Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Interpelace na odpověď ve věci pracovně právních vztahů v odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Interpelace

 

Z odpovědí na interpelace ve věci pracovně právních vztahů v odboru sociálních věcí a zdravotnictví vyplývají některé nejasnosti, které prosím vysvětlit.

1 . Náprava narušených pracovně právních vztahů v odboru, které byly podle odpovědi narušeny z neznámého podnětu, byla řešena výpovědí ze strany vedoucí odboru s tím, že jí nebyla ukládána práce i když pobírala několik měsíců plat a tím, že bylo sníženo osobní ohodnocení vedoucím oddělení v odboru, i když tyto pracovali ( podle sdělení v odpovědi na interpelaci)  bez přítomnosti vedoucí efektivněji.  Toto se mi jeví, na základě dostupných informací, jako nelogické a hlavně nespravedlivé.

2.   Po prohraném pracovně právním sporu o neplatnost výpovědi úřednici Šobrové dluží MČ plat pí Šobrové za období od 1.9. 2003 do 25.7.2004 . Svou nečinností v této věci se MČ vystavuje dalším zbytečným nákladům, neboť po podání žaloby ze strany poškozené, která se zřejmě bude domáhat ušlé mzdy soudně,  bude pravděpodobně muset MČ navýšit náklady na ušlou mzdu ve výši cca 200 000 Kč  o ušlé penále a další soudní výlohy včetně odměny právního zástupce. MČ se rovněž vystavuje riziku, že bude muset své bývalé úřednici platit doživotní rentu, neboť nároková částka platu, která nebude včas vyplacena nebude moci být započtena do základu pro výpočet důchodu příslušné úřednice.

Ptám se, proč k těmto průtahům zbytečně dochází a kdo je za ně odpovědný?

3.   Dostala jsem k nahlédnutí dopis pí Šobrové, který byl dne 9.11.2004 předán jejímu nadřízenému Mgr. Hovorkovi. Podle údajů v dopise, kterým nemám důvod nevěřit, dochází k nerovnému zacházení se zaměstnancem pí Šobrovou.  Charakter tohoto jednání  může vést k domněnce, že je motivován výsledkem předchozího soudního sporu. Byl by tak porušován zákonný postup, kdy zaměstnanec nesmí být postihován nebo znevýhodňován za to, že zákonným způsobem uplatňuje svoje práva. Pro vysvětlení uvádím, že v dopise se paní Šobrová domáhá zaplacení cestovních náhrad, za cesty vyplývající z jejích současných pracovních povinností a osobního příplatku, který jí byl bez odůvodnění odejmut. 

Žádám o informaci a vysvětlení, jak budou tyto, podle mého názoru oprávněné, požadavky úřednice Šobrové vypořádány.

V Praze dne 18.11.2004                                           Doc. RNDr. Eliška Jelínková, CSc.

Odpověď

 Doc. RNDr. Eliška Jelínková, CSc.

 Zastupitelka Městské části Praha 5

 Štefánikova 13/15

 150 00  Praha 5

                       

                       

                                                                                                                   V Praze dne 1. 12. 2004

                                                                                                                      STA 1141/04

 

Věc: Odpověď na interpelaci Doc. RNDr. E. Jelínkové, CSc., týkající se personálních záležitostí  na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 5

Vážená paní doktorko,

            odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 18. 11. 2004, která se týkala pracovně právních vztahů na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 5 (dále jen OSZ).

            Co se týče prvního bodu Vaší interpelace: 

Snížení osobního příplatku některým vedoucím oddělení na OSZ a následné rozhodnutí o nepřidělování práce Ing. Novotné byly dvěma stranami opatření, které mělo vést k uklidnění situace na OSZ. Rád bych zdůraznil, že ke snížení osobního příplatku došlo jen u některých vedoucích odd. OSZ (netýkalo se paní Musilové), které svým jednáním, naplňujícím znaky porušování pracovní kázně, přispěly k výraznému zhoršení komunikace a vztahů na OSZ. Opatření, k němuž došlo, bylo nestranným a spravedlivým řešením vzniklé situace. A právě toto dvoustranné opatření vedlo, ve spolupráci se zbývajícími zaměstnanci OSZ, k uklidnění situace.

Co  se týče druhého bodu Vaší interpelace:

V této věci jedná právní zástupce Městské části Praha 5. K soudnímu sporu v této věci došlo proto, že nároky vznesené paní Šobrovou nejsou v souladu s názorem právního zástupce Městské části Praha 5. Jak jistě uznáte, je nutné, abychom hospodárně nakládali s finančními prostředky Městské části Praha 5 a nároky vznášené paní Šobrovou šly proti této zásadě.  Ve věci není rozhodnuto, a proto Vámi uváděné nesprávné údaje mohou vyvolat atmosféru, poškozující dobré jméno Městské části Praha 5.

Co  se týče třetího bodu Vaší interpelace:

Dopis paní Šobrové ze dne 8. 11. 2004 byl předán vedoucímu OSZ dne 9. 11. 2004. Vedoucí OSZ dne 11. 11. 2004 osobně projednal záležitosti s paní Šobrovou za přítomnosti její přímé nadřízené a všechny záležitosti uvedené v tomto dopise ji k její spokojenosti vysvětlil.

Na závěr si dovolím poznamenat, že pracovně právní záležitosti zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5 jsou plně v kompetenci příslušných vedoucích zaměstnanců, kteří jsou zodpovědní za personální řízení.

 S úctou

                                                                                      

                                                                            -----------------------------------------------

                                                                                               Mgr. Milan Jančík

                                                                                       Starosta Městské části Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534