Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Iniciace návrhu vyhlášky HMP zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích

V Praze dne 16.6.2005

Interpelace

Vážený pane starosto, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě opakovaných a velmi nepříjemných zkušeností se značně opilými lidmi na prostranství autobusových zastávek, zejména na autobusovém nádraží na Knížecí, ale nejenom v tomto prostoru, bych si dovolila vznést návrh, týkající se vzniku vyhlášky - zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích, zejména na frekventovaných místech Městské části Prahy 5. (např. Anděl, autobusové nádraží Na Knížecí, Smíchovské nádraží, stanice metra atd.). Lidé si stěžují, že když čekají na zastávkách autobusu, obtěžují je opilí lidé, především bezdomovci, žádají peníze, když je nedostanou vyhrožují a brání lidem v chůzi, kteří často musí překračovat a obcházet, bohužel, i opilé psy. Psi jsou napájeni alkoholem a pak leží na nepatřičných místech. Tito lidé křičí a často dochází i k fyzickému napadení před zraky čekajících lidí.

Proto se domnívám, že by tento problém měl být diskutován i v klubech politických stran a společně by se měla vytvořit pracovní verze vyhlášky, která by byla následně předána Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

Klub ČSSD tento problém diskutoval a souhlasí s obsahem mé interpelace.

Děkuji a čekám, že budu vyrozuměna s tím, jak je v této věci postupováno a jaké zaujímáte stanovisko k tomuto naléhavému problému.

Mgr. Ĺubica Riedlbauchová

členka Zastupitelstva MČ Praha 5

Odpověď

V Praze dne 16. července 2005

Věc: Interpelace ohledně návrhu vyhlášky HMP zakazující pití alkoholu na veřejných prostranstvích.

Vážená paní magistro,
musím s Vámi souhlasit, že pití alkoholu na veřejných prostranstvích je veliký problém.  Bohužel, vyhláškou HMP nelze tento problém řešit, dle stanoviska Ministerstva vnitra ČR (viz příloha) by byla taková vyhláška protiprávní. 

Tuto problematiku jsme diskutovali na jednání bezpečnostní komise dne 11.7.2005. Komise se přiklání k názoru, že ač záležitost nelze řešit vyhláškou, je nutné nápravu hledat. Iniciuji společné jednání za přítomnosti pana starosty JUDr. M.Jančíka, předsedů politických klubů, předsedy bezpečnostní komise Ing. M.Tichého, zástupců Policie ČR, Městské policie a dalších kompetentních osob. Předpokládám, že jednání se uskuteční koncem srpna, nebo začátkem září. O výsledku jednání budou všichni členové zastupitelstva informováni.

S úctou

Martin Stránský

Příloha: Stanovisko MVČR č. 44/2004

  

Stanovisko
odboru pro místní správu Ministerstva vnitra č. 44/2004

                                                              

 Označení stanoviska:            Zákaz konzumace alkoholu na určených veřejně přístupných místech

 Právní předpis:                   zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení:                           § 10 písm. a)

Související práv. předpisy:    zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Klíčová slova:                        konzumace alkoholu, veřejný pořádek

Datum zpracování:               23. srpna 2004

Zpracoval:                             Věra Serafínová

Schválil:                                JUDr. Miroslav Brůna, v. r., vedoucí odd. metodiky a koordinace dozoru

                                               Ing. Marie Kostruhová, v. r., ředitelka odboru

 

Dotaz:                                    Může obec ve své obecně závazné vyhlášce stanovit místa na veřejném prostranství, kde bude uložen zákaz konzumace alkoholu?

 Stanovisko:

Omezující opatření na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi stanoví  zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 37/1989 Sb.“). Podle § 4 odst. 3 zákona č. 37/1989 Sb. mohou obce v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou pouze omezit nebo zakázat v určitých dnech nebo hodinách nebo na určitých místech prodej a podávání alkoholických nápojů nebo tabákových výrobků v zařízeních veřejného stravování, v prodejnách potravin nebo na jiných veřejně přístupných místech a omezit nebo zakázat  prodej jiných návykových látek nebo výrobků je obsahujících v prodejnách k tomu oprávněných osobám mladším 18 let. Zákaz prodeje tabákových výrobků a lihovin na tržištích, v tržnicích a mimo provozovny určené k prodeji zboží a poskytování služeb kolaudačním rozhodnutím stanoví § 133 odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Problematikou obecně závazných vyhlášek obcí na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi se zabýval Ústavní soud v nálezu ze dne 8. 6. 1999 sp. zn. Pl. ÚS 42/97 (viz Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek 14, ročník 1999, díl II., nález č. 85 C. H. Beck). Podle tohoto nálezu nelze obecně závaznými vyhláškami obcí na úseku veřejného pořádku (§ 10 zákona o obcích) regulovat činnosti, které je obec oprávněna regulovat na základě speciálního právního předpisu, v daném případě na základě zákona č. 37/1989 Sb.

V obecně závazných vyhláškách obcí nelze omezovat nebo zakazovat konzumaci alkoholických nápojů, protože ustanovení § 4 zákona č. 37/1989 Sb. k tomu obce nezmocňuje. Ustanovení obecně závazných vyhlášek obcí o omezení nebo zákazu konzumace alkoholu jsou proto v rozporu s čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nepřístojné chování osob způsobené konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství, které naruší veřejný pořádek, lze postihovat podle § 47 a § 49 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 Poznámky:                              - stanovisko popisuje právní stav ke dni zpracování

                                                 - stanovisko není právně závazné, neboť k závazným výkladům je oprávněn pouze příslušný soud

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534