Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Zakázka malého rozsahu "Vypracování projektové dokumentace

 

Rada MČ Praha 5

 

 

Věc: Interpelace

 

 

Téma:

 

Zakázka malého rozsahu "Vypracování projektové dokumentace na obnovu a úpravu pietního místa obětem Pražského povstání 1945 v ulici Na Zlíchově, Praha 5".

 

Vážená rado,

 

 23.10.2015 jste schválili zakázku malého rozsahu označenou jako "Vypracování projektové dokumentace na obnovu a úpravu pietního místa obětem Pražského povstání 1945 v ulici Na Zlíchově, Praha 5". Ve výběrovém řízení soutěž vyhrála firma MO ATELIER s.r.o. s cenovou nabídkou 262.570,- Kč včetně DPH. Tyto peníze jsou určeny pouze za projektovou dokumentaci a autorský dozor. Projekt má být zpracován dle studie od společnosti Atelier A4, avšak tuto studii nikdo nikdy neviděl, nebyla prezentována na žádné komisi nebo výboru.

 

 

Moje otázka zní:

 

 

Jaký stavební počin, odpovídající projektu za 262.570,- Kč, se na Zlíchově chystá? U stavebních akcí činí obvykle projektové práce (tj. v tomto případě včetně studie a vyřízení všech povolení, vč. stavebních a vč. autorského dozoru) zhruba desetinu celkové ceny díla. Tomu tedy musí odpovídat stavba za zhruba 3.000.000,- Kč. Při laickém pohledu na zlíchovský pomník se přitom zdá, že by stačilo jej vyčistit, opravit schodiště a ostříhat okolní tisy, aby byl pomník vidět.

 

 

Je někde zveřejněna studie Atelieru A4?

 

 

Mohou se občané podívat, co se bude na Zlíchově stavět?

 

 

Praha 27.10.2015

 

Ing.arch. Zuzana Hamanová

 

Odpověď

Vážená paní inženýrko,

děkuji Vám za  zájem o obnovu pietního místa obětem Pražského povstání, které je umístěno pod kostelem sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově. Musím říci, že si vážím Vaší odborné práce zastupitelky v oblastech územního plánování a rozvoje městské části. Proto mne velmi mrzí spekulace a především nepravdivá tvrzení, kterých jste se dopustila ve své interpelaci. Příprava obnova pietního místa již od prvních úvah projednána v příslušných komisích a v Radě městské části. Dovolte mi proto zrekapitulovat celý příběh:

Na základě kontroly stavu válečných hrobů provedené Ministerstvem obrany ČR v září r. 2013, byla MČ Praha 5 přes MHMP, odbor živnostenský a občanskosprávní, vyzvána k řešení nedůstojného stavu pomníku na barrandovské skále. Toto pietní místo obsahuje 103 jmen padlých obětí povstání v oblasti, kde se konaly největší boje mezi Pražany a ustupující německou armádou směrem k demarkační linii postupu spojeneckých armád. Vzhledem k umístění památníku na relativně odlehlém místě, došlo za poslední léta k jeho opakovanému poničení a krádeži bronzové pamětní desky.

Situací se proto zabývala kulturní komise RMČ P5 na svém zasedání 06. 05. 2014, která doporučila přesun pomníku z barrandovské skály do ulice Na Zlíchově a spojení se zde umístěným pietním místem, které však obsahuje pouze obecnou formulaci „Umučeným za svobodu národa a padlým v květnové revoluci 1945“. Zároveň kulturní komise doporučila, aby součástí studie zejména obnova stávajícího pomníku a jeho vhodné doplnění takovým způsobem, aby zde bylo možno uvést jména padlých dle předaných podkladů a zároveň byla zachována výtvarná kvalita původního řešení, dále úprava bezprostředního okolí včetně zeleně, návrh úpravy přístupové komunikace a obnova rozpadajícího se schodiště s cílem vytvořit ucelené řešení s místem pro kladení věnců.

Radě městské části Praha 5 byla dne 04. 06. 2014 předložena ke schválení objednávka variantní architektonické studie řešení od firma Atelier A4 s.r.o., Ruská 971/92, 100 00, Praha 10, IČ: 271 67 119, za cenu 43 000,- Kč bez DPH, tj.: 52 030,- Kč vč. DPH. Pro zjištění cen v místě a čase obvyklých byla oslovena ještě firma Starý a partner s.r.o., Kubova 6, 186 00 Praha 8, IČ: 271 97 395, s nabídkovou cenou 55 000,00 Kč bez DPH tj.: 66 550,- Kč vč. DPH a dále firma Proarch, spol. s r.o., Jeremenkova 88, Praha 4, 140 00, IČ: 448 47 181, která nabídku nepodala. Objednávka byla schválena usnesením RMČ č. 30/914/2014.

Vybraná společnost Atelier A4 zpracovala celkem 3 varianty řešení, které byly předloženy k vyhodnocení kulturní komisi RMČ P5 dne 2. 9. 2014. Ze zpracovaných variant byla komisí nejlépe hodnocena varianta č. 3, která předpokládá realizaci společné desky obdélníkového tvaru a zároveň rozšíření chodníku v bezprostřední blízkosti pietního místa. Tímto řešením vznikne dostatečný prostor pro účastníky pietního aktu s ohledem na jejich bezpečnostní odstup od prostoru vozovky. Tato varianta byla poté schválena i usnesením RMČ P5 č. 42/1541/2014 ze dne 15. 09. 2014. Na základě schváleného usnesení byla vytvořena i příslušná investiční položka v kapitole kulturu v rozpočtu městské části na rok 2015.

Vzhledem k změnám v rozložení sil po loňských volbách do Zastupitelstva městské části Praha 5 byl záměr obnovy pietního místa znovu projednán v nově zřízené komisi pro kulturu a památky dne 04. 03. 2015. Komise opět doporučila pokračovat v přípravě realizace včetně potvrzení výběru řešení variantou č. 3 zpracovanou společností Atelier A4 v roce 2014.

V rámci dalšího postupu přípravy byla v souladu se zákonem 137/2006 Sb. vypsáno veřejná zakázka na výběr zhotovitele projektové dokumentace, konkrétně bylo předmětem zakázky:
a) příprava zakázky (PPR), zaměření stávajícího stavu a stavebně- technický průzkum;
b) inženýrská činnost – zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy;
c) dokumentace pro provedení stavby (DPS);
d) dokumentace pro zadání stavby (DZS) včetně výkazu výměr, zpracovaný soupis stavebních prací dodávek a služeb (tzv. slepý rozpočet), položka soupisu prací bude obsahovat popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek měrnou jednotku a počet měrných jednotek. Výkaz výměr je uveden u každé položky soupisu a musí obsahovat podrobný postup výpočtu množství položky. Dále bude součástí oceněný položkový rozpočet, který bude vycházet z cenových soustav RTS či ÚRS a časový plán stavby (harmonogram postupu prací) v celkovém počtu 6 paré (3x DPS a 3x DZS) a rovněž 1x v digitální podobě na CD v editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a 1 x v digitální podobě na CD ve formátu EXCEL a PDF (výkaz výměr, soupis stavebních prací), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkresy);
e) autorský dozor při realizaci zakázky, výkon autorského dozoru projektanta bude trvat od předání staveniště zhotoviteli stavebních prací až do úplného odstranění případných vad a nedodělků, bude vykonáván v doporučeném obsahu dle Přílohy Sazebníku UNIKA 2015.

Vítěz výběrového řízení byl předložen ke schválení do RMČ dne 17. 03. 2015. Vysoutěžená cena 289 000 Kč (bez DPH) se však členům rady zdála příliš vysoká, proto byla tato soutěž zrušena a vypsáno nové výběrové řízení. Vítězný uchazeč z opakovaného řízení byl schválen usnesením  RMČ č. 40/1417/2015 ze dne 4. 8. 2015 s nabídkovou cenou 214 000 Kč (bez DPH). Tento projektant však z plnění zakázky odstoupil na vlastní žádost a výběr se opakoval potřetí. Vítězem se stala firma MO Atelier s.r.o. 217 000 Kč (bez DPH), která byla schválena Radou městské části dne 23. 10. 2015.

Vzhledem ke svému rozsahu není studie obnovy a úpravy pomníku přiložena k tomuto materiálu. V případě Vašeho zájmu je k dispozici k nahlédnutí u OŠK ÚMČ Praha 5.

S přátelským pozdravem

 

 

                       

Petr Hnyk

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534