Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

výběrové řízení

Viktor Čahoj - – člen Rady MČ Praha 5

 

Transparence jednání Zastupitelstva (podklady/audio/video/steno záznam/hlasovaní/)?

 

Oceňuji, že radnice od roku 2011 postupně zlepšuje zveřejňování informací o práci úřadu a samosprávy. Například zpravodaj Pětka na webu v PDF od 2007, portál www.ipetka.cz od 2011, „klikací rozpočet“ od 2015, první otevřená data „Faktury 2015“ a jiné registry. Rada slíbila od zveřejňovat k usnesením RMČ/ZMČ důvodové zprávy. Od 1.7.2016 má radnice povinnost  zveřejňovat smlouvy.

Bohužel v řadě oblastí radnice Prahy 5 nadále zaostává. Od roku 2006 najdou občané stenozáznamy a hlasovaní jen na neoficiálním portálu Zelených. V letech 2007-2010 zveřejňovala radnice videozáznamy jednání ZMČ ale tehdejší tajemník je 2011 z webu smazal. Občané i politici roky žádají úřady zveřejňovat podklady jednání Zastupitelstva, streamování jednání, následné zveřejňování strukturovaného audio/video/steno záznamu s tabulkami osobního hlasování. Konečně v roce 2015 ve VOR, KIT a odděleni IT byly formulovány požadavky na nový moderní a levnější systém, proběhly porovnávací rešerše, demonstrace systému. Členové VOR i KIT preferovali, aby nový systém byl nejprve otestován jako pronájem a pak případně zakoupen, aby byl provozován Kanceláří MČ (inhouse). Výběrové řízení bylo transparentní přes elektronicketrziste.cz a v květnu 2016 komise vybrala kvalitní, ověřený a nejlevnější systém firmy BITEST.cz. Kupodivu červnové zastupitelstvo nezajišťuje nová firma, a údajně odbor komunikace zvažuje nákup jiného zařízení s návratností 10 let. K novému řešení neproběhla žádna diskuse zastupitelů a expertů a nebylo zveřejněno výběrové řízení. Na VOR i na KV se obraci občané se stížnostmi na kvalitu poskytovaných informací radnicí (kalendář akcí, adresář organizací na P5, včasné pozvánky na jednání otevřených výborů a komisí aj.). V posledních letech dochází k velkým personálním změnám v poradních orgánech a to ztěžuje veřejnou kontrolu a participaci veřejnosti v procesech radnice.

 

1/ Jaké je porovnání kvality služeb řádně vysoutěžené firmy www.BITEST.cz s zatím neveřejnou variantou nákupu jiného neznámého systému „inhouse“. Jaká firma má být dodavatel systému? Pro porovnávací tabulku prosím použijte kritéria z výběrového řízení.

 

2/ Kdo, kdy a proč rozhodl o pozastavení výběrového řízení? Vedl někdo jednání s vítězem o snížení rozsahu služby a tedy zlevnění? Proč není výběrové řízení uvedeno v registru https://zakazky.praha5.cz/index.php?m=contract&a=index&page=1 ?

 

3/ prosím pro kontrolní výbor (KV) tabulku porovnání nákladů na audio/video, přepis stena, propojení s osobním hlasováním ve třech variantách (současné firmy SevenDays a další, varianta služeb BITEST, varianta nové firmy XY)

 

4/ Kdy Rada po konzultacích s odd. ICT, KIT a Výborem Komunikace zadá zakázku na abonentní systém odběru informací z radnice (rozšířená „úřední deska“) pro zastupitele i další uživatele?

 

13. ZMČ P5 - 23.6.2016                                Ing. Ondrej VELEK

 

E: ondrej.velek@praha5.cz

M: 604 334424

http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/4315-kontrolni-vybor

http://www.praha5.cz/cs/organizace/vybory-a-komise/24773-vybor-otevrena-radnice

 

Odpověď

Vážený pan                                       
Ing. Ondřej Velek
Zastupitel MČ Praha 5

                                                                     

V Praze dne 27. 7. 2016                         

 

Vážený pane zastupiteli,

 

na základě Vaší interpelace ze dne 23. 6. 2016, Vám zasílám požadované informace:

 

1. Kritérii výběrového řízení s názvem „Audiovizuální podpora zasedání ZMČ Praha 5 včetně hlasování a stenozáznamu“ byly cena, unikátnost technického řešení a reference. Tyto podmínky splnila nejlépe právě Vámi zmiňovaná firma Zdeněk Němec - BitEST. Další zvažovanou variantou je nákup komplexního elektronického konferenčního, hlasovacího, řídícího a archivačního systému a přenesení některých úkolů na zaměstnance MČ Praha 5, což ve Vašem případě nejspíše odpovídá označení „inhouse“. Zde byl proveden průzkum v rámci samotného pořízení techniky s názvem „Mikrofony a hlasovací zařízení pro ZMČ Praha 5“, kde byla jediným kritériem logicky nejnižší nabídková cena.

Z výše konstatovaného vyplývá, že lze srovnávat pouze finanční výhodnost obou variant, což Vám zasíláme v příloze č. 1 „Variantní řešení“.

 

2. Výběrové řízení bylo pozastaveno ve fázi doplnění smlouvy ze strany dodavatele služeb, kdy bylo dodatečně po odboru OKI požadováno zpracování variantního řešení, jež by zohledňovalo finanční náklady v obou Vámi zmíněných variantách. Z daného dokumentu vyplývá, že varianta komplexního outsourcingu by nebyla variantou levnější a je potřeba opětovně zvážit její přínosy pro MČ Praha 5.

V návaznosti na Vámi zmiňovaná jednání s dodavatelem musím konstatovat, že Městská část Praha 5 je veřejný zadavatel, a proto musí respektovat zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách s tím, že v průběhu veřejné soutěže nelze měnit rozsah předmětu plnění a rozšiřovat tak, či zužovat možný okruh uchazečů, což by bylo diskriminační.

Výběrové řízení není uvedeno v registru na webových stránkách, jelikož nebylo řádně ukončeno. Všechna výběrová řízení končí až okamžikem podpisu smlouvy.

 

3. Pro porovnání nákladů uvádím následující údaje:

Náklady firmy Seven Days Agency, s.r.o. za jeden přenos z jednání ZMČ činí celkem 37.255,90 Kč vč. DPH. Účelem této varianty je pouze zajištění přímého audio-vizuálního přenosu jednání ZMČ Praha 5 a je k ní nutno připočíst zbylé náklady nezbytné pro řádné konání ZMČ Praha 5 (viz příloha č. 1 „Variantní řešení“).

Náklady firmy BitEST, jež v daném případě můžeme nazývat firmou XY (zde musíme pracovat s relevantními informacemi a ty lze získat pouze na základě soutěže a splnění kritérií) za jeden přenos z jednání ZMČ činí celkem 92.565,-Kč vč. DPH. Tato varianta spočívá v zajištění audiovizuální podpory zasedání ZMČ Praha 5 včetně hlasování a stenozáznamu pro 45 zastupitelů a 14 mikrofonů bez hlasovacích zařízení.

 

4. Abonentním systémem máte zřejmě na mysli zasílání vybraných informací (například z úřední desky, informace z výborů a komisí nebo aktuality z radnice) na zadanou e-mailovou adresu. S touto funkcionalitou počítáme na nových webových stránkách, již byl vybrán nový dodavatel, který vytvoří nový webový portál městské části.

 

 

S pozdravem

 

Viktor Čahoj

 

 

 

Příloha č. 1: 

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ

 

Komplexní elektronický konferenční, hlasovací, řídící a archivační systém

 

VARIANTA 1

Varianta 1 spočívá v zajištění audiovizuální podpory zasedání ZMČ Praha 5 včetně hlasování a stenozáznamu pro 45 zastupitelů, a 14 mikrofonů bez hlasovacích zařízení

Celková cena za 1 zastupitelstvo: 92.565,-Kč s DPH dle výběrového řízení, tj. na základě smlouvu by bylo možné pokrýt toliko 20 zasedání zastupitelstva.

 

Výhody:

-          Komplexní pokrytí služeb bez nutnosti objednávání dílčích služeb (stenograf a online vysílání)

Nevýhody:

-          Z dlouhodobého pohledu finančně zcela nerentabilní nabídka

-          Zajišťování služeb třetími osobami

-          Neznalost průběhu zastupitelstva a celkové organizace zastupitelstva

 

VARIANTA 2

Varianta 2 spočívá v nákupu komplexního elektronického konferenčního, hlasovacího, řídícího a archivačního systému (komplexní hlasovací a konferenční jednotka MINISTR 4,     s podsvíceným displayem, tlačítky pro všechny zákonné stavy, spínač mikrofonu, mikrofon 42 cm na husím krku se světelným kroužkem (jen s tlačítkem pro umlčení ostatních mikrofonů) pro 45 zastupitelů, centrální řídicí jednotkou, kabeláží pro mobilní zapojení, včetně oživení systému, zaškolení obsluhy včetně účasti na prvním zasedání zastupitelstva, 10 mikrofonů bez hlasovacích zařízení pro pracovníky úřadu přítomných na zasedání zastupitelstva.

Celková cena dle průzkumu trhů: 540.000,-Kč s DPH

Náklady na provoz jednoho zastupitelstva za předpokladu životnosti zařízení alespoň 15 let a konání zastupitelstva 5x ročně (současné zařízení je již 16 let staré):

 

Náklady na komplexní systém: 7.200,-Kč s DPH

Náklady na stenografku:            8.000,-Kč

Náklady na kamerový systém:   19.965,-Kč s DPH

Celkem na 1 zastupitelstvo:     35.165,-Kč s DPH

 

Nevýhody:

-          Počáteční investice

Výhody:

-          Z dlouhodobého pohledu jednoznačně finančně rentabilnější řešení

-          Zabezpečování chodu zastupitelstva zaměstnanci Úřadu v rámci plnění jejich pracovních povinností - bez zásahů třetích osob

-          Možnost využívat hlasovací a konferenční zařízení i na jiné akce,

-          Možnost pronájmu hlasovacích a konferenčních zařízení i jiným subjektům, které konají akce v zasedací místnosti

-          Větší flexibilita při konání mimořádných zastupitelstev

-          Dlouhodobá pozitivní spolupráce při zajišťování stenozáznamu

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534