Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

nemocnice pro bezdomovce

Téma: Vysvětlení záměru zřízení nemocnice pro bezdomovce

 

Interpelace na místostarostu Mgr. Jana Smetanu

 

  

Vážený pane místostarosto,

 

          dne 4. 3. 2015 otiskl deník Blesk článek s nadpisem „Otevřou nemocnici pro bezdomovce“ ve kterém je uvedeno, že radnice Prahy 5 otevře denní stacionář a nemocnici pro bezdomovce. Náklady na zřízení těchto zařízení jsou uvedeny ve výši 11,5 milionů korun.

          Tato informace která vypadá jako charita za peníze daňových poplatníků, překvapila mnoho obyvatel Prahy 5. Dnes, kdy občan, který plní své daňové povinnosti vůči státu (což nelze říct o drtivé části bezdomovců) nemá zdaleka takový zdravotní servis jaký je předpokládán v tomto zařízení, v době, kdy se mají rozpočty MČ snižovat (ostatně strana za kterou pan Smetana kandidoval to měla ve volebním programu) a její veřejný majetek chátrá a trpí nedostatkem peněz, udělá radnice Prahy 5 toto nesmyslné gesto. Jaké pohnutky vedly radnici k tomuto kroku, když je všeobecně známá nespokojenost občanů se situací ohledně uživatelů drog a jejich koncentrace na Praze 5?

 

Žádám o sdělení:

1.  Kdo tuto akci vymyslel a kdo jí schválil

2.  Z jaké položky by případně měla být tato akce uhrazena

3.  Jaké jsou předpokládané roční náklady na provoz těchto zařízení a kde hodlá tyto peníze radnice opatřit

 

 

 

Děkuji za odpověď

 

Josef Endal

zastupitel MČ Praha 5                                                                    

 

V Praze 19. 3. 2015                                               

 

Odpověď

Interpelace: Vysvětlení záměru zřízení nemocnice pro bezdomovce

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

     dříve, než odpovím na Vámi položené otázky v interpelaci, dovolte, abych se krátce zastavil u toho, co dalšího je ve Vaší interpelaci prezentováno.

 

     Především mne překvapuje, že jako zastupitel městské části čerpáte informace z deníku Blesk; jde nesporně o periodikum, které má u nás v současnosti nejvyšší náklad, nicméně asi bych faktickou správnost informací v něm uveřejněných nebral příliš vážně. Možná i Vy jste si všiml, že s fakty Blesk zachází velmi..., no řekněme kreativně! Kdybyste čerpal informace ze zdrojů městské části, k nimž ostatně jako zastupitel máte zcela volný přístup, případně si aktivně informace zjišťoval, což je Vaše - jako voleného zástupce - nejen právo, ale i povinnost, nejspíše by Vás tak významně nezaujal Vámi citovaný titulek „Otevřou nemocnici pro bezdomovce“. Při trošce kritického myšlení byste musel nutně dojít k názoru, že městská část nemá v úmyslu otevřít „nemocnici“ a že jde o onu zmiňovanou novinářskou „nepřesnost“, tolik typickou pro novináře z Blesku.

 

     Nechci blíže rozebírat souvislost slov „charita“ a „peníze daňových poplatníků“ – jedná se zjevně spíše o floskuli, zvláště pak u tolik oblíbeného sousloví „daňový poplatník“, nicméně zaujal mne Váš argument, že informace v Blesku „překvapila mnoho obyvatel Prahy 5“. Není mi známo, že by na dané téma proběhlo sociologické šetření. Proto, pokud Vy nějakým relevantním výzkumem disponujete, zajímalo by mě, kolik občanů Prahy bylo „překvapeno“ (pochopitelně procentuálně vyjádřeno). Věřím, že toto Vaše tvrzení není pouze „dojmologie“, ale skutečná „sociologie“.

 

     Překvapilo mě Vaše tvrzení: „Dnes, kdy občan, který plní své daňové povinnosti vůči státu (což nelze říci o drtivé části bezdomovců) nemá zdaleka takový zdravotní servis jaký je předpokládán v tomto zařízení, v době, kdy se mají rozpočty MČ snižovat (ostatně strana za kterou pan Smetana kandidoval to měla ve volebním programu) a její veřejný majetek chátrá a trpí nedostatkem peněz, udělá radnice Prahy 5 toto nesmyslné gesto.“ (přepsáno doslova i pravopisnými chybami). Možná jste chyběl ve škole na hodinách základů ekonomie, kde se právě probíraly otázky financování státu, jinak si totiž nelze vysvětlit Vaši sentenci, že přístup ke zdravotnictví mají pouze ti, kteří platí daně (pomíjím skutečnost, že zdravotnictví je hrazeno z pojištění). Takže jen krátké připomenutí zameškané látky: není tomu tak, zdravotnictví, sociální služby a jiné služby státu využívají hojně i lidé, kteří žádné daně (pojištění) neplatí... A možná se budete divit, ale daně (pojištění) neplatí opravdu hodně lidí, jmenujme děti, seniory, lidé handicapované atd. Zkrátka už od šedesátých let 19. století, kdy vznikaly první sociální systémy v průmyslově se rozvíjejících zemích, byl – logicky – zvolen princip solidarity. A ten funguje ve vyspělých státech dodnes; ti, co platí daně, přispívají na životní potřeby lidí, kteří daně (pojištění) nemohou platit (upozorňuji na slovíčko „nemohou“, nikoliv „nechtějí“ – to by byla už úplně jiná kapitola, přesněji řečeno kapitola zvláště z trestního kodexu). Do kategorie lidí, na které se vztahuje sociální solidarita, patří i lidé bez domova. V této souvislosti doporučuji, abyste se blíže seznámil s významem slova „charita“. Náš projekt není „charitou“, nýbrž cílenou sociální prací. Lidé bez domova jsou velmi specifickou skupinou občanů, kteří z různých důvodů (mnohdy ne zcela vlastní vinou) se dostali na samotný okraj společnosti. V moderním západním státě, jakým Česká republika je, není možné, aby na úrovni obce nebyly poskytovány nízkoprahové sociální služby lidem bez domova. V širším pohledu se totiž pomáhá nejen jim samotným, ale i všem ostatním lidem (třeba i těm, kteří platí ony daně), aby kupříkladu nebyli vystavováni náhodnému kontaktu s bezdomovci, kteří jsou kvůli nemoci na rozhraní mezi hospitalizací ve zdravotnickém zařízení a ambulantní léčbou, nebo prostě nemají vnitřní sílu se pohybovat ve složitém zdravotním systému. Dovoluji si proto tvrdit, že nejde o „nesmyslné gesto“, jak soudíte Vy, nýbrž o skutečnou, cílenou a nezbytnou službu, z níž budou mít – širším pohledu – užitek všichni. Jen na okraj: další trochu nesmyslnou poznámkou je Vaše tvrzení o charakteru zdravotních služeb, respektive o jejich kvalitativní vyváženosti, chce se mi věřit, že ani v tomto nebyl Vaším informačním zdrojem deník Blesk.

 

     Dalším znakem nepochopení fungování radnice MČ Praha 5 je cituji: „Jaké pohnutky vedly radnici k tomuto kroku, když je všeobecně známá nespokojenost občanů se situací ohledně uživatelů drog a jejich koncentrací na Praze 5.“  Bezdomovectví a narkomanie sice  v některý parametrech mohou spolu souviset, ale v zásadě to jsou zcela oddělené problémy, respektive problémy, které je nutně odlišně řešit, za využití jiných metod sociální práce a za využití jiných institucí.

 

     Za pravdu Vám musím dát v tom, že rozpočet městské části je napjatý. A právě proto je nezbytné důkladně s ním hospodařit, a to i v kapitole věnované sociální politice. Byl jsem proto velmi nemile překvapen, že zvláště v minulém volebním období (2010-14) se tak nečinilo, že zodpovědný politik JUDr. Petr Lachnit, který měl sociální věci na starosti, činil kroky více než podivné, kroky, které se smysluplnou sociální politikou májí jen pramálo společného. Jeden příklad za všechny (asi ten nejkřiklavější): v odlehčovacím zařízení Prahy 5, v Domě sociálních služeb Na Neklance, byl hrazen pobyt jednoho seniora průměrně za 39 000 Kč měsíčně! Z této ohromné částky hradil klient 14 000 Kč a naše městská část poskytovala dotaci 25 000 Kč! V jiných zařízeních v Praze jsou přitom tyto náklady poloviční. Ani se mi snad nechce spekulovat o tom, jak mohlo dojít k takovémuto neúčelnému využívání peněz „daňových poplatníků“.

 

A nyní k Vašim konkrétním dotazů:

 

1. Kdo tuto akci vymyslel a kdo ji schválil?

 

Iniciátorem tohoto sociálního projektu jsem já a klub ČSSD, tento projekt zcela odpovídá politickému programu ČSSD a ideovým základům ČSSD. V jednotlivých krocích je buď schválila, nebo ještě bude schvalovat RMČ a rámcově ZMČ (viz rozpočet).

 

Potřeba zřízení podobné sociální služby vychází ze získaných informací od organizací Armády spásy a Naděje, které na MČ Praha 5 dlouhodobě poskytují služby osobám bez přístřeší. Podobných zařízení je v systému sociálních služeb nedostatek a jejich kapacita je dlouhodobě naplněná. Na území MČ Praha 5 se v porovnání s ostatními MČ vyskytuje poměrně vysoký počet osob bez přístřeší. Dle údajů charitativní organizace Naděje a podle zkušeností terénních pracovníků a různých výzkumů se denně po Praze 5 pohybuje cca 300-400 bezdomovců. Stav se za posledních několik let fakticky nemění. Ze statistik Městské policie z roku 2013 (aktualizace k 30. 6. 2013) vychází následující počet přespávajících osob na městských částech (první tři dle nejvyššího počtu):

Praha 1 - 165, Praha 9 - 162, Praha 5 -124.

Vzhledem k výše uvedeným počtům těchto osob připomínám, že smyslem zřízení azylového domu pro akutně a chronicky nemocné není pouze pomoc těmto osobám bez přístřeší, ale mj. i ochrana veřejnosti před šířením infekčních chorob jako je chřipka a další.

Koncept záměru zřízení tohoto zařízení byl předložen Radě MČ a dne 10. 2. 2015 byl Radou MČ schválen.

 

2. Z jaké položky by případně měla být tato akce uhrazena?

 

Ohledně hrazení nákladů na zřízení azylového domu pro akutně a chronicky nemocné probíhají jednání s MHMP, který přislíbil poskytnutí finančních prostředků jak na investiční náklady, tak i podíl na financování provozu tohoto zařízení.

 

3. Jaké jsou předpokládané roční náklady na provoz těchto zařízení a kde hodlá tyto peníze radnice opatřit?

 

Konkrétní výše nákladů na zřízení azylového domu pro akutně a chronicky nemocné bude vyčíslena v rámci studie proveditelnosti, která je nyní v přípravě. Financování provozu této sociální služby bylo předjednáno na MHMP.

 

 

 

Mgr. Jan Smetana

Místostarosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534