Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Stavební úřad

13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 5 dne 23. 6.2016

 

Interpelace číslo 2.

 

Mgr. Jakub Lapáček

Pověřený tajemník ÚMČ Praha 5

 

Věc: Organizační a personální změny na Stavebním úřadě Praha 5

 

 

Vážený pane pověřený tajemníku,

 

den po zasedání posledního ZMČ Praha 5, tedy 29. 4. 2016, jste na zasedání RMČ Praha 5 předložil bod organizační změna Oboru stavebního a infrastruktury Praha 5 (dále jen OSI) na Stavební úřad Praha 5 (dále jen SÚ), která s sebou nesla i změnu vnitřního uspořádání v rámci oddělení (č. u. 17/529/2016).

 

V této souvislosti bych se vás rád dotázal:

 

 1. Jaké zkvalitnění fungování      SÚ s sebou přinese tato reorganizace? Tedy rád bych znal zdůvodnění      této reorganizace?
 2. Jaké personální      souvislosti z této organizační změny vycházejí (nové podpisy smluv,      výběrová řízení na vedoucí pozice apod.)?
 3. Nepřináší takto rozsáhlá      změna ochromení chodu SÚ, respektive, jaké kroky byly učiněny, aby      k tomuto nedošlo?

 

Hned na dalším zasedání RMČ Praha 5 jste předložil bod odvolání vedoucí OSI (č.u. 18/592/2016).

 

Zde bych se Vás rád zeptal:

 

 1. Proč nebyla a stále není      v intranetu přiložena k tomuto bodu důvodová zpráva?
 2. Jaké byly důvody      k tomuto odvolání?
 3. Zda byla tato záležitost      předem s paní vedoucí komunikována, respektive kdy ji bylo Vaše      rozhodnutí ji odvolat sděleno? Bylo s ní konzultováno, mělo možnost      se k němu vyjádřit ještě před schválením radou?
 4. Zda bylo toto Vaše      rozhodnutí výsledkem aktuálního pochybení ze strany paní vedoucí či zda se      jednalo o její dlouhodobé špatné pracovní výsledky a fungování, a pokud      ano, čím toto bylo podloženo?
 5. Kolik pracovních důtek či      napomenutí paní vedoucí před svým odvoláním obdržela?
 6. Bylo zdůvodnění jejího      odvolání prověřeno a schváleno právním oddělením?
 7. Z jakého důvodu bylo      zrušeno výběrové řízení na vedoucí/ho SÚ?
 8. Kdy bude toto výběrové      řízení opětovně vypsáno.

 

Předem děkuji za vyjádření a odpovědi na výše položené dotazy.

 

Mgr. Lukáš Budín

Člen ZMČ Praha 5

 

V Praze dne 23. 6. 2016

Odpověď

úřad Městské části Praha 5

   Mgr. Jakub Lapáček

pověřený výkonem funkce tajemníka

 

Vážený pane zastupiteli,

 

K dotazům obsaženým ve Vaší interpelaci ze dne 23. 6. 2016 týkající se organizačních změn ÚMČ v návaznosti na usnesení RMČ 17/529/2016 uvádím následující:

 

Odbor stavební a infrastruktury se během krátké doby, resp. od srpna 2015 do dubna 2016 dostal do kritického stavu, o kterém vypovídaly množící se stížnosti jak ze strany veřejnosti, tak pracovníků odboru. Po prošetření podnětů bylo zjištěno:

1. Nově zavedený oběh písemností a dokumentů postrádal administrativní i logickou konzistenci. Standardním způsobem bylo, že jednotliví vedoucí oddělení přebírali poštu rozdělenou vedoucím odboru a to oproti podpisu v podacím deníku a dále ji přidělovali jednotlivým pracovníkům v odděleních, prostřednictvím spisové služby, tak aby bylo možno dohledat jednotlivé písemnosti, jejich vyřizovatele a současně aby vedoucí oddělení měl přehled o počtu a druhu podání vyřizovaných jednotlivými pracovníky zařazených oddělení. Tento systém byl zrušen a oběh písemností, resp. přidělování písemností postrádalo kontrolu vedoucích oddělení. Nebylo možno konkrétní podání vyhledat a zjistit kdo je vyřizuje.

2. Oběh písemnosti přestal být sledován, nebyl žádný přehled o tom, jaké věci a kým jsou v oddělení vyřizovány, o počtech podání v oddělení, délce řízení apod. Správní lhůty nebyly kontrolovány.

3. Palčivým problém OSI byla doba podepisování dokumentů vedoucí odboru. Bylo standardní, že mnohá správní rozhodnutí „čekala“ na finální podpis vedoucí odboru i 3 týdny. Díky tomu docházelo k neúměrnému prodlužování lhůt pro vydání rozhodnutí, které jsou dány zákonem, a stavební úřad byl zbytečně vystavován novým stížnostem popř. žalobám ve věci nesprávného úředního postupu.

4.Dalším problémem byl přístup vedoucí odboru k jednotlivým pracovníků, byly zaznamenány projevy psychické šikany, v jejímž důsledku byly podány výpovědi či dlouhodobé neschopnosti některých „neoblíbených“ pracovníků OSU. Pracovní atmosféra byla velmi vyhrocená.

V prvních dvou měsících po organizační změně došlo k navýšení výběru správních poplatků z období srpen 2015 – duben 2016 z částky odpovídající měsíčnímu průměru ve výši 219.261,- Kč na částky za měsíc květen 2016 ve výši 301.000,-Kč resp. 374.300,- Kč za měsíc červen 2016. Zdůvodnění tedy spočívá zejména v racionálnějším rozdělení práce směřujícímu k efektivnějšímu fungování odboru. Je tedy zřejmé, že o ochromení chodu Stavebního úřadu nelze hovořit. Níže přikládám tabulku výběru správních poplatků za předmětné období, přičemž pro přehlednost je uvedena u daného období osoba vedoucího odboru resp. pověřená vedením odboru:

 

Ing. Ivana Jakoubková

srpen 2015                                               217 000 Kč

září 2015                                                  210 800 Kč

říjen 2015                                                 304 800 Kč

listopad 2015                                            194 000 Kč

prosinec 2015                                           173 250 Kč

leden 2016                                                194 000 Kč

únor 2016                                                 202 250 Kč

březen 2016                                              239 750 Kč

duben 2016                                               237 500 Kč

měsíční průměr                                         219 261 Kč

 

Ing. arch. Eva Čechová, MBA

květen 2016                                               301 000 Kč

červen 2016                                               374 300 Kč

měsíční průměr                                          337 650 Kč

 

Personální souvislosti spočívají zejména ve vypsání výběrových řízení na vedoucí Oddělení administrativně správního, Oddělení povolování staveb a Oddělení umísťování staveb, přičemž v rámci řádných výběrových řízení byl do funkce vedoucího Oddělení administrativně správního vybrán a jmenován Ing. Petr Kašpárek, do funkce vedoucí Oddělení povolování staveb Ing. Sylvie Plecháčová a na vedoucí Oddělení umísťování staveb Ing. Arch. Eva Čechová, MBA, jež je po dobu, než bude vybrán vedoucí odboru Stavební úřad, pověřena vedením odboru.

 

K dotazům směřujícím k odvolání Ing. Ivany Jakoubkové z funkce vedoucí OSI mi nezbývá než konstatovat, že došlo k rozvázání pracovního poměru s Ing. Jakoubkovou na základě vzájemné dohody a v návaznosti na organizační změny schválené usnesením RMČ v prvním odstavci této odpovědi. Důvodem k odvolání Ing. Jakoubkové bylo samotné usnesení RMČ č.u. 18/592/2016, jímž bylo o jejím odvolání rozhodnuto.  Nad rámec uvedeného lze uvést, že Ing. Jakoubkové byla předána pracovně právní výtka v souvislosti s chybným doručováním MČ jakožto účastníka stavebních/územních řízení. Dále bylo opakovaně porušováno vedení evidence pracovní doby způsobem předpokládaným ve vnitřním předpisu zaměstnavatele (pracovní řád), nicméně z pohledu ukončení spolupráce s Ing. Jakoubkovou jsou tyto skutečnosti irelevantní, jelikož k ukončení spolupráce s Ing. Jakoubkovou došlo právě na základě dohody o ukončení pracovního poměru dle ust. § 49 zákona č. 262/2006 Sb.  

 

K dotazu týkajícího se prověření odvolání právním oddělením konstatuji, že dle organizačního řádu ÚMČ nenáleží právnímu oddělení posuzovat pracovně právní otázky týkající se jednotlivých zaměstnanců ÚMČ.

 

Výběrové řízení na vedoucího SÚ bylo zrušeno pro administrativní nedostatek zjištěný ve vztahu ke zveřejnění oznámení o výběrovém řízení a běhu lhůty k podání přihlášek, nicméně toto bylo obratem zhojeno vyvěšením nového oznámení ze dne 24. 6. 2016, přičemž lhůta pro podání přihlášek uplynula dne 11. 7. 2016.

 

Reorganizace odboru stavebního a infrastruktury na odbor Stavební úřad má za cíl:

 

-          provést reorganizaci odboru, který se bude sestávat pouze ze tří oddělení: administrativně správní, povolování staveb a umisťování staveb,

-          oddělení administrativně správní zabezpečí spisový uzel OSU, archiv, ve spolupráci s právníkem bude připravovat aktuální vzory formulářů v programu VITA, tak aby bylo možné s tímto programem komfortně pracovat a vytěžit jeho potenciál, dále bude metodicky řídit oddělení povolování staveb a oddělení umisťování staveb a bude zajišťovat servis pro vedoucího odboru,

-          oddělení povolování a oddělení umisťování staveb: bude zajišťovat výkon stavebního úřadu v celém rozsahu tzn. i stavební dozor na stavbách, neboť rozdělení na oddělení dle agendy stavebního úřadu, které bylo zavedeno v minulosti, se ukazuje jako neefektivní zejména s ohledem na to, že jednotlivé agendy nelze od sebe striktně oddělit díky provázanosti jednotlivých úkonů ve správních řízeních a je žádoucí aby jedna konkrétní věc byla vyřizována jedním konkrétním člověkem v jednom konkrétním oddělení pod vedením jednoho konkrétního vedoucího a tím byl zajištěn ucelený výkon stavebního úřadu,

-          bývalé oddělení stavebního dozoru ztratilo svou efektivitu a hlavně nevykazovalo výkon stavebního úřadu v plném rozsahu, což neodpovídalo zařazení referentů dle katalogu prací.

Po dvouměsíčním fungování stavebního úřadu po reorganizaci, tzn. měsíc květen a červen jsou již hmatatelné výsledky například v konkrétních číslech vybraných správních poplatků, které jsou nezpochybnitelné.

 

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jakub Lapáček

Pověřený výkonem funkce tajemníka MČ

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534