Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Zastupitelstvo a rada šipka doprava Interpelace

Interpelace

Interpelace týkající se informatiky na ÚMČ

I N T E R P E L A C E

Pane starosto, dámy a pánové,

Moje dnešní interpelace se týká znovu informatiky na ÚMČ

V minulosti jsem kritizoval webové stránky, zde se již mnoho zlepšilo. Trvalým problémem již dlouhou řadu měsíců zůstává  program na vyhledávání v materiálech rady a zastupitelstva. Za posledních několik měsíců tato důležitá součást radničních stránek fungovala jen pár dnů.

Podobně elektronický podpis. Zde se neděje vůbec nic a nevím, zda v dohledné době dojde ke zprovoznění této jistě užitečné záležitosti.

Poslední na co bych rád znal odpověď je program Vera. MČ  odstoupila od používání a dalšího zavádění počítačového systému sociálních. dávek programu VERA. Chtěl bych vědět, co to znamená z hlediska nákladů na zavedení jiného, snad ověřeného systému. Bude požadovat MČ zpět všechny náklady vynaložené na instalaci programu a následně na proškolení zaměstnanců. Jaký je další osud tohoto programu na ÚMČ.

Pavel Erben

Zastupitel MČ Praha 5

Odpověď

Vážený pane Erbene,

Vaše interpelace je složena z několika samostatných částí a pokusím se proto odpovědět po jednotlivých tématech:

1.      Vyhledávání v materiálech rady a zastupitelstva.

Ověřil jsem, že webový vyhledávač je funkčním,  mohlo však dojít ke krátkodobému výpadku konektivity mepnetu. Žádná porucha vyhledávače však nebyla do systému Hotline nahlášena. Pokud byste zaznamenal jakýkoli výpadek či nefunkčnost, nahlašte to, prosím, na hotline@pre.cz.

2.      Elektronický podpis.

Již v říjnu 2003 vystavila I. Certifikační autorita všem zastupitelům a vedoucím pracovníkům úřadu elektronické podpisy a zároveň je seznámila se základy jeho používání. Od té doby byl elektronický podpis plně funkční. Osobně elektronický podpis často používám pro autorizaci elektronické pošty a připravujeme možnost použití el. podpisu pro vstup do sítě.

3.      Implementace informačního systému Radnice VERA (ISRV) na OSZ

Program R-info byl na OSZ – odd. doplňkové péče používán na zpracovávání dávek již od r. 1993 až do r. 2000, kdy stará verze programu skončila. Pro sjednocení systému a lepší komunikaci mezi aplikacemi bylo rozhodnuto o jednotném dodavateli počítačových systémů pro potřeby úřadu. Program pro doplňkovou péči OSZ se však v průběhu jeho zavádění ukázal nevyhovující. Na základě častých a oprávněných připomínek pracovnic odboru, které objektivně nemohly s programem efektivně pracovat (viz příloha)  bylo rozhodnuto o upuštění od podsystému sociální agendy ISRV  a zakoupení programu společnosti R-Info, který vyhovuje  podmínkám vyplácení dávek na tomto odboru.  K této změně bylo přistoupeno po zralé úvaze a zjištění, že jmenovaný podprogram Radnice VERA ani po intenzivních úpravách  není pro systém vyplácení dávek na úřadě použitelný. Mezi tím došlo, dle harmonogramu, k proškolení zaměstnanců a zkušebnímu provozu. Tyto náklady, plynoucí ze smlouvy, jsou nevratné. Zaváděním podsystému sociální agendy pro OSZ se zabývá již kmenová smlouva mezi Městskou částí Praha 5 a systémovým integrátorem společností Merit Group, a.s.. Dle tohoto smluvního vztahu představují náklady na pořízení práva k užívání ISRV, jako celku, částku 2,706 396.- Kč. (s DPH) Jelikož podsystém sociální agendy je součástí tohoto ISRV, nelze jednoznačně definovat dílčí částku, za kterou bylo 12 licencí tohoto podsystému pořízeno. Ostatní náklady spojené s touto implementací jsou 434 580.- Kč(s DPH), což jsou náklady na přípravu vzorů, převod dat a školení. Otázka vymáhání nákladů spojených s pořízením a implementací podsystému není v současné době relevantní z důvodu smluvního závazku Městské části Praha 5 k odebrání tohoto podsystému. Již proběhlé školící práce a práce na přípravě vzorů pro podsystém sociální agendy byly provedeny a převzaty. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že v případě soudního sporu ve věci vymáhání těchto vynaložených nákladů není reálná šance na úspěch.

V otázce nákladů na zavedení chybějící části systému sociální agendy od společnosti R-INFO, která nahradí sociální agendu ISRV, rozhodla na svém 34. zasedání Rada městské části Praha 5 dne 19.8.2004, pod č. usnesení 34/1026/2004, že částka nepřekročí 60.000 Kč bez DPH.

S úctou
                                             Martin Stránský

V Praze dne 18.10.2004

Příloha: Zpráva k používání programu Vera na zpracovávání sociálních dávek

----------------------------------------------------------------

                                                                      Příloha

 

Zpráva k používání programu Vera na zpracovávání sociálních dávek

 

-         Zpráva

-         příloha č. 1 – žádost – nezaměstnaný (bezdětný) – vzor zpracování

-         příloha č. 2 – Změna (výše hmotného zabezpečení) – vzor zpracování

-         příloha č. 3   R-Info-zpracování výplat soc. dávek – vzor zpracování

-         příloha č. 4 – Výplaty dávek ve VEŘE – vzory zpracování

-         příloha č. 5 – Cenová nabídka

Zpráva

Od počátku, tj. od října 2002, kdy byl program Vera na OSZ předveden, upozorňovaly pracovnice odboru na jeho složitost, zdlouhavost a nepřehlednost, zvláště ve srovnání s programem na sociální dávky, který do té doby používaly a stále používají.

            Do programu Vera byly zadány pouze dávky opakované, které se vyplácejí v přiznané výši, kdy nedochází k častým změnám, po dobu trvání nároku. Dále byl zaveden do Very  příspěvek na provoz motorového vozidla, který byl do té doby zpracováván v programu vytvořeném v Uniplexu. Vzhledem k tomu, že program měl ukončit svoji činnost, byly pracovnice nuceny tento bezvadně zpracovaný a fungující program opustit a postupně všech 1.300 klientů muselo být ručně zavedeno do Very. Při zpracování této dávky se stále objevují a zjišťují nové chyby a nedostatky, které jsou předmětem řešení na Integračních dnech. S prací v tomto programu jsou pracovnice krajně nespokojeny, je to velký krok zpět, s vysokou časovou náročností a to jak při novém zavádění dávek, tak i při přepočtech a následně i při zpracovávání výplat, oproti dosud užívaným programům.

            Nejsložitější a nejpočetnější dávkou obou dávkových odd. jsou dávky sociální péče z důvodu nezaměstnanosti. Tyto dávky se každý měsíc přehodnocují, na základě doložených skutečností. Jsou pro klienty OSZ jediným zdrojem příjmů. Jedná se cca o 800 dávek. Tyto dávky není možné do programu Very vůbec zadat, jelikož při složitosti a nepřehlednosti tohoto programu, by pracovnice nezabezpečily včasnou výplatu.

            Pro dokladování přikládáme přehledy kroků, nutných pro zpracování dávek v programu Vera a dosud užívaném programu R-info. Obrazovky, které se vyplňují v R-Infu jsou přehledné, pokud by byl zadavatel při práci vyrušen např. telefonem, nemůže dojít k chybě, na jedné obrazovce jsou zobrazeny všechny učiněné kroky a je vidět, co chybí ještě doplnit. Toto však postrádáme ve Veře, pokud je pracovnice vyrušena z činnosti, nepozná v které fázi zadávání se nachází a musí začít znovu, neboť jednotlivé úkony se činí ve fázi rozhodnutí a kroky 10 až 49 se opakují s každým členem domácnosti.

Rozdíly v množství vyplňovaných obrazovek je při zadávání nového klienta – jednočlenná rodina  Vera  35 obrazovek proti R-Info 9 obrazovek /viz příloha 1/.OPD zpracovalo nové zadání dávky matce s 2 dětmi, na počet úkonů /ne obrazovek/.Ve Veře zpracování představuje 70 úkonů proti R-info 18 úkonů.

Přepočet dávky /změna rozhodnutí/ je rozdíl Vera 26 obrazovek proti R-info 6 obrazovek.(příloha č. 2).S počtem dalších členů domácnosti narůstá další třetina úkonů /tj. + dalších 23 úkonů/.

Obrovský rozdíl je ve zpracování výplat. V R-infu se zpracovávají výplaty současně na složenky, účty i pokladnou 9 kliknutími a to může každá pracovnice sama za sebe, nebo se domluví a zpracují dávky dohromady. Mohou výplaty zpracovat kdykoliv i několikrát týdně, podle naléhavosti případů, současně složenkami, účty i pokladnou /příloha č.3/

Ve Veře se výplaty dávek zpracovávají hromadně, pracovnice, jejichž výplaty se mají zpracovávat, musí být přítomny pro případ nějaké nesrovnalosti, kterou by bylo nutné během zpracování výplat na. V tomto případě musí všechny pracovnice dávky určené k výplatám vrátit do stavu vypočteno a následně se celé zpracování opakuje. Zvlášť se zpracovávají výplaty na pokladnu, zvlášt na účty a zvlášť na složenky. Celý postup je podrobně popsán v příloze č.4.Zpracování výplat v R-infu, je otázka několika minut pro 1 člověka, zatím co ve Veře se na zpracování podílí nejméně 3 pracovnice a ostatní vyčkávají, zda vše klapne, zpracování trvá někdy i několik hodin. Další srovnání je ve zpracování statistických dat. V R-infu pomocí 4 kliknutí se vytiskne přehledná tabulka všech vyplácených dávek. Kombinace potřebných statistických dat je různá, podle potřeby, vždy stejně jednoduchým a přehledným postupem.Ve Veře se musí každá dávka vyjíždět zvlášť, pomocí 8 úkonů, t.zn. kolik dávek se sleduje, tolikrát se musí postup opakovat. Program R-info byl na OSZ – odd. doplňkové péče používán na zpracovávání dávek již od r. 1993 až do r. 2000, kdy stará verze programu skončila. Program byl tehdy vybrán informatikou z důvodu, že byl používán i v EO, t.zn. byla návaznost. Jelikož  pracovnice OSZ se spoluprací s touto firmou byly vždy spokojeny, požádaly proto ved. informatiky ing. Sloupa, aby byla zakoupena nová verze programu od této firmy. Vyhovovala i provázanost zpracování výplat s EO, který rovněž po r. 2000 tento program používal. Spolupráce s fi.R-info je pružná, pokud nastane nějaký problém, reagují okamžitě, což se o Veře říci nedá. Rovněž zaškolení pracovnic bylo otázkou několika hodin. Pro srozumitelnost a přehlednost vedení programu, si ho pracovnice velmi rychle osvojily a mají v něm jistotu.

        S ohledem na časovou náročnost programu Vera, zbývá pracovnicím velmi málo času na ověřování nároků na výplatu sociálních dávek, tj. terénní práci /provádění soc. šetření v místě bydliště/, kterou ukládá zák. 482/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů a správní řád.

        Zpracování dávek v programu Vera je pro pracovnice nepředstavitelnou časovou i psychickou zátěží, s ohledem na množství a různorodost všech typů dávek. Přechod z programu R-info do programu Very je velkým skokem zpět.

Přílohy: podklady pro zpracování /zavádění/dávek, pro přepočty dávek, zpracování výplat sociálních dávek v R-Infu a zpracování výplat ve Veře.

         V r. 2002, fi. R-info předložila nabídku nové, zdokonalené verze, kde byly již zahrnuty programy na zpracování dalších dávek, které byly v té době zpracovávány v jiných programech /na zakázku zhotovený program na příspěvky na provoz mot. vozidla – v Uniplexu a na zpracování příspěvku při péči o osobu blízkou byl používán program fi. Pors/. Nabídka na zakoupení této nové verze činila 68 tisíc Kč. Byla však vedoucím odboru informatiky odmítnuta, z důvodu zakoupení a zavádění programu Vera. Tím odůvodňujeme, proč nebyl zaveden program R-Info na všechny druhy dávek. 
        Nyní jsme požádali o novou cenovou nabídku fi. R-Info, na používání programu pro zpracovávání výše jmenovaných 3 druhů dávek a rozšíření počtu uživatelů o 2 licence. Cenová nabídka je v příloze, bylo by účtováno cca 58.200 Kč (příloha č. 5)

Příloha č. 1 (strana 1)

Žádost – nezaměstnaný /bezdětný/ - s rozhodnutím – PC program Vera

-         průvodce + entr

-         tvorba – entr

-         RČ – ESC

ŽÁDOST – vyplnit čj. /tj.čj. rozhodnutí-tedy zapisovat žádost v okamžiku,kdy chci již ve věci rozhodnout/, zadat spis

F2 – výběr okruhu dávek – ESC

F2 – výběr § - ESC

ESC – žádost založena

ROZHODNUTÍ

-         vyplnit – rodinu /úkony pouze pro bezdětného jednotlivce!/

-         F8 – vybrat – příjmy + entr

-         F9

-         F2 – vyber – HZ /popř. další příjmy, např. SSP apod./

-         F9 – označ + ESC

-         Doplním částku + ESC

-         Tabulka – uložit ANO – NE

-         Zkontrolovat celkovou částku příjmů + ESC

-         F8 – vybrat – minima + entr

-         F9

-         F2 – vyber – výživa + náklady na bydlení – jednotlivé položky označit F9 + ESC

-         Dokontrolovat dotažené částky, popř. opravit dle konkrétního případu + ESC

-         Tabulka – uložit ANO – NE

-         Dokontrolovat celkovou částku + ESC

-         Dále doplnit datum – platné od

-         Zadat stav – přiznáno

-         Zadat – zda poměrnou část ano-ne + ESC

-         Další tabulka – doplnit : typ dávky + entr

§                                                            Částka + entr

·                                                         žadatel + entr

·                                                         jméno + entr

o                                                            zadat způsob výplaty – vybrat + ESC

o                   ESC

o                   Další tabulka – vybrat rozpočtovou kapitolu – označit + ESC

o                   Další tabulka – vybrat – zda pokračovat, nebo přeplatek, nedoplatek – návrat

o                   – označit  + entr

o                   Další tabulka – kontrola – ANO – NE

TISK ROZHODNUTÍ

-         vybrat – označit + ESC

-         tabulka – ESC

-         tvorba – entr

-         tabulka – vybrat – ESC

-         doplnit + upravit rozhodnutí

-         tisk

-         tabulka – dokument ukončen – ANO – NE

-         návrat -+ entr

-         zadat období + ESC

 Celkem 35 obrazovek 

 

 

Vera – 35 obrazovek

R-info – 9 obrazovek

 

R o z d í l : 26 obrazovek s tím, že s počtem obrazovek roste počet úkonů.

Žádost – nezaměstnaný /bezdětný/ - s rozhodnutím – PC program R-info

 

Nezaměstnaný

Zadat RČ – buď je již v seznamu a označím

                    nebo nově zadám /2 obrazovky – jméno,RČ,bydliště/mělo by se dotáhnout z                   .                   registru obyvatel          

soc. data – nová žádost – doplnit datum a číslo žádosti

soc. data – rozhodnutí – doplnit číslo rozh.

-         účinnost od kdy

-         doplnit příjmy

-         náklady na bydlení

-         způsob výplaty

-         uložit-tisk

-         označit počet kopií OK

Celkem 9 obrazovek .

 

 

Vera – 35 obrazovek

R-info – 9 obrazovek

 

R o z d í l : 26 obrazovek s tím, že s počtem obrazovek roste počet úkonů.

Příloha č. 2

Změna - /výše hmotného zabezpečení,  změna doručovací adresy/

VERA – nezam.

 

Rozhodnutí + entr

Úprava + entr

Dávka

RČ + ESC

F8 – vybrat – příjmy + entr

F9

F2 – vyber – HZ

F9 označ + ESC

Doplním částku + ESC

Tabulka – uložit ANO – NE

Zkontrolovat celkovou částku příjmů + ESC

Dále doplnit datum – platné od

Zadat stav – přiznáno + ESC

Další tabulka – doplnit : typ dávky + entr,

 částka + entr

žadatel + entr

jméno +entr

způsob výplaty – vybrat - účet + obrazovka vyplnit účet ESC

další tabulka vybrat – zda pokračovat, nebo přepl., nedopl.,-návrat-označit + entr.

Další tabulka – kontrola ANO-NE

Tisk rozhodnutí

-         vybrat – označit + ESC

-         tabulka – ESC

-         tvorba – entr

-         tabulka – vybrat – ESC

-         doplnit + upravit rozhodnutí

-         tisk

-         tabulka – dokument ukončen – ANO-NE

-         návrat + entr

-         zadat období + ESC

Celkem 26 obrazovek

 

Vera – 26 obrazovek

R-info – 6 obrazovek

 

R o z d í l :  20 obrazovek – s tím, že s počtem obrazovek roste počet úkonů

Změna - /výše hmotného zabezpečení, změna doručovací adresy/

R-info – nezam.

 

Nezam.

RČ + označím

Soc. data – nové rozhodnutí – změna částky

Tabulka – doplním : čj.

-         účinnost  od

-         změna částky HZ

-         změna způsobu výplaty – účet + obrazovka vyplnit účet

označit – uložit-tisk – OK

Celkem 6 obrazovek

 

 

Věra – 26 obrazovek

R-info – 6 obrazovek

 

R o z d í l : 20 obrazovek – s tím, že s počtem obrazovek roste počet úkonů

Příloha č. 3

R info -  zpracování výplat sociálních dávek

Příprava předpisů a plateb

Tisk sestavy

Tisk

Generování plateb

Generování složenek

Seznam pro pokladnu

Seznam výplat bankou

Tisk

Seznam výplat poukazem

9 kliknutí a jsou zpracovány jakékoliv sociální dávky hromadně i jednotlivě, dle potřeby

Příloha č. 4

Výplata dávky na pokladnu ve VEŘE:

Řízení – entr

Úprava – entr

Dávka – entr

Tabulka – doplnit RČ – ESC

Tabulka – ESC

Tabulka – změna F2 – vybrat způsob – ESC

ESC

Návrat

F10

F10

Výplata – entr

Výpočet – entr

Hromadně – entr

Zadat období – ESC

F10

Potvrzení – entr

Jednotlivě – entr

Období – ESC

Tabulka – zadat RČ + způsob výplaty + rozpočet pol. – ESC

Potvrď – entr

Návrat –entr

Tabulka – uložit ANO –NE

Celkem 26 úkonů

Pokud chci, aby nadále plynula výplata složenkou – musím opat zadat první 2 bloky.

Tj. 26 + 17 = 43 úkonů

Celkem 43 úkonů

 

Výplata dávky pokladnou u R-Infa

Dávka – RČ – sociální konto – nová platba – zadat výši – OK

 

Celkem 6 úkonů

 

Není třeba měnit rozhodnutí, platba pak plyne dál podle rozhodnutí.

Zpracování výplat na účty - VERA

Správce

Platby

Platební příkazy

Příprava

V tabulce označíme období a rozpočtovou kap.

ESC

Vybrat F 11 /označit/

F8 /sečti/

OK /pokud částka odpovídá/

ESC

Dále hláška – předáno počet příkazů

PROVEDENÍ /podsystém výdaje/

úhrady – vyber  – vytvoření příkazu – F11 /označ vše/   nebo F9 /vyber/   nahoře uprostřed částka k vyplacení – zda souhlasí     (F5 přepni-možnost změnit splatnost – vpravo nahoře datum- uvést den, kdy půjdu na EK.Odd.- úpravu data potvrdím ESC /není to v návodu/, popř. č. účtu)  ESC výstup hromadného příkazu základní + entr  – tiskni + entr –  vytiskne se protokol __________________________________________________________ POZOR – zkontroluji, pokud jev protokole chyba – následuje OPRAVA – PAK F10  + tahák – generování výplat – účet – chyba v protokole____ na příkazy

13.   – nepředané do souboru HB + entr

 – ze seznamu vybrat soubory z dnešního dne a ty označit   F9 pak F5 vybrat výstup pro Českou spořitelnu – POZIČNÍ FORMÁT – entr objeví se výstraha /oznámí číslo souboru/ – OK  – F12 kopírování HB

- dole na liště / pl  @ radnice/ otevřít  - na  bílé obrazovce, kde je uvedeno. – přenos souhrn… – doplníme „   a     “

entr  /potvrdíme/ celý program VERA  sundáme na lištu

Dále:

 TENTO POČÍTAČ – C – ol 30 – import – soubor O5 l2 O3 Ol CSP/datum+č.disk./ (den,měsíc,rok,č.souboru) –/ na ikoně kliknem na pravé tlač. MYŠ – ozn. Soubor – odeslat – disketa

KONEC

popis diskety: Výplata účtu, soc. dávky, datum ČS

Změna - /výše hmotného zabezpečení, změna doručovací adresy/

Zpracování výplat složenky - VERA

Správce – platby – slož. B 9 / u účtů – platební příkazy// - příprava –v tabulce označíme  období a rozpočtovou kap. – ESC – vybrat  F 11 (označit) + F 8 (sečti)   OK

  

  /pokud nesouhlasí – musíme podle jednotlivých rozpočt./  – rok nař. – ESC

Dále hláška Předáno  počet složenek   ESC,   zadat ROK NAROZENÍ, entr, naběhne tabulka /nic neřešíme, nedoplňujeme/ ESC

Disketa /vložit/ označit

Protokol o vyhotovení – označit – F8 tisk/ POZOR – zkontrolovat výstup –tiskárna ne obrazovka/        / Tento protokol upozorní na chyby, poštovné, PSČ…./  Pak F10

Opis souboru – označit – F8 tisk

Průvodka – označit –F8 tisk

Dotaz: zda chci udělat kopii diskety – ANO

POPIS DISKETY:

Č.podavatele 210317

VDS 2 – pořadové č. diskety  /pouze u složenek volat na Ek.odd./

Var.s.

s.s.

č.ú.

datum

Příloha č. 5

 

Věc: Cenová nabídka na upgrade programu SOC pro Úřad městské část Praha 5

Vážená paní Musilová,

na základě Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na upgrade programu Sociální dávky rozšířený o Příspěvek na výživu, Příspěvek při péči o osobu blízkou a Příspěvek na benzín.

Přehled vlastností nových dávek SOC

Příspěvek na výživu

Program umožňuje evidovat u každého žadatele několik aktivních žádostí najednou, vzhledem k možnostem jejich podání (týká se situace, kdy žadatel uplatňuje nárok na dávku na více dětí, ale každé dítě má jiného rodiče). Výpočet dávky rozpočítává příjmy a náklady na všechny osoby žijící v jedné domácnosti. Na konci výpočtu zohledňuje výživné stanovené soudem. Ke každému vydanému rozhodnutí lze vytisknout protokol o výpočtu dávky, s přesným zobrazením výpočtu konečné částky.

Příspěvek při péči o osobu blízkou

Výpočet příspěvku při péči o jednu či dvě osoby blízké zohledňuje příjmy do zákonem stanovené výše. Program hlídá termíny platnosti posudku.

Příspěvek na provoz motorového vozidla – benzín

Žádat lze každoročně o příspěvek na provoz mot. vozidla pokud žadatel přepravuje sám sebe nebo jednu či dvě a více osob blízkých se zdravotním postižením druhého nebo třetího stupně, hluché dítě, atd. Program hlídá termín ukončení platnosti technické prohlídky a eviduje údaje o používaném vozidle. Zároveň automaticky zobrazuje údaje o stupni postižení u přepravované osoby a následně vypočítává přiznanou částku. Současně s evidencí těchto žádostí a rozhodnutí program eviduje Průkazky ZTP/P.

Všechny tři výše popsané dávky obsahují základní funkce, které jsou na ÚMČ Praha 5 v současné době již v provozu.  Patří mezi ně například tisk rozhodnutí, tisk protokolu o výpočtu dávky, zpracování výplat, generování složenek, generování souboru pro homebanking, statistiky, sestavy a další.

Upgrade programu Sociální dávky umožňuje každému uživateli pracovat se všemi typy  dávek neomezeně a zároveň dává přístup ke všem novým funkcím programu.

Cenová kalkulace

  • Upgrade 9 licencí SOC                                   30.800,-

·          2 nové licence                                               15.400,-

·          Instalace SOC                                                           12.000,-

(ceny jsou uvedeny bez 19 % DPH)

V případě dotazů mne kontaktujte na telefonním čísle 261 262 744 nebo na  602 182 285.

S pozdravem                                                                                                              

Lucie Přibylová

                                                                                              marketing manager

V Praze dne 19. října 2004


 

 
 
 
 
Datum
šipka doprava šipka doprava
Datum odpovědi
šipka doprava šipka doprava
Číslo ZMČ
šipka doprava šipka doprava
Interpelující
šipka doprava šipka doprava
Interpelovaný
šipka doprava šipka doprava
Věc
šipka doprava šipka doprava
Odpověď
11.09.2018 03.10.2018 26 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Retence dešťových vod Studie Na Pláni Ano
11.09.2018   26 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Používání herbicidu Roundup Ne
20.07.2018 20.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná JUDr. Tomáš Homola Dopravní napojení budov ČSOB Ano
20.07.2018 25.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná RNDr. Radomír Palovský CSc. Aplikace GDPR Ano
19.06.2018 18.07.2018 25 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Slabý Herbicid Roundup Ano
17.04.2018 15.05.2018 24 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter PRAHA TV s.r.o. Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter vedoucí odboru OÚR Ano
17.04.2018 10.05.2018 24 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter metropolitní plán Ano
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter podoba radničního magazínu Ne
27.03.2018   23 Mgr. Jan Smetana Ing. Pavel Richter poradci radních Ne
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Krajinářská studie k Vidouli Ano
20.02.2018 20.03.2018 23 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Metropolitní plán Ano
20.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. dvoukolové hodnocení záměrů promájmů Ano
19.12.2017 15.01.2018 22 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. NP Stroupežnického 10 Ano
19.12.2017 21.02.2018 22 Petr Hnyk Bc. Lukáš Herold letohrádek Portheimka Ano
19.12.2017 04.01.2018 22 Pavel Chramosta Ing. Pavel Richter Vstřícnost MČ P5 vůči občanům Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Martina Pokorná Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu nebytového objektu navazujícího na nemovitost Stroupežnického 493/10, P5 bývalá Kavárna, co hledá jméno Ano
14.11.2017   21 Mgr. Martina Pokorná Ing. Pavel Richter Odkoupení železniční staniční budovy v Hlubočepech Ne
14.11.2017 13.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Ing. Pavel Richter Změna funkčního využití ÚPn SU hl.m. Praha (k.ú. Smíchov, 4014, 4014/2, 4015) – lokalita Klamovka východ Ano
14.11.2017 12.12.2017 21 Mgr. Lukáš Budín Bc. Martin Damašek M.A. Zrušení záměru pronájmu NP Stroupežnického 493/10, Praha 5 Ano
<< < Předchozí | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Další > >> 1 - 20 z 534