. 10. 2003 provedli zaměstnanci OSB ÚMČ Prahy 5 v domě U Mrázovky 13 místní šetření, při kterém bylo zjištěno, kdo v domě byty užívá a skutečně se tam zdržuje. Paní Jaroslava Černá, která byla v domě zastižena a je dcerou paní Kordačové, podala informaci o tom, že pan Tomáš pracuje v Kanadě a že v roce 2002 byt užíval  asi pět měsíců a v roce 2001  zhruba  dva  až  tři

měsíce. V době šetření nebyl v bytě pana Tomáše nikdo zastižen. Bylo však zjištěno, že do bytu  dochází a občas v něm bydlí nějaký muž. Patrně se má jednat o Ing. Zdeňka Becka.             

K bodu 3)

Předmětem prodeje byl i pozemek pod garáží, kterou vlastnil pan Tomáš. Pan  Tomáš platil za nájem pozemku parcel. č. 2452/2 od 1. 12. 2002 156,- Kč/měsíčně.

Stavba je součástí dědického řízení. MČ Praha 5 nemá informace o vyřízení dědictví ve prospěch pana Tomáše ani jeho případnou žádost o odkoupení pozemku parc. č. 2452/2.

Závazek z užívání pronájmu pozemku pod garáží přejde na nového vlastníka. Z tohoto vyplývá,  že MČ Praha 5 povinnost  prodeje  pozemku pod garáží panu Tomášovi nevzniká.

K bodu 4)

Žádost o odkoupení domu podala paní Kordačová dne 20. 9. 2002  a ZMČ  ze dne 17. 10. 2002 schválilo usnesením č. 32/92/2002 dle Zásad …. Záměr prodeje právnické osobě založené pí Kordačovou.

S úctou

                  

                                                                                       Milan  J a n č í k

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534