Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Klikatá

Téma: zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší v ulici Klikatá, Praha 5 - Jinonice  

Interpelovaný: Mgr. Jan Smetana, zástupce starosty MČ Praha 5

 

 

Interpelace

 

 

Vážený pane zástupce starosty,

 

občané Prahy 5 se na mě obrací s dotazy týkajícími se Vašeho rozhodnutí zřídit nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v ulici Klikatá, Praha 5 - Jinonice (viz unesení Rady MČ Praha 5 ze dne 10.2.2015 č. RMČ 2015/6/21). Já sám jim odpovědět nedovedu, a proto se na Vás s dotazy občanů obracím cestou interpelace.

 

1. Byla před tímto rozhodnutím vypracována studie či analýza, která by odůvodnila zřízení tohoto zařízení na území Prahy 5 a jeho potřebnost pro občany Prahy 5?

 

2. Pokud byla tato studie zpracována, bude poskytnuta veřejnosti? Kolik stálo zpracování této studie?

 

3. Proč byla zvolena právě lokalita v ulici Klikatá?

 

4. Byla veřejnost (zejména obyvatelé této lokality) seznámení s tímto záměrem?

 

5. Byly posuzovány bezpečnostní aspekty umístění tohoto zařízení v dané lokalitě?

 

6. Bylo zřízení tohoto zařízení konzultováno s Policií ČR a MP?

 

7. Kdo bude provozovatelem tohoto zařízení?

 

8. Pokud nebude provozovatelem tohoto zařízení městská část, kdy bude uspořádáno výběrové řízení na provozovatele tohoto zařízení?

 

9. Jak dlouhá doba provozování tohoto zařízení je předpokládána, resp. na jak dlouhou dobu bude uzavírána nájemní smlouva s případným provozovatelem tohoto zařízení?

 

10. Jak vysoké budou náklady na zřízení tohoto zařízení a kolik z těchto nákladů bude hradit Městská část Praha 5?     

 

11. Jak vysoké budou náklady na roční provoz tohoto zařízení hrazené z prostředků městské části Praha 5?

 

Pouze poznamenávám, že pokud by byla řádně zpracována důvodová zpráva materiálu do Rady (který jste vlastnoručně podepsal), patrně by občané, kteří Vás obdivují, byli moudřejší a nemuseli by klást řadu výše uvedených dotazů mým prostřednictvím.

 

Závěrem ocituji skutečnou perlu z důvodové zprávy k materiálu, na kterou mě upozornili občané z Jinonic, „Návrh vychází z … rozhovorů vedených na toto téma se zástupcem starosty MČ Praha 5 pro sociální oblast.“

 

V Praze dne 19.3.2015

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                   JUDr. Petr Lachnit

                                                                                                                   zastupitel MČ Praha 5

 

 

Odpověď

Téma: zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší v ulici Klikatá, Praha 5 - Jinonice 

Interpelovaný: Mgr. Jan Smetana, zástupce starosty MČ Praha 5

Interpelaci podal: JUDr. Petr Lachnit zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď

Odpovídám na Vaši interpelaci ze dne 19. 3. 2015 ve věci dotazů, které se týkají záměru zřídit nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v ulici Klikatá, Praha 5.

1. Byla před tímto rozhodnutím vypracována studie či analýza, která by odůvodnila zřízení tohoto zařízení a jeho potřebnost pro občany Prahy 5?

 

V porovnání s ostatními pražskými MČ se na Praze 5 vyskytuje poměrně vysoký počet osob bez přístřeší. Dle údajů charitativní organizace Naděje a podle zkušeností terénních pracovníků a různých výzkumů se denně po Praze 5 pohybuje cca 300-400 bezdomovců. Stav se za posledních několik let fakticky nemění. Ze statistik Městské policie z roku 2013 (aktualizace k 30. 6. 2013) vychází následující počet přespávajících osob na městských částech (první tři dle nejvyššího počtu): Praha 1 - 165, Praha 9 - 162, Praha 5 -124. To znamená, že Praha 5 je jedna ze  čtvrtí  s nejvyšším výskytem.  Pražská koncepce návrhů řešení problematiky lidí bez přístřeší předpokládá rozdělení služeb pro bezdomovce na všechny městské části Prahy. Dle těchto analýz nedojde k navyšování počtu v jednotlivých čtvrtích. Nesmyslné vytlačování bezdomovců z jedné městské části na druhou a následně opět zpátky vytváří pouze tzv. efekt přesýpacích hodin. Přitom ve vztahu k jejich počtu, byla v minulosti faktická pomoc těmto lidem na Praze 5 skoro nulová. Vzhledem k výše uvedeným počtům osob bez přístřeší je nezbytné podporovat a dále rozšiřovat sociální služby. Připomínám, že smyslem zřízení nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší není pouze pomoc těmto osobám, ale mj. také ochrana veřejnosti před patologickými jevy. 

 

2. Pokud byla tato studie zpracována, bude poskytnuta veřejnosti? Kolik stálo zpracování této studie?

 

Při přípravě tohoto projektu byla využita data získaná od organizací Naděje a Armáda spásy, které na MČ Praha 5 dlouhodobě poskytují sociální služby osobám bez přístřeší, žádné náklady pro MČ tedy nevznikly.

 

3. Proč byla zvolena právě lokalita v ulici Klikatá?

 

Objekt v ulici Klikatá se nenachází v rezidenční oblasti. V blízkém okolí jsou pouze výrobní haly a domy s nebytovými prostorami. Pro občany MČ Praha 5 by poskytování této sociální služby nemělo znamenat větší zátěž.

 

4. Byla veřejnost (zejména obyvatelé této lokality) seznámení s tímto záměrem?

 

O záměru zřídit nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší v ulici Klikatá byl napsán článek v měsíčníku Pětka pro vás (3/2015). V blízkém okolí jsou pouze výrobní haly a domy s nebytovými prostorami. Pro občany MČ Praha 5 by poskytování této sociální služby nemělo znamenat větší zátěž.

 

 

5. Byly posuzovány bezpečnostní aspekty umístění tohoto zařízení v dané lokalitě?

 

Ano, opět uvádím, že ulice Klikatá je dále od centra a mimo rezidenční oblast, tudíž by poskytování této sociální služby nemělo mít větší vliv na bezpečnost lokality.

 

6. Bylo zřízení tohoto zařízení konzultováno s Policií ČR a MP?

 

Policie ČR a Městská policie byly požádány o stanovisko v březnu 2015. Policie ČR i Městská policie byly seznámeny s projektem na bezpečnostním výboru.

 

7. Kdo bude provozovatelem tohoto zařízení?

 

Zájem o provozování tohoto nízkoprahového denního centra projevila organizace Armáda spásy, která se také od počátku projektu aktivně zapojuje do příprav tohoto projektu.

 

8. Pokud nebude provozovatelem tohoto zařízení městská část, kdy bude uspořádáno výběrové řízení na provozovatele tohoto zařízení?

 

Provozování tohoto zařízení bylo předjednáno s organizací Armáda spásy, která se od počátku projektu podílí na jeho přípravě. Organizace Armáda spásy jedná s hl. městem Prahou o krytí nákladů provozu s jejího rozpočtu formou dotace. Pokud nedojde k dohodě, bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele.

 

9. Jak dlouhá doba provozování tohoto zařízení je předpokládána, resp. na jak dlouhou dobu bude uzavírána nájemní smlouva s případným provozovatelem tohoto zařízení?

 

Je plánováno, že nájemní smlouva s provozovatelem nízkoprahového denního centra bude uzavřena na dobu 5 let.

 

 

10. Jak vysoké budou náklady na zřízení tohoto zařízení a kolik z těchto nákladů bude hradit Městská část Praha 5?

 

Konkrétní výše nákladů na zřízení nízkoprahového denního centra bude vyčíslena v rámci vypracovaného projektu. Výběrové řízení na projektanta probíhá.

 

11. Jak vysoké budou náklady na roční provoz tohoto zařízení hrazené z prostředků městské části Praha 5?

 

I tyto náklady budou vyčísleny v rámci projektové přípravy. V současné době jednáme z hl. městem Prahou o spolupráci na financování tohoto projektu.

Pouze poznamenávám, že většina výše uvedených údajů je upřesňována v projektové přípravě projektu a nebyla známa při schvalování záměru v radě MČ Prahy 5. Jistě Vám, jako bývalému místostarostovi pro sociální oblast, je tato aktivita velmi blízká a jako sociálně citlivý zastupitel ji doufám budete podporovat.

Mgr. Jan Smetana

Místostarosta MČ Praha 5

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534