Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Agentura P5

Vážený pan

MUDr. Radek Klíma

starosta Městské části Praha 5

 

Interpelace ve věci: „Kauza Agentura Praha 5, a. s."

 

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

MČ Praha 5 roku 2003 podepsala smlouvu o vymáhání pohledávek s Agenturou Praha 5, a. s. (dále jen Agentura) a postoupila jí pohledávky vzniklé neuhrazením plateb v souvislosti s nájmem bytů a nebytových prostor. Dle platné smlouvy měla Agentura pohledávky městské části zaplatit, nevymožené jí vrátit. Chci od vás obdržet informaci v jaké finanční částce byly pohledávky  Agentuře MČ Praha 5 svěřeny k vymožení, kolik peněz Agentura vymohla a zaplatila a jaké pohledávky dostala MČ Praha 5 od Agentury zpět.  Agentura je dnes v konkurzu a jako zastupitel jsem si zjistil, kdo se přihlásil do konkurzního řízení. Podle mého je největší věřitel MČ Praha 5, ale na seznamu přihlášených není. Protože se jedná o desítky milionů chci vědět, proč se MČ Praha 5 nepřihlásila do konkurzu a jak tyto pohledávky chce řešit.

 

 

 

V Praze dne 26. ledna 2016

 

 

 

Jan Trojánek

Předseda klubu zastupitelů politického hnutí ANO 2011

 

Vážený pan

MUDr. Radek Klíma

starosta Městské části Praha 5

 

Interpelace ve věci: „Kauza Agentura Praha 5, a. s."

 

 

 

 

Vážený pane starosto,

 

MČ Praha 5 roku 2003 podepsala smlouvu o vymáhání pohledávek s Agenturou Praha 5, a. s. (dále jen Agentura) a postoupila jí pohledávky vzniklé neuhrazením plateb v souvislosti s nájmem bytů a nebytových prostor. Dle platné smlouvy měla Agentura pohledávky městské části zaplatit, nevymožené jí vrátit. Chci od vás obdržet informaci v jaké finanční částce byly pohledávky  Agentuře MČ Praha 5 svěřeny k vymožení, kolik peněz Agentura vymohla a zaplatila a jaké pohledávky dostala MČ Praha 5 od Agentury zpět.  Agentura je dnes v konkurzu a jako zastupitel jsem si zjistil, kdo se přihlásil do konkurzního řízení. Podle mého je největší věřitel MČ Praha 5, ale na seznamu přihlášených není. Protože se jedná o desítky milionů chci vědět, proč se MČ Praha 5 nepřihlásila do konkurzu a jak tyto pohledávky chce řešit.

 

 

 

V Praze dne 26. ledna 2016

 

 

 

Jan Trojánek

Předseda klubu zastupitelů politického hnutí ANO 2011

 

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

Vážený pan

Zastupitel MČ Praha 5

Jan Trojánek

 

V Praze dne 22.2.2016

Vážený pane zastupiteli,

 

Agentura Praha 5 a.s. (dále jen "Agentura Praha 5") vymáhala pohledávky Městské části Praha 5 v období 2003 – 2006. Vzhledem ke skutečnosti, že ze zmíněného období, kdy starostou Městské části Praha 5 byl JUDr. Jančík, nejsou k dispozici oficiální předávací protokoly k předaným pohledávkám, nehodlají představitelé Městské části Praha 5 v roce 2016 uvádět jakákoliv nepodložená data ohledně objemu předaných pohledávek Agentuře Praha 5. Z předaných pohledávek  Městská část Praha 5 neobdržela zpět žádnou pohledávku, neb pro to nebyl ani smluvní, ani jiný právní důvod. Dle smlouvy měla Agentura Praha 5 hradit Městské části Praha 5 60% z vymožených pohledávek, avšak kolik skutečně Agentura Praha 5 vymohla, by musela sdělit sama Agentura Praha 5. Jde však o samostatnou právnickou osobu, která vůči Městské části Praha 5 nemá žádnou informační povinnost, zvláště pak, pokud od roku 2010 nemá žádného statutárního zástupce. Jediné nezpochybnitelné skutečnosti ohledně správy pohledávek Agenturou Praha 5 a jejího vypořádávání vůči Městské části Praha 5 lze vyčíst z rozsudku Obvodního soudu Praha 5 č.j. 8 C 276/2010 ze dne 26.1.2011, který přikládáme v příloze.

Do prohlášení konkurzu na Agenturu Praha 5 podle usnesení č.j. MSPH 98 INS 19593/2015-A-10 byly pohledávky vůči Agentuře Praha 5 vymáhány řádně soudní cestou a následnými exekucemi, kdy k 31.12.2015 bylo v rámci exekučních řízení 147 EX 16/12, 147 EX 463/11, 147 EX 464/11, 147 EX 465/11 vymoženo celkem 969.410,25 Kč, částka dosud v těchto exekučních řízeních neuspokojená aktuálně činní celkem 11.625.342 Kč. V rámci exekučních řízení byl postižen soudním exekutorem veškerý majetek, který postihnout šlo a žádný další majetek v reálné hodnotě jiné než nulové soudním exekutorem již zjištěn nebyl, o čemž svědčí i zjištění majetku nepatrné hodnoty v rámci exekuce na vyklizení nebytových prostor č.j. 147 EX 463/11 provedené dne 26.2.2013.

Vzhledem k tomu, že další pokračování v exekuci by tak bylo zjevně bezvýsledné pro nemajetnost Agentury Praha 5, byly v souladu s § 268 odst. 1) o.s.ř. a § 55 odst. 3 e.ř. exekuční řízení zastavena rozhodnutím soudního exekutora.

Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Agentura Praha 5 (sp.zn. MSPH 98 INS 19593/2015)  vyplývá, že v majetkové podstatě dlužníka jsou zahrnuty dvě položky uvedené pod bodem 1) a 2) s celkovou odhadní hodnotou 56.599, 78 Kč. Pohledávka dle bodu 2) vedená na základě pravomocného titulu 10 C 149/2004 je s velkou pravděpodobností nedobytná, a proto  jedinou majetkovou hodnotou spadající do podstaty je částka ve výši 35.996,38 Kč dle bodu 1) soupisu majetkové podstaty.

Z úvodní zprávy insolvenčního správce  lze dále dovodit, že v insolvenčním řízení byly uplatněny dvě přednostní pohledávky uvedené v bodu a) a b) této zprávy. V bodu a) se jedná o pohledávku ve výši 50 tis. Kč  z titulu úhrady nákladů insolvenčního řízení jinou osobou než dlužníkem, která je tzv. pohledávkou za majetkovou podstatou (viz. např.  KSBR 31 INS 4670/2009, 2 VSOL 119/2009 B- 19). V bodu b) se pak jedná o pohledávku ve výši 129.228 Kč postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou z titulu neuhrazených mzdových pohledávek s příslušenstvím (k tomu např. usnesení Vrchního soudu v Praze 1 VSPH 258/2010-P119-9 nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR 29 NSCR 16/2011). Až poté následují pohledávky ostatních věřitelů (k tomu např. KOZÁK, J. a kol.: Insolvenční zákon a předpisy související - Nařízení Rady (ES) o úpadkovém řízení: komentář, Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008 s. 218-219, s. 397-398). Z uvedeného je zřejmé, že přednostní pohledávky v součtu činní celkem 179.228 Kč a majetková podstata nebude stačit ani k uspokojení těchto přednostních pohledávek. Ostatní věřitelé v rámci konkurzu tudíž nebudou vůbec uspokojováni (k tomu např. KOTOUČOVÁ, J. a kol. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) : komentář. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 716). Městská část Praha 5 proto nevynakládala další zbytečné finanční prostředky na uplatnění pohledávek v konkurzu, když je zřejmé, že výnos z této aktivity by byl nulový.

Pro úplnost je třeba dodat, že likvidátor společnosti Agentura Praha 5 před podáním insolvenčního návrhu podal také trestní oznámení na neznámého pachatele. Z výpisů z bankovních účtů Agentury Praha 5 zjistil, že z nich byly vybrány nemalé částky, aniž by pro tyto výběry existoval zřejmý právní důvod; výběry prováděl zřejmě některý z členů představenstva. Věc však byla v říjnu 2015 odložena. Vzhledem k tomu, že je možné, že alespoň část finančních prostředků, vybraných z účtu společnosti členy jejího představenstva, měla být podle platných smluv poukázána Městské části Praha 5 jako výtěžek postoupených pohledávek, mohla by se Městská část Praha 5 k případnému trestnímu řízení, pokud by bylo podáno nové, úplnější trestní oznámení, připojit jako poškozená, a vymáhat vzniklou škodu (nebo alespoň její část) na fyzických osobách, které byly statutárními orgány Agentury Praha 5, a svého postavení možná zneužily k vlastnímu obohacení.  

 

S pozdravem

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534