Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

radniční periodikum

Téma: Netransparentní výběrové řízení na radniční periodikum

 

Interpelovaný: Rada MČ Praha 5

 

Interpelace

 

 

Vážení členové rady,

 

má interpelace se týká naprosto nepřijatelného postupu odboru Kanceláře starosty a Odboru Otevřená radnice (Oddělení veřejných zakázek), které v rámci své působnosti zajišťují výběrové řízení na nového zhotovitele radničního periodika Pětka pro vás. Zároveň jde o příklad netransparentního postupu současného vedení radnice ve věci zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, tedy mimo režim příslušného zákona.

Jak je známo, vydáním dubnového čísla radničního měsíčníku skončila platná smlouva se stávajícím dodavatelem. Ze zápisů Komise mediální (redakční rady) je patrné, že se tento orgán (zřizovaný Vámi  - tedy radou) zabýval vypsáním výběrového řízení již od svého 1. zasedání konaného dne 12. prosince. Dne 23. 1. členové komise schválili návrh výběrového řízení na zhotovitele Pětky pro vás. Členové Komise mediální si vyžádali úplnou zadávací dokumentaci k nahlédnutí před vypsáním výběrového řízení. V zápise z 20. 2. 2015 dostupného na webu je napsáno, že zadávací dokumentace bude dodána na dalším zasedání komise, tedy 6. 3.

V zápise z 6. 3. 2015 je pouze stručná informace, že „předseda komise Mgr. Jakub Suchel stále podklady k výběrovému řízení nedisponuje a žádá o zaslání podkladů pro výběrové řízení, včetně došlých nabídek uchazečů.“

Z výše uvedeného je tedy patrné, že zadávací dokumentaci pro zhotovitele radničního periodika Komise mediální i přes jasnou výzvu k nahlédnutí nedostala, což potvrzuje i člen delegovaný za klub ANO Ing. Lubomír Brož. Netransparentní postup v přípravě výběrového řízení není ovšem vůbec nic proti tomu, co následovalo.

Odbory Kancelář starosty a Otevřená radnice totiž samovolně vypsaly výběrové řízení a oslovili někým vybrané potenciální účastníky již 2. března (proč tedy komise 6. 3. ani ex post nedostala zadávací dokumentaci k náhledu?) s podmínkou podání nabídek do 10. 3. do 10.00 hodin dopoledne, a to bez jakéhokoliv projednání v RMČ, Komisi mediální apod.

Je tedy zřejmé, že ačkoliv byl požadavek na finální schválení zadávací dokumentace stanoven, vůbec s ním nebylo novými zaměstnanci především Odboru Kanceláře starosty počítáno. Zajímavostí je také, že den vypsání VŘ, tedy pondělí 2. března, byl první den, kdy Kancelář starosty pracovala v novém složení po takzvané reorganizaci, tedy po výměně úředníků za vlastní.

Nyní k samotnému průběhu výběrového řízení, které bylo uměle vypsáno na zakázku malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách! To umožnilo úředníkům stanovit předpokládanou částku plnění na 1 960 000 Kč (hranice je 2 mil. Kč) za 7 vydání. Ačkoliv se vaše poradní orgány zadáním výběrového řízení zabývaly již od prosince, standardní výběrové řízení se očividně nestihlo, a proto bylo vypsáno na 7 čísel. Přesto mě udivilo, že městskou částí stanovená cena by v případě prodloužení smlouvy s dosavadním dodavatelem pokryla místo 7 vydání dokonce 13 vydání! Stávající dodavatel tedy zvládá tento počet časopisů dodat za zhruba polovinu odhadované částky! Navýšení zakázky o více než 900 tisíc korun je další podivností v tomto výběrovém řízení! Nemluvě vůbec o tom, že počet stran časopisu má ze stávajících 40 klesnout na 32 (údajně zdůvodněno snížením počtu stran inzerce z 11 na 4).

Nyní k samotnému průběhu výběrového řízení, ve kterém byly (dle informací z Odboru otevřená radnice) vedoucí Odboru Kanceláře starosty Marií Wojcikovou stanoveny váhy pro objektivní kriterium „cena“ 60 % a subjektivní kriterium „grafické zpracování návrhu“ 40 %.  I přes velmi krátkou dobu na podání nabídek (6 pracovních dní) obdržela radnice nejméně 4 nabídky.

Následně proběhlo vyhodnocení výběrového řízení za účasti opět zaměstnanců Odboru Kanceláře starosty a Odboru otevřená radnice. Během tohoto vyhodnocení byly obálky otevřeny a stanovena vítězná nabídka (informace ale dosud nejsou známy).

Následně začíná nejpodivnější jednání ze strany Odboru Kanceláře starosty: V zápise Komise mediální ze dne 27. 3. vzala komise na vědomí, že „Marie Wojciková, vedoucí Kanceláře starosty, informovala o výběrovém řízení malého rozsahu na výrobu časopisu, které bylo zrušeno díky nekvalitnímu grafickému zpracování. Proto bylo vypsáno malé výběrové řízení na výrobu propagačních a informačních materiálů pro MČ Praha 5, které zajistí jednotnou vizualizaci a propagaci MČ Praha 5.“

Zároveň dle zápisu byl stanoven požadavek na delegování zástupců politických klubů do jakéhosi výběrového řízení na výrobu propagačních a informačních materiálů pro městskou část s lhůtou 4 pracovních dní, tedy do 1. dubna.

Dle dostupných dokumentů úřadu bylo vypsáno 31. 3. bez jakéhokoliv projednání a oficiálního vyhodnocení předchozího další výběrové řízení s názvem „Výroba propagačních a informačních materiálů pro Městskou část Praha 5“.

Po prozkoumání zadávací dokumentace jsme se nestačili divit. Jde prakticky o identické výběrové řízení zahrnující výrobu 7 čísel časopisu Pětka pro vás, kde prvním má být květen 2015, tedy již nadcházející vydání! K tomuto předmětu byly ale doplněny činnosti typu tisk pozvánek, výroba polepů, novoročních přání a diplomů, zřejmě aby se změnil předmět zakázky.  To dokládá věta obsažená v samotné zadávací dokumentaci: „V níže uvedeném výčtu zadavatel pouze předpokládá rozsah stanovené činnosti a nijak tento rozsah uchazeči při následném plnění předmětu veřejné zakázky negarantuje.“!

Lhůta pro podání nabídek byla v tomto výběrovém řízení stanovena na úterý 7. dubna do 10.00 hodin. Dovoluji si podotknout, že pondělí a víkend před tím byly Velikonoce, uchazeči měli na vypracování nabídky zhruba 1 pracovní den.

Druhou zvláštností opakovaného výběrového řízení je změna kritérií. Kriterium nabídková cena bylo zadavateli ještě sníženo z původních 60 na 50 %, grafický návrh na 30 % a přibylo zvláštní kriterium „reference“ s pětinovou váhou, které ale stačí doložit čestným prohlášením. O přidělení bodů tak zřejmě bude rozhodovat, či rozhodovala opět nějaká výběrová komise nejmenovaná žádným orgánem městské části, ale buď starostou, či zaměstnanci úřadu.

Považuji celý postup příslušných odborů za absolutně netransparentní! Vyžaduji proto dle zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím úplné informace o všech probíhajících i konaných výběrových řízeních od 1. 1. 2015 (i mimo režim zákona o veřejných zakázkách) včetně zadávacích dokumentací a požaduji tyto informace zveřejnit na webu městské části.

Dále žádám o seznamy všech oslovených účastníků výběrových řízení ze strany úřadu a seznam účastníků, kteří podali v jednotlivých výběrových řízeních své nabídky.

Ve věci VŘ na výrobu Pětky pro vás žádám z pozice zastupitele o zaslání náhledů grafických zpracování všech uchazečů, které měly dle zápisu Komise mediální ze 27. 3. 2015 vést ke zrušení vypsaného výběrového řízení.

V neposlední řadě si dovoluji vznést dotaz, zda má městská část k dnešnímu dni stanoveného zhotovitele radničního periodika Pětka pro vás pro nadcházející květnové vydání, případně kdo tisk a výrobu zajistí a jmenný seznam členů výběrové komise příslušného výběrového řízení. Bylo také uskutečněno VŘ na distributora Pětky pro vás? Roznosem dubnového vydání totiž skončila kromě výroby také smlouva na distribuci s Českou poštou.

Děkuji,

 

V Praze dne 16. 4. 2015

 

                                                                                                                     

 

                                                                                                                     ……………………………………

                                                                                                                     Jan Trojánek (ANO 2011)

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

                                                              

Odpověď

Městská část Praha 5

MUDr. Radek Klíma

         Starosta

 

                                                                                                                               Jan Trojánek

                                                                                                           Zastupitel MČ Praha 5

 

Vážený pane zastupiteli,

  

tiskové oddělení MČ Praha 5 předložilo v únoru mediální komisi seznam smluv různých dodavatelů, kteří se podílejí na podpoře její propagace, tedy i smlouvu o zajištění radničního periodika Pětka pro Vás.

Při kontrole těchto smluv bylo zjištěno, že současnému dodavateli, který zajišťuje výrobu radničního zpravodaje končí smlouva s městskou částí Praha 5 ke konci března 2015. To znamená, že poslední číslo zpravodaje vyjde v měsíci dubnu 2015.

Tiskové oddělení proto provedlo důkladnou analýzu tohoto vydávaného periodika jak po stránce obsahové, tak i po stránce grafické. Vznikla tak detailní prezentace – „Návrh pro zadání výběrového řízení“ – viz níže tohoto textu, kterou tiskové oddělení představilo mediální komisi, která ji prodiskutovala a následně doporučila.

Na základě této prezentace, která byla schválena mediální komisí, bylo doporučeno vypsat výběrové řízení - zakázku malého rozsahu - na výrobu radničního periodika Pětka pro vás na 7 čísel, a to do konce roku 2015 s tím, že na přelomu dubna a května 2015 bude vypsáno nové výběrové řízení, s minimální dobou plnění na 2 roky.

 

Návrh nové specifikace periodika zahrnoval:

 

Náklad

Zvýšení nákladu ze 47 000 ks na 50 000 ks;

Rozšíření adresného roznosu do partnerských organizací, neziskových organizací, nemocnic apod., ze stávajících 4000 ks na 7000 ks;

Formát

Z původního formátu A4 byl navržen přechod na větší formát - tzv. tabloid;

Modernější grafická podoba magazínu, větší prostor pro fotografie;

Zvýšení kvality;

Vizuální odlišení nové podoby magazínu pro čtenáře;

Rozsah

32 stran, snížení počtu stran ze 40 umožní redukce inzerce a nový formát;

Materiál

Gramáž 56-60 g, bělený papír. Možný požadavek na recyklovaný papír;

Vazba

V1 – skobička, vyplývá z požadavku většího formátu;

Periodicita

10 čísel v roce – dvojčíslo bude červenec-srpen a prosinec-leden.

 

Tyto specifikace pak byly použity jako výchozí kritéria pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výrobu radničního časopisu. Veškeré podklady o tomto výběrovém řízení jsou k dispozici v odboru Otevřená radnice - odd. veřejných zakázek, u vedoucího oddělení Ing. Nechvátala, včetně protokolu o otevírání obálek a členech komise a také ukázek tiskovin potencionálních výrobců zpravodaje, které se zde archivují po dobu 5-ti let. Vzhledem k tomu, že grafická úroveň, celková vizualizace návrhů zpravodaje včetně referencí neodpovídala modernímu radničnímu periodiku, bylo výběrové řízení zrušeno ve stanovené době s tím, že se přihlíželo a postupovalo přesně dle ustanovení ze zadávací dokumentace:

 

„Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávání této veřejné zakázky malého rozsahu kdykoliv až do uzavření smlouvy i bez uvedení důvodu.“

 

Zároveň bylo vypsáno nové výběrové řízení malého rozsahu na výrobu propagačních a informačních materiálů s cílem sjednotit vizualizaci městské části Praha 5 s využitím manuálu loga na všech propagačních materiálech. Předmětem veřejné zakázky je zároveň i poskytnutí plnění při vydávání a výrobě propagačních a informačních materiálů. Jedná se zejména o tisk pozvánek a informačních letáků, plakátů a bannerů, výrobu rollupů, billboardů, informačních výstavních panelů, informačních a navigačních systémů, výrobu polepů a řezané grafiky, dále o tisk brožur, grafickou úpravu elektronického zpravodaje, výrobu novoročních přání, diplomů, ocenění a poděkování a v neposlední řadě zejména o tisk zpravodajského měsíčníku.

 

Rovněž i veškeré podklady o tomto výběrovém řízení jsou k dispozici v odboru Otevřená radnice - odd. veřejných zakázek, jak jest popsáno výše,  včetně protokolu o otevírání obálek a členech komise a také ukázek všech tiskovin potencionálních výrobců propagačních a informačních materiálů, které se zde také archivují po dobu 5-ti let.

 

Závěrem dodávám, že celé výběrové řízení prošlo standardním procesem, který byl v souladu se Směrnicí městské části Praha 5 o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Rovněž zadávací dokumentace a související materiály byly schváleny právním oddělením městské části Praha 5.   

 

 V Praze dne 30.4.2015

 

 MUDr. Radek Klíma

 starosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534