Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

rekonstrukce Beníškové

Téma: Oprava pavilonu Beníškové ZŠ Nepomucká

Interpelovaný: Mgr.Vít Šolle

 

Interpelace

 

Vážený pane zástupce starosty,

 

dovoluji se na Vás obrátit s dotazem, jak postupuje rekonstrukce objektu Beníškové (detašovaného pracoviště ZŠ Nepomucká). Zajímá mě i další rodiče žáků, zda žáci nastoupí do objektu  Beníškové dne  1. září 2015, nebo budou nadále v objektu ZŠ Nepomucká.

 

Dále se na Vás dovoluji obrátit s dotazem, jak komunikujete s rodiči, kterých se dotýkají omezení způsobená prodloužením rekonstrukce.

 

V Praze dne 19.3.2015

MUDr. Zlatko Marinov zastupitel MČ Praha 5

 

Odpověď

 Městská část Praha 5

  MgR. vÍt Šolle

  Zástupce starosty

         

 

Praha 13. dubna 2015

 

Odpověď na interpelaci  MUDr. Zlatko Marinova ze dne 19.03.2015:

 

„Oprava pavilonu Beníškové 1258/1, ZŠ Nepomucká 1“

 

 

Vážený pane zastupiteli,

 

rekonstrukce objektu Beníškové 1258/1 je akcí, která je odborem školství a kultury požadována a urgována přibližně od roku 2010, a to zejména z důvodu havarijního stavu technologických částí stravovacího zařízení, jehož odstranění bylo často ultimativně zmiňováno v kontrolách hygieny, a v neposlední řadě z důvodu špatného stavebně technického stavu a vysoké energetické náročnosti objektu. Zpočátku byly překážkou realizace rekonstrukce nevypořádané majetkové vztahy k pozemkům, na kterých předmětný objekt stojí. Veškeré tyto překážky byly odstraněny až v závěru roku 2013, včetně zapsání veškerých náležitostí do katastru nemovitostí.

 

V roce 2014 byla zahájena 1. etapa rekonstrukce s názvem „ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře, stavební úpravy a úpravy ZTI (rekonstrukce učebnového pavilonu)“ na základě usnesení RMČ č. 33/1025/2014 ze dne 17.06.2014, smlouva o dílo č. 0027/0/OIN/14 byla podepsána s vybraným zhotovitelem, firmou EDIKT a.s., Rudolfovská 467/95, 370 01 České Budějovice, IČ: 25172328, dne 04.07.2014 a téhož dne došlo i k předání staveniště a zahájení stavebních prací. Operativně technickým řízením činností na stavbě byl pověřen Odbor investic. Počátkem srpna byly ze strany zhotovitele zapsány skutečnosti, které nebyly součástí projektové dokumentace a výkazu výměr jako dodatečné stavební práce (vícepráce), přičemž tyto byly opakovaně předkládány v průběhu měsíce září a října ke schválení v RMČ, formou dodatku ke SOD. Vzhledem k tomu, že neschválení těchto prací bránilo zhotoviteli v dalším pokračování, byla stavba zakonzervována a přerušena do doby vyřešení dodatečných stavebních prací a uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. V průběhu této výluky ve stavbě, došlo vlivem nepříznivých mikroklimatických podmínek k tvorbě plísní v interiéru rozestavěného díla, včetně poškození instalovaných silnoproudých rozvodů. V prosinci 2014 bylo zpracováno odborné posouzení rozsahu výskytu plísní, včetně návrhu sanačních a preventivních opatření.

 

Na základě usnesení RMČ č. 7/2081/2014 ze dne 19.12.2014 byl schválen Dodatek č. 2 ke SOD č. 0027/0/OIN/14 ze dne 04.07.2014 na realizaci dodatečných stavebních prací. Současně je v tomto dodatku upraven termín dokončení této etapy a to nejpozději do 30.06.2015. V lednu 2015 byly práce na stavbě obnoveny. Na základě usnesení RMČ č. 7/198/2015 ze dne 17.02.2015 byl schválen výběr zhotovitele na sanaci plísní v předmětném objektu v souladu se závěry odborného posudku. Dne 16.03.2015 bylo předáno staveniště a zahájena realizace sanačních opatření, 02.04.2015 byla sanace ukončena. Vzhledem k přerušení stavby po dobu realizace sanace plísní bude termín dokončení stavby do 30.06.2015 překonán cca o 1 měsíc.

 

2. etapa rekonstrukce s názvem „ZŠ Nepomucká – rozšíření kapacity, objekt Beníškové 1258/1, nástavba nad hospodářským pavilonem“ byla schválena na základě usnesení RMČ  č. 37/1312/2014 ze dne 06.08.2014 včetně výběru zhotovitele stavby, firmy DF Servis, s.r.o., se sídlem Hájčí 2647/9, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ: 26728435 a následně uzavřena SOD č. 0038/0/OIN/14. Zápis o předání staveniště je ze dne 09.10.2014, přičemž zhotovitel z důvodu chybějícího stavebního povolení a štítku „stavba povolena“ přerušil provádění stavby do doby odstranění uvedených závad. Poslední ze závad byla odstraněna dne 11.11.2014 a tímto datem započala běžet lhůta na realizaci stavby v rozsahu 120 kalendářních dnů. V průběhu stavby byly ve stavebním deníku zaznamenávány rozpory projektové dokumentace a výkazu výměr se skutečností, přičemž v současné době Odbor majetku a investic provádí administraci náležitostí potřebných k uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem jsou zmíněné dodatečné stavební práce a změna termínu dokončení stavby. Předpoklad dokončení této etapy je do konce dubna 2015.

 

3. a závěrečná etapa rekonstrukce s názvem „ZŠ Nepomucká, objekt Beníškové 1258/1, Praha 5 - Košíře, rekonstrukce hospodářského pavilonu včetně technologie kuchyně a instalace plynové kotelny" byla zahájena zpracováním projektové dokumentace firmou Agroprojekt Praha s.r.o. a vydáním stavebního povolení s nabytím právní moci k 20.01.2015. Souběžně probíhal proces zadávacího řízení, 21.10.2014 bylo uveřejněno tzv. „předběžné oznámení“, v závěru ledna 2015 byl do RMČ předkládán materiál na schválení podlimitní veřejné zakázky s předpokládanou realizací stavebních prací 04 – 07/2015. Tento materiál však byl z jednání RMČ stažen, přepracován a následně na základě usnesení RMČ č. 5/146/2015 ze dne 03.02.2015 a usnesení RMČ č. 8/240/2015 ze dne 24.02.2015 došlo k vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce. V současné době probíhá zadávací řízení s tím, že dne 10.03.2015 proběhla prohlídka místa plnění a v návaznosti na vypořádání dotazů zájemců byl ze strany administrátora VZ stanoven termín pro podání nabídek do 16.04.2015. V návaznosti na tento termín začne konat komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek.

 

Vzhledem k uvedenému termínu, v návrhu SOD stanovené lhůtě pro předání dokončené stavby v délce 18 týdnů od předání staveniště a s ohledem na dodržení všech zákonných lhůt před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem je zřejmé, že stavba nebude dokončena a předána do užívání do 1. září 2015. S ohledem na uvedené skutečnosti a nutnost realizace veškerých zkušebních provozů a zkoušek nových technologických celků (kotelna, kuchyně, VZT) a zaškolení příslušného personálu navrhujeme, aby zahájení provozu v rekonstruovaném objektu Beníškové 1258/1 bylo uskutečněno od 2. pololetí šk. roku 2015/2016, nejpozději po jarních prázdninách 07.03.2016.

 

Vážený pane zastupiteli, komunikace z mé strany probíhá s ředitelem školy. S panem ředitelem jsem jednal 24.03.a slíbil jsem mu do 15.04.2015, kdy se uskuteční třídní schůzky, zjistit a navrhnout reálný termín znovuotevření detašovaného pracoviště. Rovněž jsem se nabídl zúčastnit jednání s třídními důvěrníky, bude-li to pan ředitel považovat za potřebné. Oceňuji vedení školy a zaměstnance školy, jak obtíže spojené s prodloužením rekonstrukce zvládají. Chápu rovněž problémy, které to přináší dětem a jejich rodičům. Že se jedná o nešťastný vývoj plný komplikací je zřejmé z textu. Nerad bych soudil. Chtěl bych naopak přispět ke zdárnému a brzkému dokončení díla.

 

S pozdravem

 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534