Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

náhrady

Téma: Zveřejnění odměny a náhrad vyplacených v souvislosti s výkonem funkce zastupitele jako náhrada výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele

Interpelovaný: Ing. Ondřej Velek, předseda výboru otevřená radnice

 

Interpelace

 

Vážený pane předsedo,

 

žádám Vás jako předsedu výboru otevřená radnice o sdělení:

 

a) zda pobíráte vedle zákonné odměny neuvolněného zastupitele i náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele?

 

b) v případě, že pobíráte tzv. „náhrady“ i zveřejnění výše jak Vaší měsíční odměny zastupitele tak i uvedení měsíční výše částek vyplacených Vám jako neuvolněnému členu zastupitelstva jako náhradu výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele za dobu od 1.12.2014 do 28.2.2015.

 

(Pozn.: Já náhrady nečerpám a moje zákonná měsíční odměna neuvolněného zastupitele činí 2.252,- Kč.)

 

Na podporu zveřejnění vyplacených částek jak odměny, tak těchto náhrad, si dovolím ocitovat část odůvodnění rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. října 2014, sp. zn. 8 As 55/2012:

 

„Každá moc, i demokratická, korumpuje, a čím méně je kontrolována, tím větší je nebezpečí jejího zneužití. Kontrola prostřednictvím takových institutů, jako je § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím, má řadu výhod, které ve svém souhrnu významně brání zneužívání veřejné moci a posilují demokratickou legitimitu politického systému. V první řadě se na kontrole může podílet každý, a to přesně v té míře, v jaké se rozhodne být aktivní. Nikdo není vyloučen, každý má možnost se ptát a dozvědět se. To již samo o sobě posiluje vztah veřejné moci a občana, brání rozdělení na „my“ a „oni“ a posiluje vědomí veřejnosti, že veřejná moc není účelem o sobě či prostředkem mocných k udržení jejich výsad, odcizeným od občanské společnosti, nýbrž nástrojem občanů, tvořících politickou obec, k prosazování obecných, společně sdílených zájmů a cílů.

Dalším účelem je, že zjištění získaná prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím mohou sloužit k účinné sebereflexi veřejné moci. Naznačují-li tato zjištění, že veřejná moc hospodařila způsobem, který je nezákonný, nehospodárný, nemravný, nerozumný či v jiných ohledech nepatřičný, může to vyvolat reakci veřejnosti či příslušných orgánů a v důsledku toho i patřičnou korekci v chování veřejné moci.

Konečně nelze podcenit ani preventivní účinek zákona o svobodném přístupu k informacím. Samotná skutečnost, že veřejná moc může být vystavena dotazům z řad veřejnosti, které je povinna zodpovědět, ji zpravidla povede k tomu, aby se chovala řádněji, než kdyby se veřejné kontroly nemusela obávat,“

V Praze dne 19.3.2015

 

                                                                                                                    

                                                                                                                     JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                     zastupitel MČ Praha 5

Odpověď

Odesílatel: Velek Ondřej, Ing.
Odesláno: 19. dubna 2015 23:58
Komu: Lachnit Petr, JUDr.;
Kopie: Velek Ondřej, Ing.
Předmět: odpoved OV na dotaz PL

DOTAZ -  Petr Lachnit (Klub ANO) 19.3.2015 http://www.praha5.cz/cs/interpelace/interpelace/437

 

ODPOVĚĎ -  Ondřej Velek (Klub SZ) 17.4. 2015  (mail 19.4.2015)

 

Těší mne, že zastupitelé hnutí ANO oživili na zastupitelstvu 29.1. a 19.4.2015  literární žánr tzv. interpelace a zajímají se zejména o témata „OTEVŘENÉ RADNICE“ (Transparence, Participace, Pluralita).

 

Kolega Petr Lachnit se interpelacemi obrátil na všechny neuvolněné (neplacené) předsedy výborů a žádal zákonné i zastupitelstvem schválené „benefity“ vybraných koaličních zastupitelů .

Kolegu zajímaly zejmena refundace Ondřeje Velka, neuvolněného předsedy Výboru otevřené radnice za prosinec2014 , leden a únor 2015.

 

Ze zákona má každý zastupitel příspěvek 2.252,- Kč/měsíc (2813,- Kč hrubého). Dále předseda Výboru má na radnici Praha 5 dotaci na mobil ve výši 900 Kč/měsíčně hrubého (800 Kč/měsíčně čistého).

 

Jako předseda Výboru mám ještě k dispozici kancelář 407, kde je tiskárna a telefon (kancelář sdílím s další předsedkyní komise). Neuvolněný předseda výboru nemá žádné další benefity  typu stravenky, karta na benzin, úřední auto radnice.  Výbor OR může použít ještě tzv. reprefondy na drobné občerstvení členů VOR a občanů na jednáních a akcích pro veřejnost.

 

K otázkám kolegy Lachnita trochu obecněji: jsem OSVČ od 1993 a v roli zastupitele od 2013 vykazuji občas hodiny práce podle Zastupitelstvem schválených Zásad. 0

 

V předminulém období 2006-2010 za vlády Milana Jančíka jsem nikdy jako předseda Kontrolního výboru nerefundoval svou práci a až do svého odvolání v září 2008 jsem jako předseda Kontrolního výboru měl dotovaný telefon a k dispozici kancelář. V této době vedle náhrad dostali od starosty Jančíka všichni zastupitelé několikrát roční odměny.

 

Po vládě koalice Milana Jančíka jsem nové 3koalici TOP/ČSSD/VV hned 2011 dal svůj souhlas, aby úřad zveřejňoval veškeré mé benefity (souhlas jsem dal znovu v prosinci 2014.

 

Na 1. zastupitelstvu 29.11.2014 jsem úspěšně navrhl dobrovolné zveřejňování náhrad neuvolněných zastupitelů –  bohužel úřad dosud náhrady (ani benefity uvolněných zastupitelů) nezveřejňuje!

 

V politice se od 2006 snažím proti technologii moci rehabilitovat komunální politiky před kritikou občanů, kteří nemohou kontrolovat práci a odměny zastupitelů. Doufám, že občané pochopí, že zvolený komunální zastupitel dává pro veřejný zájem dává svůj placený i neplacený čas a vždy musí být pod veřejnou kontrolou.

 

Ano, ve volebním 2010-2014 až do koaličního převratu (12.12.2012) jsem byl uvolněný zastupitel MČ P5. Podepsal jsem hned 2011 souhlas se zveřejněním všech mých benefitů, získaných z radnice. Bohužel tehdejší Rada (kde kolega Petr Lachnit tehdy za Klub ČSSD byl uvolněným místostarostou), žádné benefity nezveřejnila. Po převratu 12.12.2012 jsem byl již „odejit“ a jako neuvolněný zastupitel podle tehdejších Zásad jsem jako člen několika komisí a výborů občas žádal o refundace za provedenou práci.

 

Po třetím zvolení 2014 v novém období od 1. 12. 2014 do 28. 2. 2015 jsem pobíral náhrady výdělku prokazatelně ušlého zisku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele. Odpracované hodiny a refundací za prosinec 2014, leden 2015 a únor 2015 si mohou občané najit ve zveřejněných přehledech refundací (tzv. výčetkách)- Soubory jsou bohužel s chybami a provizorně bohužel na stránce DOKUMENTY Výboru otevřené radnice http://www.praha5.cz/cs/dokument/dokumenty-vor-zmc-praha-5/210789-benefity-zastupitelu-provizorni-zverejneni ).

 

Pro lepší pochopeni mé práce uvádím, že v novém volebním období (2014-2018) od prosince 2014 až do ledna 2015 jsem chodil často jako tzv.  „neplacený host“ na jednání nových komisí a výborů, abych viděl jejich agendu a akceschopnost. Tento čas mé „dobrovolné práce“ je evidován na presenčních listinách orgánů (ale není refundován).

 

Zde mohu připomenout, že 1.zastupitelstvo již 2014 schválilo (díky mému návrhu) úkol pro úřad zveřejňovat tzv. Výčetky náhrad za odpracovanou práci.

Zveřejňovaní (po souhlasu zastupitelů) má zajistit Kacelář MČ radnce.

 

Budu nadále ve Výboru pro otevřenou radnici ve spolupráci s Kontrolním výborem požadovat plnění usnesení 1.ZMČ tj.  jednoduchý systém evidence a zveřejňování benefitů i práce zastupitelů.

 

Mrzí mne, že interpelace kolegy Petra Lachnita (ANO), který byl v letech 2010-2014 placený místostarosta (s platem a dalšími  benefity přes 40 tis. Kč) nesměřovala na zveřejňování benefitů současných sedmi placených Radních a tří uvolněných Předsedů výborů. Petr Lahnit měl  dotaz směřoat i na jeho partajního předsedu Kontrolního výboru Martina Slabého (ANO).

 

Modelem zveřejňování zákonných platů uvolněných politiků je např. Praha 7 (viz. http://praha7.cz/O-Praze-7/Predstavitele-mestske-casti - měsíční hrubý plat ze zákona u starosty je 61914,-Kč, zástupců starosty 53863,-Kč, radních 46333,-Kč, uvolněných předsedů výborů 40183,-Kč).

 

Jsem optimista, že Úřad zlepší i zveřejňovaní benefitů  – po opakované kritice kolizí jednání výborů a komisí Úřad již částečně zlepšil kalendář akcí na intranetu (bohužel ještě není veřejný).

 

Ing. Ondřej Velek

---------------------------------
Ing. Ondrej VELEK

zastupitel MC Praha 5
(transparence radnice, kvalita prostredi, socialni kohese, komunitní školy, cyklodoprava...)

P: UMC Praha 5, Nam. 14.rijna 4, Praha 5
E: ondrej.velek@praha5.cz
W: http://www.praha5.cz
M: 604 334424
SKYPE: ondrej55

KLUB SZ: http://www.praha5.zeleni.cz
Vaclav Laska - www.laskavsenatu.cz

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534