Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Zborovská 8

Téma: Privatizace a údržba bytového fondu

 

Interpelace na radního Ing. Pavla Richtera

 

 

 

Vážený pane radní,

 

          vzhledem k tomu, že patrně není obyvatelům P5 stále jasné jakým způsobem a kdy bude probíhat další privatizace bytového fondu v oblasti Janáčkova nábřeží a přilehlých lokalit (např. domy v Lesnické ulici). Stejně tak mají nejasnosti okolo pronájmu nebytových prostor. Obracím se na Vás s několika otázkami, které jsem obdržel od nájemců bytů v domě Lesnická 1155/8. Prosím o laskavé vyjádření se k následujícím otázkám:


1. Odkoupení bytů jednotlivým nájemníkům bylo přislíbeno před více než 4 mi lety, avšak později odloženo s odůvodněním, že v půdních prostorách byla započata půdní vestavba. Odkup bytů byl přislíben na dobu po dokončení této půdní vestavby.

Do dnešního dne se však nic nestalo a nikdo ze zájemců nebyl kontaktován. Stavba již dlouho nepokračuje, termín dokončení stavby je patrně již dávno překročen (pokud tedy stavba není dokončena). Není zřejmé zda byt je dokončen či nikoliv. Je znám majitel této nově vzniklé (vznikající ) bytové jednotky a lze zveřejnit za jakých podmínek tyto prostory získal?

2. Nebytový prostor v přízemí ve sklepním prostoru není pronajímán  již více jak 5 let. Z jakého důvodu tomu tak je?


3. Mohl byste sdělit za jakých podmínek byl zrekonstruován nebytový prostor ve kterém je v současné době provozovna kadeřnictví. Stejně tak výši pronájmu? 

         
4. Je bytovým odborem prováděna nějaká kontrola, kdo byt užívá či není li původní nájemce přestěhovaný jinam a byt pronajímá někomu jinému a tím pádem si přivydělává na úkor MČ Prahy 5.

5. Je ze strany MČ Prahy 5 prováděn dohled a evidence případných kontrol nad údržbou (správou)objektů, které pro MČ spravují?

 

 

 

Děkuji za odpověď

 

Josef Endal

zastupitel ANO MČ Praha 5                                                     

v Praze 18. 9. 2015                                               

 

Odpověď

                                                                                                           Vážený pan

                                                                                                          J. Endal, zastupitel

                                                                                                               

  

V Praze dne 14.10.2015

 

Vážený pane Endale,                                                                                   

 

na jednotlivé body Vaší interpelace odpovídám následující:

 

1)           Výstavba půdního bytu v Lesnické 1155/8 není dosud dokončena a bytová jednotka není zkolaudována. Stavebníkem je pí Jitka Bulová. V červnu 2014 proběhla závěrečná prohlídka před kolaudací, při které byly shledány závady a nedodělky, které stavebník dosud neodstranil a nezajistil dokončení kolaudace. Termín dokončení dle smlouvy byl 8.4.2015.

 

Shrnutí základních informací o půdním prostorů

 

čp. 1155 k. ú. Smíchov na adrese Lesnická 8, Praha 5

počet bytových jednotek: 1

stavebník: Jitka Bulová

původní stavebník: Ilona Samešová, Václav Kyselka

PV schválena: 20. 05. 2008

smluvní termín dokončení PV: 8.4.2015

současný stavebník schválen: 27. 7. 2010

stavební povolení ze dne: 14. 7. 2012

stavební povolení do: 13. 7. 2014

stavba zahájena: ano

smlouva o budoucí smlouvě nájemní:  7. 1. 2013

smlouva o provedení stavebních prací:  7. 1. 2013

závazek MČ P5 ze smlouvy: V případě nutnosti uhradit 70% nákladů na výměnu střešní krytiny nad půdní vestavbou

schválená finanční spoluúčast MČ P5 usnesením RMČ: ne

smluvní pokuta: 10.000,- Kč měsíčně za nedodržení termínu výstavby

 

Záměr prodeje bytů v domě čp 1155 Lesnická 8 nebyl nikdy Zastupitelstvem MČ Praha 5 schválen. Zastupitelstvo MČ Praha 5 usnesením 16/39/2012 z 3.4.2012 vzalo na vědomí rozdělení bytových domů v majetku městské části Praha 5 do 3 skupin: 1. domy k ponechání ve vlastnictví MČ Praha 5, 2. domy určené k prodeji bytových jednotek a 3. domy, u kterých bude prodej zvažován. Dům č.p. 1155 Lesnická 8 byl zařazen do 3. skupiny. Při rozdělování domů se zvažovaly různé aspekty – výnosnost domu, náklady na investice a opravy za období 2004-2011, nutné budoucí náklady, existence malometrážních bytů v domě vhodných na pronájem ze soc., důvodů, rozestavěnost půdních bytových jednotek aj. Hlavním důvodem nezařazení tohoto domu do seznamu domů určených k prodeji bytových jednotek byla kromě vysokých nákladů za období 2004-2011 (4,5 mil. Kč) a ročních výnosů z nájmů (2,8 mil Kč) rozestavěná půdní bytová jednotka v tomto domě.

Majitelem nově vznikající bytové jednotky je MČ Praha 5, stavebník – pí Bulová buduje půdní bytovou jednotku vlastním nákladem do majetku MČ Praha 5 s tím, že po vybudování se stane nájemce MČ Praha 5 a bude na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě nájemní vložené investice „odbydlovat“ namísto placení nájmu.

2)     Nebytový prostor ev. č. 906 o velikosti 152,5 m2 v přízemí a suterénu domu Lesnická 1155/8, Praha 5 – Smíchov byl předmětem soudního sporu o jeho exekuční vyklizení (bývalý nájemce tohoto prostoru společnost SEMNER po ukončení nájemního poměru nepředal nebytový prostor zpět pronajímateli) a záležitost skončila u soudu. Exekuční řízení skončilo začátkem roku 2014 a Rada MČ Praha 5  schválila v květnu 2014 záměr (č. 30/2014) pronájmu tohoto prostoru od 21.05.2014 do 06.06.2014, kdy jedinou došlou nabídku (společnosti PORT GASTRO s.r.o. IČ 01855115) Rada MČ Praha 5 neschválila a schválila opětovně zveřejnění záměru. Tento záměr (č. 49/2014) byl zveřejněn od 01.07.2014 do 17.07.2014. K tomuto záměru podala žádost opět společnost PORT GASTRO s.r.o. IČ 01855115 a druhý žadatel společnost SIMMONS Finance s.r.o. IČ 02165597 podal svou žádost po stanoveném termínu. Tyto žádosti tak Rada MČ Praha 5 neschválila a schválila opětovný záměr pronájmu výše uvedeného nebytového prostoru za nájemné v min. výši 25.500,- Kč měsíčně. Tento záměr č. 66/2014 (v pořadí již třetí) byl zveřejněn od 09.10.2014 do 29.10.2015. K tomuto záměru však nebyla doručena žádná nabídka. Následně byly zvažovány varianty využití předmětného prostoru pro sociální potřeby a prostor nebyl, na základě pokynu vedení MČ Praha 5, dále naším odborem nabízen.

3)   Rada MČ usn. č. 29/909/2009 ze dne 01.09.2009 souhlasila se záměrem pronájmu nebytového prostoru ev.č. 903 o velikosti cca. 172,5 m2 podnikatelce Ivaně Pražákové, IČ 86607201 k provozování budoucího kadeřnického a kosmetického salónu za nájemné ve výši 36.000,- Kč měsíčně. Současně s tímto záměrem byla odsouhlasena smlouva stavební, na základě které provedl nájemce rekonstrukci předmětného nebytového prostoru a smlouva budoucí nájemní, která stanovila podmínky uzavření řádné nájemní smlouvy po dokončení rekonstrukce.  Po provedení rekonstrukce předmětného prostoru byl proveden znalecký posudek na určení účelně vynaložených nákladů na rekonstrukci. Rada MČ Praha 5 dne 07.06.2011 vzala informaci o zhodnocení prostoru na vědomí a schválila uzavření řádné nájemní smlouvy na pronájem shora uvedeného prostoru s ujednáním o „odbydlování“ účelně vynaložených nákladů měsíčně ve výši 31.000,- Kč. Aktuální výše nájemného činí 44.556,- Kč měsíčně. Tuto částku však nájemce fyzicky nehradí, neboť je každý měsíc snížena o 31.000,- Kč, která je započítávána oproti provedenému zhodnocení prostoru. Nájemce tak hradí 13.556,- Kč měsíčně + služby.

 

4)   Prohlídky bytů provádí správce, v tomto případě tedy správní společnost CENTRA a.s. (viz mandátní smlouva o správě nemovitého majetku ve znění dodatku č. 2, čl. IV odst. 4.4.2. r: … správce je povinen provádět pravidelnou kontrolu užívání pronajatých bytů nacházejících se ve spravovaných nemovitostech (a to nejméně 1x za 2 roky), tu protokolárně zaznamenat a do protokolu uvést: skutečný stav předmětu nájmu, skutečný způsob užívání předmětu nájmu včetně záznamu o případném rozdílu vůči v příslušné nájemní smlouvě sjednanému způsobu užívání, opotřebení předmětu nájmu a fotokopie těchto protokolů evidovat a archivovat dle Spisového a skartačního řádu MČ Praha 5, který tvoří podklad této smlouvy (dále jen Spisový a skartační řád), pro kontrolu a potřeby ze strany MČ Praha 5. Se souhlasem oprávněného uživatele pořizovat fotodokumentaci předmětu nájmu, ze které by byly patrny výše uvedené závěry, tuto fotodokumentaci archivovat, příp. archivovat kopie projektové dokumentace (pokud tato existuje), to vše dle Spisového a skartačního řádu. Zkontrolovat počet osob, které nájemce uvádí pro účely rozúčtování nákladů za služby současně informovat nájemce o stavu salda předpisů nájemného a úhrad za služby a jeho plateb.)

 

V případě zjištění neoprávněného užívání bytu či zjištění podnajímání bytu by správní společnost měla informovat odd. správy bytů. V takovém případě pracovníci odd. správy bytů informaci ověří a zahájí kroky vedoucí k nápravě stavu, případně  - jedná-li se o výpovědní důvod – k podání výpovědi.

Pracovníci odd. správy bytů se samozřejmě zabývají i všemi podněty, které získají např. od ostatních nájemců v domě.

V tomto konkrétním případě (dům Lesnická 1155/8) jsme žádnou takovou informaci ani od správní firmy ani od občanů neobdrželi.

Zákon 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, umožňuje nájemci přijmout do jeho domácnosti kohokoliv (§ 2272). Umožňuje mu rovněž pronajmout část bytu i bez souhlasu pronajímatele (§ 2274), pokud současně v bytě sám trvale bydlí. Při pronájmu celého bytu je souhlas pronajímatele s pronájmem bytu povinný (§ 2275).

Porušení § 2274 – 2275 je považováno za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a může být výpovědním důvodem.

Obecně lze konstatovat, že podnajímání části či celého bytu se velmi obtížně dokazuje; stačí, přihlásí-li (evidenčně, pro účtování služeb spojených s užíváním bytu) nájemce bytu v podstatě kohokoliv do bytu jako spoluuživatele, nebo čestně prohlásí, že osoby dlící v dané chvíli v bytě jsou návštěva a v bytě jsou na dobu kratší než 2 měsíce. Pronajímatel navíc může provádět kontroly bytu pouze po předchozím oznámení; v případě neohlášené kontroly není uživatel bytu povinen mu byt zpřístupnit. Rovněž žádná právní úprava nedefinuje povinnost nájemce v bytě přebývat (např. nějaký „povinný“ počet dnů, kdy má být doma), ani tuto skutečnost nelze nijak ověřit.

V předchozí právní úpravě mohlo být výpovědním důvodem u bytu s regulovaným nájemným vlastnictví či nájem jiného bytu. Toto ustanovení již v novém obč. zákoníku není (i v návaznosti na deregulaci nájemného).

 

5)     Správu domu Lesnická 1188/8 zajišťuje na základě mandátní smlouvy společnost Centra a.s. Odbor majetku a investic provádí namátkovou kontrolu oprav zajištěných správní společností a také prověřuje jednotlivé podněty občanů na opravy a správu nemovitostí.

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Pavel Richter

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534