Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

radniční média

 

 

13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 23. 6.2016

 

Interpelace číslo 1.

 

Mgr. Jakub Lapáček

Pověřený tajemník ÚMČ Praha 5

 

Věc: Zneužívání radničních médií pro politické a osobní útoky

 

 

Vážený pane pověřený tajemníku,

 

obracím se na Vás ve věci Článku Lanovka Barrandov – Butovice, zveřejněného  8. 6. 2016 na webu a současně i na FB MČ Praha 5. V tuto chvíli nejde ani toliko o obsah, ale o systém, jakým způsobem jsou zadávány, připravovány a kontrolovány oficiální výstupy radnice v rámci jejich mediálních kanálů,

Své stanovisko jsem Vám, stejně jako všem členům a členkám ZMČ Praha 5, zasílal nedlouho po vydání této zprávy a všichni jste měli možnost zvážit, nakolik jsou mé obavy a kritika ze zneužívání radničních médií k politickým útokům a pomluvám oprávněné.

Nemíním zde do detailu rozvíjet konkrétní nepravdy, lži a pomluvy, které směřovaly jmenovitě na moji osobu. Již to považuji za neuvěřitelné a skandální, že v článku je osobně napadán konkrétní opoziční politik. Samotný článek z věcného a obsahového hlediska vnímám za jednoznačně pomlouvačný, tendenčně napsaný, respektive napsaný na politickou objednávku, s cílem napadat opozičního politika, aniž by mu umožnil se bránit či adekvátně reagovat. Schovává se za anonymitu redakce, což považuji za navýsost zbabělé jednání. Ocenil bych, kdyby zadavatel měl tolik odvahy a konfrontoval mě se svými tvrzeními napřímo.

Po rozeslání mého prohlášení zmizel článek z webu i FB Prahy 5, aby se tam po jednom dnu opětovně objevil doplněn nejenom o přílohy včetně mého vyjádření (konečně), ale rozšířen o další nepravdivá a zavádějící tvrzení a témata, která již s lanovkou neměla nic společného. A najednou se hovoří o Motolském údolí či údajně mnou tlačené výstavbě v Plzeňské ulici, kde jsem mimochodem inicioval a prosadil participační proces předcházející územní studii, která by právě měla být hlavním podkladem k vytvoření stanoviska MČ Praha 5 k Metropolitnímu územnímu plánu (dále jen MPP). Opravdu nerozumím, jak mohl autor či autorka článku na základě zveřejněných příloh dojít k závěrům zmíněným pod hlavním textem. Působí to na mě tak, že dotyčný či dotyčná nemá příliš mnoho znalostí o územním plánování a pravděpodobně je nekonzultoval/a s relevantním odborníkem či odbornicí. Opět se nikdo nezeptal na můj názor a vysvětlení a na základě vskutku osobitého zpracování a subjektivního posouzení příloh opět vykonstruoval poněkud zvláštní vývody. Nechť každý z nás posoudí, nakolik jsou ona tvrzení věcně podložená a nakolik je přání otcem myšlenky.

 

Znamená tento způsob politického jednání onu tolik proklamovanou zlepšenou komunikaci s opozicí, jak bylo po posledním zasedání zastupitelstva prezentováno novým vedením Prahy 5?

Oceňuji to, že ve FB vyjádření k této věci udává Praha 5 jako relevantní a užitečný odkaz web SZ Praha 5, který ale paradoxně nepodporuje nepravdivá tvrzení v článku. Nemá snad Praha 5 dostatek svých zdrojů, že využívá ty opoziční?

 

Nebudu zde prezentovat fakta, kterými vyvracím jedno tvrzení za druhým zmíněné v aktualizovaném článku. To není smyslem této interpelace.

 

Co mě však udivuje, až šokuje, je zjištění, že pro politické a osobní útoky na zástupce opozice jsou zneužívána radniční média, která by měla být navýsost nezávislá či neutrální.

 

Ptám se tedy:

 

  1. Kdo zadává témata pro tyto      články obecně?
  2. Kdo zadal tento článek?
  3. Kdo rozhodl o jeho      rozšíření na další témata, která již s lanovkou neměla nic společného      a na základě čeho tak rozhodl?
  4. Kdo byl autorem článku?
  5. Z jakých pramenů a      podkladů tento článek čerpal a s kým byl konzultován jeho obsah?
  6. Kdo prováděl finální      odsouhlasení inkriminovaného článku?
  7. Jak je možné, že pokud je      v článku kritizován či osobně napadán konkrétní zastupitel Prahy 5,      že tento dotčený není osloven k vyjádření, jak vyžaduje nezávislost      radničních médií?

 

Pokud neobdržím dostatečnou a vysvětlující odpověď do zákonem dané lhůty a článek nebude stažen, pak mi nezbyde nic jiného, než řešit celou záležitost soudní cestou a to přímo vůči Vaší osobě, pane pověřený tajemníku, protože Vy máte zodpovědnost za chod úřadu a jeho odbory a oddělení. Budu požadovat nejenom omluvu ale po Vás, jako zastupujícím tajemníkovi, ale i finanční odškodnění, které bych následně věnoval na konkrétní dobročinný účel vztahující se k Praze 5.

 

Předem děkuji za vyjádření a odpovědi na výše položené dotazy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 23. 6. 2016

 

 

Odpověď

V Praze, dne 22. července 2016

 

            Vážený pane zastupiteli,

 

            Níže zasílám reakci na Vaši obsáhlou interpelaci. Okrajem konstatuji, že mi nepřísluší v odpovědi zabývat se hodnocením politických prohlášení ani přiléhavostí jednotlivých hodnocení, jichž se v textu dopouštíte, dovolte mi tedy omezit se na prosté znění odpovědí na Vámi položené otázky.

1. Kdo zadává témata pro tyto články obecně?

Obecně nelze říct, kdo témata pro články zadává. V zásadě si téma vybere a zpracuje oddělení vnějších vztahů, nebo je téma dodáno – většinou odbory, příp. zastupiteli či radními.

2. Kdo zadal tento článek?

Uvedený text vznikl na základě opakovaných dotazů občanů a jako reakce na ně tak, aby nebylo nutné odpovídat samostatně na každý dotaz.

3. Kdo rozhodl o jeho rozšíření na další témata, která již s lanovkou neměla nic společného a na základě čeho tak rozhodl?

Důvodem doplnění původního textu bylo  Vaše obsáhlé vyjádření, resp. tiskové prohlášení ke zveřejněnému článku, zaslané všem členům ZMČ, ve kterém jste označil zveřejněné skutečnosti za nepravdivé a účelové. Důvodem byla i skutečnost, že jste osočil Úřad MČ a jeho představitele, že nezveřejňují názor druhé strany. I proto bylo zveřejněno i vaše nedatované tiskové prohlášení.

4. Kdo byl autorem článku?

Článek zpracovávalo oddělení vnějších vztahů na základě podkladů soustředěných na úřadě MČ.

 5. Z jakých pramenů a podkladů tento článek čerpal a kým byl konzultován jeho obsah?

Podklady k informaci návrhu lanovky přes Prokopské údolí jsou součástí studie PSK Tuzar z roku 2007, která je založena v archivu OÚR ÚMČ Praha 5 a tato studie byla podkladem pro podnět na změnu územního plánu ze strany MČ podávané v roce 2007 v rámci změn ÚPn 07. Součástí pramenů a podkladů pro tento článek jsou dále zápisy z KÚR RMČ P5 z období 2010-2014 a dále z podkladových materiálů pro jednání VÚR ZMČ P5 (květen 2015) a zejména pak návrh zadání ÚS Barrandov. Konečně pak jsou to podkladové materiály předané IPR při jednání v květnu 2016 (viz záznam z konzultace s MČ Praha 5 se seznamem požadavků ke dni 30.11.2015), dále ústní informace a vysvětlení předané pracovníky IPR zástupcům MČ (t.j. starosta Klíma, radní Homola, předsedkyně VÚR Hamanová a vedoucí OÚR Tuvora) k vysvětlení tzv. Seznamu požadavků MČ z první konzultace a vyhodnocení jejich zapracování do MPP (účast dle zveřejněné presenční listiny z 6.5.2015 – Budín, Tuvora, Skalický). Konečně pak byl jedním z podkladů i zveřejněný návrh Metropolitního plánu HMP, do kterého byly skutečně zapracovány některé vaše podněty z výše uvedených konzultací na IPR.

6. Kdo prováděl finální odsouhlasení inkriminovaného článku?

Obsah a verifikace zjištěných skutečností byl konzultován s odbornými pracovníky ÚMČ a současně se starostou MČ, s radním Tomášem Homolou a předsedkyní VÚR Zuzanou Hamanovou, kteří se osobně účastnili jednání na IPR v květnu 2016.

7. Jak je možné, že pokud je v článku kritizován či osobně napadán konkrétní zastupitel Prahy 5, že tento dotčený není osloven k vyjádření, jak vyžaduje nezávislost radničních médií?

V textu byly uveřejněny výhradně a pouze relevantní informace o vývoji a proběhlých jednáních. V rámci zachování vyváženosti bylo na základě žádosti zveřejněno i vaše obsáhlé stanovisko – tiskové prohlášení. Dodávám, že facebookové stránky Prahy 5 zmíněný článek nikdy neprezentovaly, jak uvádíte ve své interpelaci.

 

S přátelským pozdravem,

 

 

 

       Mgr. Jakub Lapáček

 Pověřený výkonem funkce tajemníka MČ

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534