Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

stavby Kaskády

13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 23. 6. 2016

Interpelace číslo 2

 

MUDr. Radek Klíma

Starosta ÚMČ Praha 5

 

Věc: Rozhodnutí na umístění stavby Kaskády VI, VII a IX, 1. etapa – objekty C, D a E

 

Na základě jednání dne 31. 5. 2016 doporučil VÚR Radě MČ Praha 5 podat odvolání proti územnímu rozhodnutí na umístění stavby Kaskády VI, VII a IX, 1. etapa – objekty C, D a E.

Rada MČ Prahy 5 se na svém 24. zasedání dne 15. 6. 2016 usnesla k bodu programu č. 39 neakceptovat doporučení Výboru územního rozvoje a odvolání nepodat.

Podkladem pro zamítnutí doporučení VÚR byl dopis investora adresovaný vám a stanovisko Odboru územního rozvoje Praha 5.

Musíme zde vyjádřit hluboké znepokojení nad způsobem rozhodování rady, které může zakládat nejrůznější podezření, týkající se hájení zájmů MČ Praha 5 a jejích obyvatel.

Stanovisko OÚR bylo podle našeho názoru připraveno velmi neprofesionálně a zdá se být povrchním kompilátem osobního dopisu ředitele Finepu a názorů stavebního úřadu Praha 5 vyjádřených v důvodové zprávě k vydanému územnímu rozhodnutí. Toto rozhodnutí stavebního úřadu přitom doporučil Výbor pro územní rozvoj napadnout a odvolat se proti němu.

 

Zásadní otázkou proto je, zda takové rozhodnutí mohlo být nestranné. Jsme přesvědčeni, že nikoliv, a žádáme proto o vysvětlení postupu, kterým jste tento bod předkládal, mimo jiné zda byl přizván na jednání rady zástupce VÚR.

 

Neméně znepokojující je profesní úroveň Stanoviska OÚR MČ Praha 5. Evidentně pouze kopíruje části zmíněných dokumentů a ani náznakem se nepokusilo o hlubší odborné stanovisko. Jako příklad uvádíme následující (citát z vyjádření je uveden kurzivou):

  • ….(domy C, D, E) leží mimo centrální lokalitu náměstí určenou pro rozvoj komerčních ploch…

Nepravdivé tvrzení pro budovu C, která tam leží, je umístěna na ploše SV a je vzdálena pouze 90 m od zastávky tramvaje u tohoto náměstí na spojnici k existující pěší zóně.

  • Územní studie Prahy 5 počítala s umístěním komerčních ploch…

Doslovně opsaný text z dopisu investora (Finepu) tvoří více než 1/3 celého textu

  • Celkem tedy v místě náměstí u tramvajové zastávky přibude cca 700 m2 nebytových ploch...

Dle platného ÚP by v této lokalitě při splnění regulativů ÚP mělo být v tomto rozvojovém území 158 880 m2 HPP a z toho 33 280 m2 (26,5 %) nebytových ploch. Tím, že jsou Stavebním úřadem povolovány stavby výjimečně přípustné, došlo k redukci na pouhých 700 m2 (0,56 %). To určitě není v obecném zájmu, ale pouze v zájmu investora. Jedná se o důsledek „notorického“ povolování výjimečně přípustných staveb, které vede k degradaci městské zástavby na noclehárnu. Očekával bych, že právě OÚR má takovým situacím předcházet.

 

  • Výpočet dopravy v klidu byl proveden dle OTPP... Spekulace o následném rozdělování bytů 1+kk na vícepokojové byty není v kompetenci stavebního úřadu ani OÚR MČ a eventuální rozporuplnost jde na vrub definování a výkladu platných OTPP.

Při posuzování záměru je stavební úřad povinen zkoumat všechny okolnosti předkládaného záměru. Skutečnost, že předložená projektová dokumentace obsahuje neobvykle vysoké procento středometrážních bytů s dispozicí jednoduchým způsobem rozdělit byt na vícepokojový spolu s faktem, že počet parkovacích míst je hluboko pod průměrným počtem osobních automobilů v Praze, zakládá stavebnímu úřadu povinnost se touto záležitostí zabývat, což se nestalo. Stanovisko OÚR však tuto skutečnost bagatelizuje a nevyužívá platné legislativy k ochraně veřejných zájmů. Situace s parkováním na Barrandově je již nyní velmi špatná a případná výstavba takto vyprojektovaných domů ji pouze dále zhorší.

 

  • Dále upozorňujeme na skutečnost, že ÚMČ Prahy 5 neuplatňoval námitky…

Nepodání námitek nemůže být argument pro nedoporučení odvolání, spíše naopak. Pokud VÚR shledal důvody k odvolání, lze to chápat jako příležitost k nápravě.

 

Celý text stanoviska působí dojmem, že byl buď psaný na objednávku, nebo jeho autor postrádá potřebné kompetence pro výkon své funkce. Žádáme vás proto jako osobu, které OÚR podléhá, abyste učinil opatření, která výrazným způsobem zvýší kvalitu práce tohoto útvaru.

 

V Praze 23. 6. 2016

Mgr. Martina Pokorná
Členka ZMČ Praha 5

Spolek „Za lepší Barrandov, z. s.“
Ondřej Blaha – předseda spolku
Voskovcova 1075/61, 152 00 Praha 5
IČ: 03166929
Datová schránka: 8yfssd3   

Odpověď

Vážená paní

Zastupitelka MČ Praha 5

Mgr. Martina Pokorná

                                                                                                                                        V Praze dne 25.7.2016

 

Vážená paní zastupitelko,

Ve věci Vaší interpelace ze dne 23.6.2016 – Kaskády Barrandov uvádím následující - k našemu usnesení nepodat odvolání do územního řízení na domy CDE spol. FINEP Barrandov mi nezbývá než zopakovat známá fakta z dokumentace k předmětnému projektu. Dokumentace k UR na domy CDE je zpracována v souladu s Územní studií z roku 2014, kterou si nechala zpracovat MČ Praha 5. Z hlediska požadavků na umístění komerčních ploch, dokumentace respektuje celkový koncept zástavby s nově navrženým náměstím (budoucí Osvobozené nám. dle Územní studie 2014) v pokračování barrandovské pěší osy a plánované tramvajové zastávky. Návrh zástavby bezprostřední u tohoto náměstí počítá s umístěním požadovaných komerčních ploch.  S domy FGHI bude v první fázi umístěno cca 350 m2 komerčních ploch. Celkem má v místě náměstí kolem tramvajové zastávky vzniknout cca 700 m2 nebytových ploch. Dle informací od investora se počítá s velmi pestrým a variabilním využitím, dle skutečného zájmu obyvatel (restaurace, banka, trafika, kadeřnictví, cukrárna, večerka a další obchody a služby,….). Vydané UR na domy C, D, E ve kterých nejsou navrženy komerční plochy, leží zcela mimo prostor náměstí, uvnitř bytové zástavby. Z hlediska počtu parkovacích stání je projekt dle všech informací zpracován podle platné legislativy. Výpočet prověřil odbor dopravy a stavební úřad. Zástupci investora Finep Barrandov Západ, k.s. informovali radnici, že v horizontu jednoho měsíce dojde k podání žádosti o územní rozhodnutí pro druhou etapu (domy F,G,H,I), kde již jsou avizované komerční plochy v místě budoucího náměstí a tramvajové zastávky (cca 350 m2). Dále nás informovali, že již v minulosti s návrhem náměstí a celým projektem rovněž seznámili i zástupce Strany zelených pana Budína a pana Skalického, a že podoba zástavby etapy FGHI, která počítá s dominantou a komerčními plochami  v místě náměstí, byla zástupci Strany zelených vybrána, jako nejvhodnější.

 

S pozdravem

MUDr. Radek Klíma

Starosta

                                                     

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534